σχετικα με τα φορουμ της phpBB

Μια περιοχή για το phpBB, την δημοφιλή δωρεάν πλατφόρμα για forums

Συντονιστές: WebDev Moderators, Super-Moderators

Απάντηση
antartisg9
Δημοσιεύσεις: 10
Εγγραφή: 16 Ιαν 2004 15:14
Επικοινωνία:

σχετικα με τα φορουμ της phpBB

Δημοσίευση από antartisg9 » 24 Ιαν 2004 19:00

Εχω μια ερωτηση που μπορει να ξερει να μου απαντησει ο ιδιοκτητης του φορουμ. Εχω κατεβασει φορουμ απο την ιστοσελιδα της phpBB και το εχω κανει upload στη σελιδα μου. Ομως μου βγαινει αυτη η μ*****α. Τι πρεπει να κανω για να αρχισω να λειτουργω το φορουμ οπως εδω;


<?php
/***************************************************************************
* index.php
* -------------------
* begin : Saturday, Feb 13, 2001
* copyright : (C) 2001 The phpBB Group
* email : support@phpbb.com
*
* $Id: index.php,v 1.99.2.1 2002/12/19 17:17:40 psotfx Exp $
*
*
***************************************************************************/

/***************************************************************************
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
***************************************************************************/

define('IN_PHPBB', true);
$phpbb_root_path = './';
include($phpbb_root_path . 'extension.inc');
include($phpbb_root_path . 'common.'.$phpEx);

//
// Start session management
//
$userdata = session_pagestart($user_ip, PAGE_INDEX);
init_userprefs($userdata);
//
// End session management
//

$viewcat = ( !empty($HTTP_GET_VARS[POST_CAT_URL]) ) ? $HTTP_GET_VARS[POST_CAT_URL] : -1;

if( isset($HTTP_GET_VARS['mark']) || isset($HTTP_POST_VARS['mark']) )
{
$mark_read = ( isset($HTTP_POST_VARS['mark']) ) ? $HTTP_POST_VARS['mark'] : $HTTP_GET_VARS['mark'];
}
else
{
$mark_read = '';
}

//
// Handle marking posts
//
if( $mark_read == 'forums' )
{
if( $userdata['session_logged_in'] )
{
setcookie($board_config['cookie_name'] . '_f_all', time(), 0, $board_config['cookie_path'], $board_config['cookie_domain'], $board_config['cookie_secure']);
}

$template->assign_vars(array(
"META" => '<meta http-equiv="refresh" content="3;url=' .append_sid("index.$phpEx") . '">')
);

$message = $lang['Forums_marked_read'] . '<br /><br />' . sprintf($lang['Click_return_index'], '<a href="' . append_sid("index.$phpEx") . '">', '</a> ');

message_die(GENERAL_MESSAGE, $message);
}
//
// End handle marking posts
//

$tracking_topics = ( isset($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . '_t']) ) ? unserialize($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . "_t"]) : array();
$tracking_forums = ( isset($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . '_f']) ) ? unserialize($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . "_f"]) : array();

//
// If you don't use these stats on your index you may want to consider
// removing them
//
$total_posts = get_db_stat('postcount');
$total_users = get_db_stat('usercount');
$newest_userdata = get_db_stat('newestuser');
$newest_user = $newest_userdata['username'];
$newest_uid = $newest_userdata['user_id'];

if( $total_posts == 0 )
{
$l_total_post_s = $lang['Posted_articles_zero_total'];
}
else if( $total_posts == 1 )
{
$l_total_post_s = $lang['Posted_article_total'];
}
else
{
$l_total_post_s = $lang['Posted_articles_total'];
}

if( $total_users == 0 )
{
$l_total_user_s = $lang['Registered_users_zero_total'];
}
else if( $total_users == 1 )
{
$l_total_user_s = $lang['Registered_user_total'];
}
else
{
$l_total_user_s = $lang['Registered_users_total'];
}


//
// Start page proper
//
$sql = "SELECT c.cat_id, c.cat_title, c.cat_order
FROM " . CATEGORIES_TABLE . " c
ORDER BY c.cat_order";
if( !($result = $db->sql_query($sql)) )
{
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query categories list', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
}

while( $category_rows[] = $db->sql_fetchrow($result) );

if( ( $total_categories = count($category_rows) ) )
{
//
// Define appropriate SQL
//
switch(SQL_LAYER)
{
case 'postgresql':
$sql = "SELECT f.*, p.post_time, p.post_username, u.username, u.user_id
FROM " . FORUMS_TABLE . " f, " . POSTS_TABLE . " p, " . USERS_TABLE . " u
WHERE p.post_id = f.forum_last_post_id
AND u.user_id = p.poster_id
UNION (
SELECT f.*, NULL, NULL, NULL, NULL
FROM " . FORUMS_TABLE . " f
WHERE NOT EXISTS (
SELECT p.post_time
FROM " . POSTS_TABLE . " p
WHERE p.post_id = f.forum_last_post_id
)
)
ORDER BY cat_id, forum_order";
break;

case 'oracle':
$sql = "SELECT f.*, p.post_time, p.post_username, u.username, u.user_id
FROM " . FORUMS_TABLE . " f, " . POSTS_TABLE . " p, " . USERS_TABLE . " u
WHERE p.post_id = f.forum_last_post_id(+)
AND u.user_id = p.poster_id(+)
ORDER BY f.cat_id, f.forum_order";
break;

default:
$sql = "SELECT f.*, p.post_time, p.post_username, u.username, u.user_id
FROM (( " . FORUMS_TABLE . " f
LEFT JOIN " . POSTS_TABLE . " p ON p.post_id = f.forum_last_post_id )
LEFT JOIN " . USERS_TABLE . " u ON u.user_id = p.poster_id )
ORDER BY f.cat_id, f.forum_order";
break;
}
if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
{
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query forums information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
}

$forum_data = array();
while( $row = $db->sql_fetchrow($result) )
{
$forum_data[] = $row;
}

if ( !($total_forums = count($forum_data)) )
{
message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['No_forums']);
}

//
// Obtain a list of topic ids which contain
// posts made since user last visited
//
if ( $userdata['session_logged_in'] )
{
$sql = "SELECT t.forum_id, t.topic_id, p.post_time
FROM " . TOPICS_TABLE . " t, " . POSTS_TABLE . " p
WHERE p.post_id = t.topic_last_post_id
AND p.post_time > " . $userdata['user_lastvisit'] . "
AND t.topic_moved_id = 0";
if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
{
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query new topic information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
}

$new_topic_data = array();
while( $topic_data = $db->sql_fetchrow($result) )
{
$new_topic_data[$topic_data['forum_id']][$topic_data['topic_id']] = $topic_data['post_time'];
}
}

//
// Obtain list of moderators of each forum
// First users, then groups ... broken into two queries
//
$sql = "SELECT aa.forum_id, u.user_id, u.username
FROM " . AUTH_ACCESS_TABLE . " aa, " . USER_GROUP_TABLE . " ug, " . GROUPS_TABLE . " g, " . USERS_TABLE . " u
WHERE aa.auth_mod = " . TRUE . "
AND g.group_single_user = 1
AND ug.group_id = aa.group_id
AND g.group_id = aa.group_id
AND u.user_id = ug.user_id
GROUP BY u.user_id, u.username, aa.forum_id
ORDER BY aa.forum_id, u.user_id";
if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
{
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query forum moderator information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
}

$forum_moderators = array();
while( $row = $db->sql_fetchrow($result) )
{
$forum_moderators[$row['forum_id']][] = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&amp;" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '">' . $row['username'] . '</a>';
}

$sql = "SELECT aa.forum_id, g.group_id, g.group_name
FROM " . AUTH_ACCESS_TABLE . " aa, " . USER_GROUP_TABLE . " ug, " . GROUPS_TABLE . " g
WHERE aa.auth_mod = " . TRUE . "
AND g.group_single_user = 0
AND g.group_type <> " . GROUP_HIDDEN . "
AND ug.group_id = aa.group_id
AND g.group_id = aa.group_id
GROUP BY g.group_id, g.group_name, aa.forum_id
ORDER BY aa.forum_id, g.group_id";
if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
{
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query forum moderator information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
}

while( $row = $db->sql_fetchrow($result) )
{
$forum_moderators[$row['forum_id']][] = '<a href="' . append_sid("groupcp.$phpEx?" . POST_GROUPS_URL . "=" . $row['group_id']) . '">' . $row['group_name'] . '</a>';
}

//
// Find which forums are visible for this user
//
$is_auth_ary = array();
$is_auth_ary = auth(AUTH_VIEW, AUTH_LIST_ALL, $userdata, $forum_data);

//
// Start output of page
//
define('SHOW_ONLINE', true);
$page_title = $lang['Index'];
include($phpbb_root_path . 'includes/page_header.'.$phpEx);

$template->set_filenames(array(
'body' => 'index_body.tpl')
);

$template->assign_vars(array(
'TOTAL_POSTS' => sprintf($l_total_post_s, $total_posts),
'TOTAL_USERS' => sprintf($l_total_user_s, $total_users),
'NEWEST_USER' => sprintf($lang['Newest_user'], '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&amp;" . POST_USERS_URL . "=$newest_uid") . '">', $newest_user, '</a>'),

'FORUM_IMG' => $images['forum'],
'FORUM_NEW_IMG' => $images['forum_new'],
'FORUM_LOCKED_IMG' => $images['forum_locked'],

'L_FORUM' => $lang['Forum'],
'L_TOPICS' => $lang['Topics'],
'L_REPLIES' => $lang['Replies'],
'L_VIEWS' => $lang['Views'],
'L_POSTS' => $lang['Posts'],
'L_LASTPOST' => $lang['Last_Post'],
'L_NO_NEW_POSTS' => $lang['No_new_posts'],
'L_NEW_POSTS' => $lang['New_posts'],
'L_NO_NEW_POSTS_LOCKED' => $lang['No_new_posts_locked'],
'L_NEW_POSTS_LOCKED' => $lang['New_posts_locked'],
'L_ONLINE_EXPLAIN' => $lang['Online_explain'],

'L_MODERATOR' => $lang['Moderators'],
'L_FORUM_LOCKED' => $lang['Forum_is_locked'],
'L_MARK_FORUMS_READ' => $lang['Mark_all_forums'],

'U_MARK_READ' => append_sid("index.$phpEx?mark=forums"))
);

//
// Okay, let's build the index
//
for($i = 0; $i < $total_categories; $i++)
{
$cat_id = $category_rows[$i]['cat_id'];

//
// Should we display this category/forum set?
//
$display_forums = false;
for($j = 0; $j < $total_forums; $j++)
{
if ( $is_auth_ary[$forum_data[$j]['forum_id']]['auth_view'] && $forum_data[$j]['cat_id'] == $cat_id )
{
$display_forums = true;
}
}

//
// Yes, we should, so first dump out the category
// title, then, if appropriate the forum list
//
if ( $display_forums )
{
$template->assign_block_vars('catrow', array(
'CAT_ID' => $cat_id,
'CAT_DESC' => $category_rows[$i]['cat_title'],
'U_VIEWCAT' => append_sid("index.$phpEx?" . POST_CAT_URL . "=$cat_id"))
);

if ( $viewcat == $cat_id || $viewcat == -1 )
{
for($j = 0; $j < $total_forums; $j++)
{
if ( $forum_data[$j]['cat_id'] == $cat_id )
{
$forum_id = $forum_data[$j]['forum_id'];

if ( $is_auth_ary[$forum_id]['auth_view'] )
{
if ( $forum_data[$j]['forum_status'] == FORUM_LOCKED )
{
$folder_image = $images['forum_locked'];
$folder_alt = $lang['Forum_locked'];
}
else
{
$unread_topics = false;
if ( $userdata['session_logged_in'] )
{
if ( !empty($new_topic_data[$forum_id]) )
{
$forum_last_post_time = 0;

while( list($check_topic_id, $check_post_time) = @each($new_topic_data[$forum_id]) )
{
if ( empty($tracking_topics[$check_topic_id]) )
{
$unread_topics = true;
$forum_last_post_time = max($check_post_time, $forum_last_post_time);

}
else
{
if ( $tracking_topics[$check_topic_id] < $check_post_time )
{
$unread_topics = true;
$forum_last_post_time = max($check_post_time, $forum_last_post_time);
}
}
}

if ( !empty($tracking_forums[$forum_id]) )
{
if ( $tracking_forums[$forum_id] > $forum_last_post_time )
{
$unread_topics = false;
}
}

if ( isset($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . '_f_all']) )
{
if ( $HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . '_f_all'] > $forum_last_post_time )
{
$unread_topics = false;
}
}

}
}

$folder_image = ( $unread_topics ) ? $images['forum_new'] : $images['forum'];
$folder_alt = ( $unread_topics ) ? $lang['New_posts'] : $lang['No_new_posts'];
}

$posts = $forum_data[$j]['forum_posts'];
$topics = $forum_data[$j]['forum_topics'];

if ( $forum_data[$j]['forum_last_post_id'] )
{
$last_post_time = create_date($board_config['default_dateformat'], $forum_data[$j]['post_time'], $board_config['board_timezone']);

$last_post = $last_post_time . '<br />';

$last_post .= ( $forum_data[$j]['user_id'] == ANONYMOUS ) ? ( ($forum_data[$j]['post_username'] != '' ) ? $forum_data[$j]['post_username'] . ' ' : $lang['Guest'] . ' ' ) : '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&amp;" . POST_USERS_URL . '=' . $forum_data[$j]['user_id']) . '">' . $forum_data[$j]['username'] . '</a> ';

$last_post .= '<a href="' . append_sid("viewtopic.$phpEx?" . POST_POST_URL . '=' . $forum_data[$j]['forum_last_post_id']) . '#' . $forum_data[$j]['forum_last_post_id'] . '"><img src="' . $images['icon_latest_reply'] . '" border="0" alt="' . $lang['View_latest_post'] . '" title="' . $lang['View_latest_post'] . '" /></a>';
}
else
{
$last_post = $lang['No_Posts'];
}

if ( count($forum_moderators[$forum_id]) > 0 )
{
$l_moderators = ( count($forum_moderators[$forum_id]) == 1 ) ? $lang['Moderator'] : $lang['Moderators'];
$moderator_list = implode(', ', $forum_moderators[$forum_id]);
}
else
{
$l_moderators = '&nbsp;';
$moderator_list = '&nbsp;';
}

$row_color = ( !($i % 2) ) ? $theme['td_color1'] : $theme['td_color2'];
$row_class = ( !($i % 2) ) ? $theme['td_class1'] : $theme['td_class2'];

$template->assign_block_vars('catrow.forumrow', array(
'ROW_COLOR' => '#' . $row_color,
'ROW_CLASS' => $row_class,
'FORUM_FOLDER_IMG' => $folder_image,
'FORUM_NAME' => $forum_data[$j]['forum_name'],
'FORUM_DESC' => $forum_data[$j]['forum_desc'],
'POSTS' => $forum_data[$j]['forum_posts'],
'TOPICS' => $forum_data[$j]['forum_topics'],
'LAST_POST' => $last_post,
'MODERATORS' => $moderator_list,

'L_MODERATOR' => $l_moderators,
'L_FORUM_FOLDER_ALT' => $folder_alt,

'U_VIEWFORUM' => append_sid("viewforum.$phpEx?" . POST_FORUM_URL . "=$forum_id"))
);
}
}
}
}
}
} // for ... categories

}// if ... total_categories
else
{
message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['No_forums']);
}

//
// Generate the page
//
$template->pparse('body');

include($phpbb_root_path . 'includes/page_tail.'.$phpEx);

?>

Άβαταρ μέλους
Nidas
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 2348
Εγγραφή: 03 Απρ 2003 13:09

σχετικα με τα φορουμ της phpBB

Δημοσίευση από Nidas » 24 Ιαν 2004 19:40

1. As metaferei kapoios to post .

2. Exeis energopoiisei tin MySql ??

Άβαταρ μέλους
kalavros
Δημοσιεύσεις: 516
Εγγραφή: 30 Ιουν 2003 15:57
Τοποθεσία: London, UK

σχετικα με τα φορουμ της phpBB

Δημοσίευση από kalavros » 24 Ιαν 2004 19:52

o server tou site sou ipostirizei sigoura mysql???

antartisg9
Δημοσιεύσεις: 10
Εγγραφή: 16 Ιαν 2004 15:14
Επικοινωνία:

σχετικα με τα φορουμ της phpBB

Δημοσίευση από antartisg9 » 25 Ιαν 2004 11:07

Συγνωμη που ανοιξα το θεμα σε λαθος τοπο. Ειμαι καινουργιος και ακομα να τα μαθω αυτα.
Τωρα ακουω για αυτο το MySql. Μπορειτε να μου εξηγησετε τι ειναι;

Άβαταρ μέλους
kalavros
Δημοσιεύσεις: 516
Εγγραφή: 30 Ιουν 2003 15:57
Τοποθεσία: London, UK

σχετικα με τα φορουμ της phpBB

Δημοσίευση από kalavros » 25 Ιαν 2004 12:44

Apo to grjava.com έγραψε:MySql..
H mysql είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να υπάρχει στον server μας (όπως η php) . Μαζί με αυτή την βάση δεδομένων θα πρέπει να έχουμε και την δυνατότητα να την επεξεργαζόμαστε με κάποιο κατάλληλο πρόγραμμα έτσι ώστε να μπορούμε να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε διάφορα δεδομένα που ζητάει το script. Το ποιό γνωστό πρόγραμμα είναι το PhpMyAdmin το οποίο πιστεύω ότι είναι και το καλύτερο. Αυτό το πρόγραμμα το έχουν σαν στάνταρ οι περισσότεροι servers που "τρέχουν" την mysql. H mysql χρησιμοποιείτε για ποιό σύνθετες βάσεις και είναι γρηγορότερες από ένα flat file αφού δεν χρειάζετε να "ψαξει" ολόκληρο έγγραφο για να βρεί μια πληροφορία αφού χρησιμοποιεί τις εντολές της πηγαίνοντας στην συνγκεκριμένη πληροφορία απευθείας χωρίς να την αναζητά σε όλα τα δεδομένα.
Ayto einai i mysql.....(eina aparaitito na tin ipostirizei o server sou)...

O pio gnwstos server(free) pou ipostirizei mysql einai i tripod ( www.tripod.co.uk ) .....

des episis mia lista me arketus server gia egatastasi efarmogwn se php sto parakatw link...

http://www.free-webhosts.com/free-php-webhosting.php

elpizw na boithisa.... :P

Άβαταρ μέλους
Cha0s
SysAdmin
Δημοσιεύσεις: 10250
Εγγραφή: 28 Ιούλ 2001 03:00

σχετικα με τα φορουμ της phpBB

Δημοσίευση από Cha0s » 25 Ιαν 2004 13:05

Kamia sxesi. O server pou to anebases den ipostirizei php opote sou petaei xima to source ton arxeion .php xoris na ta kanei parse kai na sou emfanisei to apotelesma (diladi tin selida).

Psaxe gia server pou ipostirizei php.

Άβαταρ μέλους
skull
Δημοσιεύσεις: 140
Εγγραφή: 02 Μαρ 2005 17:56
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία:

σχετικα με τα φορουμ της phpBB

Δημοσίευση από skull » 03 Μαρ 2005 16:41

Αν θες να πειραματιστεις λιγο υπαρχει ελληνικος free host server που θα μαθεις σιγουρα πολλα απο αυτο! :wink:

http://www.freegreece.net/

Σου παρεχει php,SQL και ετοιμο script απο το cp του την phpbb(δηλαδη δεν θα αναγκαστεις να κανεις upload το αρχειο εγκαταστασεις της phpbb! :wink:

Απλα πας στο cp,στο Addon Scripts και να εγκαταστησεις απο εκει τη phpbb!

Μπορεις να ζητησεις και domain name! :wink:

Άβαταρ μέλους
cordis
Administrator, [F|H]ounder, [C|S]EO
Δημοσιεύσεις: 27648
Εγγραφή: 09 Οκτ 1999 03:00
Τοποθεσία: Greece
Επικοινωνία:

σχετικα με τα φορουμ της phpBB

Δημοσίευση από cordis » 03 Μαρ 2005 17:06

έχει περάσει πάνω από χρόνος, αλλά οκ.. :P :P
Δεν απαντάω σε προσωπικά μηνύματα με ερωτήσεις που καλύπτονται από τις ενότητες του forum. Για ο,τι άλλο είμαι εδώ για εσάς.
- follow me @twitter

Άβαταρ μέλους
skull
Δημοσιεύσεις: 140
Εγγραφή: 02 Μαρ 2005 17:56
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία:

σχετικα με τα φορουμ της phpBB

Δημοσίευση από skull » 04 Μαρ 2005 20:04

:o Δεν το προσεξα καθολου!!!! :o


Πορωθηκα με την phpbb!!!Φενεται πολυ??? :P

Απάντηση

Επιστροφή στο “phpBB”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 2 επισκέπτες