Αλληλοεξαρτώμενα drop down list - πρόβλημα

Σε αυτή την περιοχή μπορείτε να βρείτε ή να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικές με την PHP

Συντονιστές: WebDev Moderators, Super-Moderators, PHP Moderators

Απάντηση
dimitris_s
Δημοσιεύσεις: 10
Εγγραφή: 10 Ιουν 2007 19:41

Αλληλοεξαρτώμενα drop down list - πρόβλημα

Δημοσίευση από dimitris_s » 16 Απρ 2011 03:01

Γεια σας,

Έχω τον παρακάτω κώδικα:

index.php
submit.php
findCity.php
findState.php
findSP.php

INDEX.PHP

Κώδικας: Επιλογή όλων

function getXMLHTTP() { //fuction to return the xml http object
		var xmlhttp=false;	
		try{
			xmlhttp=new XMLHttpRequest();
		}
		catch(e)	{		
			try{			
				xmlhttp= new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
			}
			catch(e){
				try{
				xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
				}
				catch(e1){
					xmlhttp=false;
				}
			}
		}
		 	
		return xmlhttp;
  }
	
	function getState(countryId) {		
		
		var strURL="findState.php?country="+countryId;
		var req = getXMLHTTP();
		
		if (req) {
			
			req.onreadystatechange = function() {
				if (req.readyState == 4) {
					// only if "OK"
					if (req.status == 200) {						
						document.getElementById('statediv').innerHTML=req.responseText;						
					} else {
						alert("There was a problem while using XMLHTTP:\n" + req.statusText);
					}
				}				
			}			
			req.open("GET", strURL, true);
			req.send(null);
		}		
	}
	function getCity(countryId,stateId) {		
		var strURL="findCity.php?country="+countryId+"&state="+stateId;
		var req = getXMLHTTP();
		
		if (req) {
			
			req.onreadystatechange = function() {
				if (req.readyState == 4) {
					// only if "OK"
					if (req.status == 200) {						
						document.getElementById('citydiv').innerHTML=req.responseText;						
					} else {
						alert("There was a problem while using XMLHTTP:\n" + req.statusText);
					}
				}				
			}			
			req.open("GET", strURL, true);
			req.send(null);
		}
		   
			}
	function getSP(countryId,stateId,cityId) {		
		var strURL="findSP.php?country="+countryId+"&state="+stateId+"$city="+cityId;
		var req = getXMLHTTP();
		
		if (req) {
			
			req.onreadystatechange = function() {
				if (req.readyState == 4) {
					// only if "OK"
					if (req.status == 200) {						
						document.getElementById('spdiv').innerHTML=req.responseText;						
					} else {
						alert("There was a problem while using XMLHTTP:\n" + req.statusText);
					}
				}				
			}			
			req.open("GET", strURL, true);
			req.send(null);
		}
				
	}
</script>
</head>
<body>
<form method="get" action="submit.php" name="form1">
<table width="60%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>

  <td width="150">Region</td>
  <td width="150"><select name="region">
	<option value="">Select Region</option>
	<option value="1">EL</option>
	<option value="2">BG</option>
	    </select></td>
 </tr>
 
  <tr>
  <td width="150">Field</td>
  <td width="150"><select name="field">
	<option value="">Select Field</option>
	<option value="1">PER</option>
	<option value="2">CSS</option>
		    </select></td>
 </tr>

    <tr>

  <td width="150">Type</td>
  <td width="150"><select name="type">
	<option value="">Select Type</option>
	<option value="1">TEL</option>
	<option value="2">WEB</option>
		    </select></td>
 </tr>
 
     <tr>

  <td width="150">Resolution</td>
  <td width="150"><select name="resolution">
	<option value="">Select Resolution</option>
	<option value="1">TR</option>
	<option value="2">KB</option>
	<option value="3">FO</option>
	    </select></td>
 </tr>

 <tr>
  <td width="150">Country</td>
  <td width="150"><select name="country" onChange="getState&#40;this.value&#41;">
	<option value="">Select Country</option>
	<option value="1">Windows XP</option>
	<option value="2">Windows Vista</option>
	<option value="3">Windows 7</option>
	<option value="4">Office 2003</option>
	<option value="5">Microsoft Hardware</option>
    </select></td>
 </tr>
 <tr style="">
  <td>State</td>
  <td ><div id="statediv"><select name="state" >
	<option>Select Country First</option>
    </select></div></td>
 </tr>
 <tr style="">
  <td>City</td>
  <td ><div id="citydiv"><select name="city">
	<option>Select State First</option>
    </select></div></td>
 </tr>
  <tr style="">
  <td>SP</td>
  <td ><div id="spdiv"><select name="sp">
	<option>Select City First</option>
    </select></div></td>
 </tr>
</table>

<div class="submit">

<input type="submit" value="Generate"/>

<input type="reset" value="Clear"/>

findState.php

Κώδικας: Επιλογή όλων

<? $country=intval&#40;$_GET&#91;'country'&#93;&#41;;
$link = mysql_connect&#40;'localhost', '---', '---'&#41;; //changet the configuration in required
if &#40;!$link&#41; &#123;
  die&#40;'Could not connect&#58; ' . mysql_error&#40;&#41;&#41;;
&#125;
mysql_select_db&#40;'dobrogr_test'&#41;;
$query="SELECT id,statename FROM state WHERE countryid='$country'";
$result=mysql_query&#40;$query&#41;;

?>
<select name="state" onchange="getCity&#40;<?=$country?>,this.value&#41;">
<option>Select State</option>
<? while&#40;$row=mysql_fetch_array&#40;$result&#41;&#41; &#123; ?>
<option value=<?=$row&#91;'id'&#93;?>><?=$row&#91;'statename'&#93;?></option>
<? &#125; ?>
</select>
findCity.php

Κώδικας: Επιλογή όλων

<? $countryId=intval&#40;$_GET&#91;'country'&#93;&#41;;
$stateId=intval&#40;$_GET&#91;'state'&#93;&#41;;
$link = mysql_connect&#40;'localhost', '---', '---'&#41;; //changet the configuration in required
if &#40;!$link&#41; &#123;
  die&#40;'Could not connect&#58; ' . mysql_error&#40;&#41;&#41;;
&#125;
mysql_select_db&#40;'dobrogr_test'&#41;;
$query="SELECT id,city FROM city WHERE countryid='$countryId' AND stateid='$stateId'";
$result=mysql_query&#40;$query&#41;;

?>
<select name="city">
<option>Select City</option>
<? while&#40;$row=mysql_fetch_array&#40;$result&#41;&#41; &#123; ?>
<option value=<?=$row&#91;'id'&#93;?>><?=$row&#91;'city'&#93;?></option>
<? &#125; ?>
</select>
findSP.php

Κώδικας: Επιλογή όλων

<? $countryId=intval&#40;$_GET&#91;'country'&#93;&#41;;
$stateId=intval&#40;$_GET&#91;'state'&#93;&#41;;
$cityId=intval&#40;$_GET&#91;'city'&#93;&#41;;
$link = mysql_connect&#40;'localhost', '---', '---'&#41;; //changet the configuration in required
if &#40;!$link&#41; &#123;
  die&#40;'Could not connect&#58; ' . mysql_error&#40;&#41;&#41;;
&#125;
mysql_select_db&#40;'dobrogr_test'&#41;;
$query="SELECT id,sp FROM sp WHERE countryid='$countryId' AND stateid='$stateId";
$result=mysql_query&#40;$query&#41;;

?>
<select name="sp">
<option>Select SP</option>
<? while&#40;$row=mysql_fetch_array&#40;$result&#41;&#41; &#123; ?>
<option value=<?=$row&#91;'id'&#93;?>><?=$row&#91;'sp'&#93;?></option>
<? &#125; ?>
</select>

Σε μια βάση mySQL έχω τα tables:

country
state
city
sp


SQL dump:

Κώδικας: Επιλογή όλων

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `city`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `city` &#40;
 `id` tinyint&#40;4&#41; NOT NULL auto_increment,
 `city` varchar&#40;50&#41; default NULL,
 `stateid` tinyint&#40;4&#41; default NULL,
 `countryid` tinyint&#40;4&#41; NOT NULL,
 PRIMARY KEY &#40;`id`&#41;
&#41; ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=cp1251 AUTO_INCREMENT=13 ;

--
-- Dumping data for table `city`
--

INSERT INTO `city` &#40;`id`, `city`, `stateid`, `countryid`&#41; VALUES
&#40;1, '32bit', 1, 1&#41;,
&#40;2, '64bit', 1, 1&#41;,
&#40;3, '64bit', 3, 2&#41;,
&#40;4, '32bit', 2, 1&#41;,
&#40;5, '32bit', 2, 2&#41;,
&#40;6, '32bit', 4, 2&#41;,
&#40;7, '32bit', 3, 2&#41;,
&#40;8, 'Desktop', 5, 5&#41;,
&#40;9, 'mouse', 5, 5&#41;,
&#40;10, 'Devices', 5, 5&#41;,
&#40;11, 'camera', 5, 5&#41;,
&#40;12, 'keyboard', 5, 5&#41;;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `country`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `country` &#40;
 `id` tinyint&#40;4&#41; NOT NULL auto_increment,
 `country` varchar&#40;20&#41; NOT NULL default '',
 PRIMARY KEY &#40;`id`&#41;
&#41; ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=cp1251 AUTO_INCREMENT=6 ;

--
-- Dumping data for table `country`
--

INSERT INTO `country` &#40;`id`, `country`&#41; VALUES
&#40;1, 'Windows XP'&#41;,
&#40;2, 'Windows Vista'&#41;,
&#40;3, 'Windows 7'&#41;,
&#40;4, 'Office 2003'&#41;,
&#40;5, 'Hardware'&#41;;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `sp`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sp` &#40;
 `id` tinyint&#40;4&#41; NOT NULL auto_increment,
 `sp` varchar&#40;50&#41; default NULL,
 `cityid` tinyint&#40;4&#41; default NULL,
 `stateid` tinyint&#40;4&#41; default NULL,
 `countryid` tinyint&#40;4&#41; NOT NULL,
 PRIMARY KEY &#40;`id`&#41;
&#41; ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=cp1251 AUTO_INCREMENT=5 ;

--
-- Dumping data for table `sp`
--

INSERT INTO `sp` &#40;`id`, `sp`, `cityid`, `stateid`, `countryid`&#41; VALUES
&#40;1, 'SP1', 2, 2, 2&#41;,
&#40;2, 'SP2', 7, 3, 2&#41;,
&#40;3, 'SP3', 2, 4, 2&#41;;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `state`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `state` &#40;
 `id` tinyint&#40;4&#41; NOT NULL auto_increment,
 `countryid` tinyint&#40;4&#41; NOT NULL,
 `statename` varchar&#40;40&#41; NOT NULL,
 PRIMARY KEY &#40;`id`&#41;
&#41; ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=cp1251 AUTO_INCREMENT=9 ;

--
-- Dumping data for table `state`
--

INSERT INTO `state` &#40;`id`, `countryid`, `statename`&#41; VALUES
&#40;1, 1, 'Professional'&#41;,
&#40;2, 1, 'Home'&#41;,
&#40;3, 2, 'Home Basic'&#41;,
&#40;4, 2, 'Ultimate'&#41;,
&#40;5, 5, 'Devices'&#41;;

Μέχρι ενός σημείου δουλεύει μια χαρά. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Επιλέγω Windows XP, και μου κάνει populate το επόμενο drop down menu με δεδομένα από τη βάση και μου βγάζει Professional και Home. Έπειτα το professional μου βγάζει να επιλέξω 32bit ή 64bit. Μέχει το city δουλεύει κανονικά. Όταν πάω μετά να επιλέξω SP, δεν μου εμφανίζει αποτελέσματα, φαίνεται δηλαδή ότι δεν τραβάει τίποτα από τη βάση.

Το πρόβλημα πιστεύω βρίσκεται εδώ στο findSP.php:

mysql_select_db('databaset');
$query="SELECT id,sp FROM sp WHERE countryid='$countryId' AND stateid='$stateId";
$result=mysql_query($query);

Δεν επιλέγει πουθενά το city και δεν ξέρω πως να το κάνω. Έψαξα για multiple sql queries, join κτλ αλλά έχω κολλήσει.

Κανονικά, κάτι τέτοιο θα βοηθούσε:

mysql_select_db('database');
$query="SELECT id,sp FROM sp WHERE countryid='$countryId' AND stateid='$stateId' AND cityid='$cityid'";
$result=mysql_query($query);

Πως θα κάνω το sql query να πάρει και το countryid και το stateid και το cityid σε ένα query;

Θα ήμουν ευγνώμων αν μπορούσε να με βοηθήσει κάποιος.
Ευχαριστώ προκαταβολικά.

Άβαταρ μέλους
fafos
Script Master
Δημοσιεύσεις: 6236
Εγγραφή: 30 Νοέμ 2004 03:09

Αλληλοεξαρτώμενα drop down list - πρόβλημα

Δημοσίευση από fafos » 16 Απρ 2011 03:58

den xreiazontai 300 arxeia gia ena aplo dropdown menu.. 2 arxeia arkoun..

1. to arxeio pou "diavazei" thn vash (p.x. drops.php):

Κώδικας: Επιλογή όλων

<?

   header &#40;"Expires&#58; Mon, 26 Jul 1997 05&#58;00&#58;00 GMT"&#41;;
   header &#40;"Last-Modified&#58; " . gmdate&#40;"D, d M Y H&#58;i&#58;s"&#41; . " GMT"&#41;;
   header &#40;"Cache-Control&#58; no-cache, must-revalidate"&#41;;
   header &#40;"Pragma&#58; no-cache"&#41;;
   header&#40;"content-type&#58; application/x-javascript; charset=UTF-8"&#41;;

	 
//Stoixeia Vashs
$dbhost = 'localhost';//host
$dbuser = 'root';//username
$dbpass = '';//password
$dbname = 'drops';//onoma vashs	    $data=$_GET&#91;'data'&#93;;
   $val=$_GET&#91;'val'&#93;;
   

mysql_pconnect&#40;$dbhost,$dbuser,$dbpass&#41; or die &#40;"Unable to connect to MySQL server"&#41;; 
  
   if &#40;$data=='country'&#41; &#123; 
     echo "<select name='country' id='country' onChange=\"dochangea&#40;'state', this.value&#41;\">\n";
     echo "<option value=''>Countries</option>\n";
     $result=mysql_db_query&#40;$dbname,"select * from country ORDER BY BINARY country ASC"&#41;;
     while&#40;list&#40;$id, $name&#41;=mysql_fetch_array&#40;$result&#41;&#41;&#123;
        echo "<option value=\"$id\" >$name</option> \n" ;
     &#125;
   &#125; else if &#40;$data=='state'&#41; &#123;
     echo "<select name='state' id='state' onChange=\"dochangea&#40;'city', this.value&#41;\">\n";
     echo "<option value=''>States</option>\n";
     $val2=$val;
     $val = substr&#40;$val,0,2&#41;;                 
     $result=mysql_db_query&#40;$dbname,"SELECT * FROM state WHERE countryid= '$val'  ORDER BY BINARY statename ASC "&#41;;
     while&#40;list&#40;$id, $countryid, $name&#41;=mysql_fetch_array&#40;$result&#41;&#41;&#123;    
        echo "<option value=\"$id\" >$name</option> \n" ;
     &#125;
   &#125; else if &#40;$data=='city'&#41; &#123;
     echo "<select name='city' id='city' onChange=\"dochangea&#40;'sp', this.value&#41;\">\n";
     echo "<option value=''> Cities </option>\n";
     $val2=$val;
     $val = substr&#40;$val,0,4&#41;;
     $result=mysql_db_query&#40;$dbname,"SELECT * FROM city WHERE stateid= '$val' ORDER BY BINARY city ASC"&#41;;
     while&#40;list&#40;$id, $name&#41;=mysql_fetch_array&#40;$result&#41;&#41;&#123;
        echo "<option value=\"$id\" >$name</option> \n" ;
     &#125;
   &#125; else if &#40;$data=='sp'&#41; &#123;
     echo "<select name='sp' id='sp' >\n";
     echo "<option value=''> SPs </option>\n";
     $val2=$val;
     $val = substr&#40;$val,0,4&#41;;
     $result=mysql_db_query&#40;$dbname,"SELECT * FROM sp WHERE cityid= '$val' ORDER BY BINARY sp ASC"&#41;;
     while&#40;list&#40;$id, $name&#41;=mysql_fetch_array&#40;$result&#41;&#41;&#123;
        echo "<option value=\"$id\" >$name</option> \n" ;
     &#125;
   &#125;
   echo "</select>\n"; 
?>
(allazeis ta stoixeia ths vashs)


2. ta select pou tha valeis sthn forma sou kai to ajax script:

Κώδικας: Επιλογή όλων

 <?   
   echo "<font id=country><select>\n";
   echo "<option value='0'>============</option> \n" ;
   echo "</select></font>\n";

echo '</td>
   <td align="left" valign="top">';
   echo "<font id=state><select>\n";
   echo "<option value='0'>==== state ====</option> \n" ;
   echo "</select></font>\n";


echo '</td>
   <td align="left" valign="top">';
   echo "<font id=city><select>\n";
   echo "<option value='0'>==== city ====</option> \n" ;
   echo "</select></font>\n";
	 
echo '</td>
   <td align="left" valign="top">';
   echo "<font id=sp><select>\n";
   echo "<option value='0'>==== sp ====</option> \n" ;
   echo "</select></font>\n";	 
?>

<script language=Javascript>
function Inint_AJAX&#40;&#41; &#123;
  try &#123; return new ActiveXObject&#40;"Msxml2.XMLHTTP"&#41;; &#125; catch&#40;e&#41; &#123;&#125; //IE
  try &#123; return new ActiveXObject&#40;"Microsoft.XMLHTTP"&#41;; &#125; catch&#40;e&#41; &#123;&#125; //IE
  try &#123; return new XMLHttpRequest&#40;&#41;;     &#125; catch&#40;e&#41; &#123;&#125; //Native Javascript
  alert&#40;"XMLHttpRequest not supported"&#41;;
  return null;
&#125;;

function dochangea&#40;srca, vala&#41; &#123;
   var reqa = Inint_AJAX&#40;&#41;;
   reqa.onreadystatechange = function &#40;&#41; &#123; 
     if &#40;reqa.readyState==4&#41; &#123;
        if &#40;reqa.status==200&#41; &#123;
          document.getElementById&#40;srca&#41;.innerHTML=reqa.responseText; 
        &#125; 
     &#125;
   &#125;;
   reqa.open&#40;"GET", "drops.php?data="+srca+"&val="+vala&#41;; 
   reqa.setRequestHeader&#40;"Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8"&#41;; 
   reqa.send&#40;null&#41;; 
&#125;

window.onLoad=dochangea&#40;'country', -1&#41;;   
</script>

epishs, dinoume kai titlous pou na tous katalavainoume kai emeis kathos kai oi tritoi pou isos kapoia mera mpoun na diavasoun ton kodika mas.. tora me countries kai cities na deixneis windows klp einai ligo anomalo...
Οι πάνες και οι πολιτικοί πρέπει να αλλάζονται συχνά για τον ίδιο λόγο...

dimitris_s
Δημοσιεύσεις: 10
Εγγραφή: 10 Ιουν 2007 19:41

Αλληλοεξαρτώμενα drop down list - πρόβλημα

Δημοσίευση από dimitris_s » 16 Απρ 2011 16:39

Δεν περιγράφεται με λόγια το πόσο γ_μάτος είσαι...

Σ' ευχαριστώ τα μέγιστα fafos. Life savior.

dimitris_s
Δημοσιεύσεις: 10
Εγγραφή: 10 Ιουν 2007 19:41

Αλληλοεξαρτώμενα drop down list - πρόβλημα

Δημοσίευση από dimitris_s » 19 Απρ 2011 02:57

To εγχείρημα προχωράει με γοργούς ρυθμούς χάρις στην σωτήρια επέμβαση του fafos. :D

Προέκυψε ένα προβληματάκι όμως. Θέλω ένα συγκεκριμένο πεδίο (<option>) να αλλάζει όνομα δυναμικά αναλόγως με το τι έχεις επιλέξει στο προηγούμενο πεδίο. Το προσπαθώ εδώ και ώρες και δε μου κάθεται.

Παράδειγμα:

Το πρώτο πεδίο έχει εξ ορισμού το όνομα Country και το επόμενο State.

Θέλω όταν επιλέγω ένα συγκεκριμένο option να αλλάζει το όνομα του πεδίου.

Έπαιξα με if και elseif στο drops.php και εν τέλει κατάφερα να κάνω το όνομα του πεδίου να αλλάζει δυναμικά, αλλά μετά μου "ετρωγε" μια επιλογή του πεδίου State. Δηλαδή αν το State τραβούσε από τη βάση "California" και "Texas", μετά μου εμφάνιζε μόνο το "California".

Εδώ είναι το σημείο στο οποία έκανα τις αλλαγές στο drops.php. O παρακάτω κώδικας είναι απείραχτος.

Κώδικας: Επιλογή όλων

 else if &#40;$data=='state'&#41; &#123; 
     echo "<select name='state' id='state' onChange=\"dochangea&#40;'platform', this.value&#41;\">\n";
     echo "<option value=''>State</option>\n"; 
     $val2=$val; 
     $val = substr&#40;$val,0,2&#41;;                 
     $result=mysql_db_query&#40;$dbname,"SELECT * FROM stateWHERE countryid= '$val'  ORDER BY BINARY statename ASC "&#41;; 
     while&#40;list&#40;$id, $countryid, $name&#41;=mysql_fetch_array&#40;$result&#41;&#41;&#123;    
        echo "<option value=\"$id\" >$name</option> \n" ; 

Ευχαριστώ προκαταβολικά για όποια βοήθεια. :)

Άβαταρ μέλους
fafos
Script Master
Δημοσιεύσεις: 6236
Εγγραφή: 30 Νοέμ 2004 03:09

Αλληλοεξαρτώμενα drop down list - πρόβλημα

Δημοσίευση από fafos » 19 Απρ 2011 03:11

prota na dieukrinhso oti to $val = substr($val,0,2); exei mpei gia logous asfaleias kai tha sou metraei mexri 99 id.. an exeis megalytera id megalose kai to substr($val,0,2);... p.x. $val = substr($val,0,5);

ektos tou dochangea('platform', this.value) den vlepo allh allagh!
Οι πάνες και οι πολιτικοί πρέπει να αλλάζονται συχνά για τον ίδιο λόγο...

dimitris_s
Δημοσιεύσεις: 10
Εγγραφή: 10 Ιουν 2007 19:41

Αλληλοεξαρτώμενα drop down list - πρόβλημα

Δημοσίευση από dimitris_s » 19 Απρ 2011 03:51

Όχι με τα id είμαι εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί.

Πέραν αυτού, έχεις δίκιο, δε το διευκρίνισα ότι ο παραπάνω κώδικας είναι χωρίς τις όποιες αλλαγές. Είναι αυτούσιος ο κώδικάς σου, εκτός του ότι μου ξέφυγε το platform. : p

Κώδικας: Επιλογή όλων

 else if &#40;$data=='state'&#41; &#123; 
     echo "<select name='state' id='state' onChange=\"dochangea&#40;'city', this.value&#41;\">\n"; 
     echo "<option value=''>State</option>\n"; 
     $val2=$val; 
     $val = substr&#40;$val,0,2&#41;;                 
     $result=mysql_db_query&#40;$dbname,"SELECT * FROM stateWHERE countryid= '$val'  ORDER BY BINARY statename ASC "&#41;; 
     while&#40;list&#40;$id, $countryid, $name&#41;=mysql_fetch_array&#40;$result&#41;&#41;&#123;    
        echo "<option value=\"$id\" >$name</option> \n" ;
Δοκίμασα με if και elseif με διάφορους τρόπους αλλά τζίφος... Καμμιά ιδέα; :roll:

Ευχαριστώ και πάλι!

Άβαταρ μέλους
fafos
Script Master
Δημοσιεύσεις: 6236
Εγγραφή: 30 Νοέμ 2004 03:09

Αλληλοεξαρτώμενα drop down list - πρόβλημα

Δημοσίευση από fafos » 19 Απρ 2011 04:21

auto: stateWHERE einai pragmati xoris keno h to vgazei edo logo copy-paste?
Οι πάνες και οι πολιτικοί πρέπει να αλλάζονται συχνά για τον ίδιο λόγο...

dimitris_s
Δημοσιεύσεις: 10
Εγγραφή: 10 Ιουν 2007 19:41

Αλληλοεξαρτώμενα drop down list - πρόβλημα

Δημοσίευση από dimitris_s » 19 Απρ 2011 04:44

Από το copy paste είναι, κανονικά έχει κενό. : )

Απάντηση

Επιστροφή στο “PHP Προγραμματισμός”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες