Genesis :)

Ας χαλαρώσουμε και λίγο... Aς κουτσομπολέψουμε μια σταλιά, ας πούμε και κανένα ανέκδοτο!

Συντονιστές: WebDev Moderators, Super-Moderators

Κλειδωμένο
Άβαταρ μέλους
Mahadeva
Δημοσιεύσεις: 242
Εγγραφή: 15 Μάιος 2003 13:52
Τοποθεσία: Astral Plane
Επικοινωνία:

Genesis :)

Δημοσίευση από Mahadeva » 31 Ιούλ 2003 00:20

>** ΓΕΝΕΣΙΣ **
>
>
>
>ΕΝ ΑΡΧΗ εποίησεν ο Θεός τον Ουρανόν και την Γην. Η δε Γη ήτο άμορφος
>
>και έρημος και σκότος περιεπλάνατο επί του προσώπου της αβύσσου, Και
>
>πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων. Και είπεν Κύριος ο
>
>Θεός: Γεννηθήτω το μηδέν και εγένετο το μηδέν. Και είδεν ο Θεός ότι
>
>το μηδέν καλόν εστί. Και διεχώρισεν ο Θεός το μηδέν από το ένα και τα
>
>αποκάλεσε bit.
>
>
>
>Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα πρώτη.
>
>
>
>Και είπεν ο Θεός : Θέσωμεν το μηδέν και το ένα εν σειρά των οκτώ και
>
>δημιουργήσωμεν το byte, και εγένετω ούτω. Και εδημιούργησεν Κύριος ο
>
>Θεός εξ αυτών τας λοιπάς πληροφορίας, ήτοι τα Kbyte, Mbyte, TeraByte
>
>και επόμενα, Και είδεν Κύριος ο Θεός ότι ταύτα πάντα καλά εισίν.
>
>
>
>Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα δευτέρα.
>
>
>
>Και είπεν ο Θεός: Δι' αυτών των μονάδων πληροφορίας δημιουργηθήτωσαν
>
>προγράμματα και κατόπιν αυτών συστήματα, τα και λειτουργικά
>
>επονομαζόμενα.
>
>Και εγένετο ούτω. Και εδημιούργησεν Κύριος ο Θεός τα
>
>Unixοειδή λειτουργικά συστήματα, Και είδεν Κύριος ο Θεός ότι ταύτα
>
>πάντα καλά εισίν.
>
>
>
>Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα τρίτη.
>
>
>
>Και είπεν ο Θεός: Γεννηθήτω το Linux εν τω μέσω των λοιπών Unixοειδών
>
>λειτουργικών συστημάτων, Και διαχωρισθήτωσαν τα καλά λειτουργικά
>
>συστήματα των κακών. Και εγένετω ούτω, Και εκάλεσεν ο Θεός το Linux
>
>ως GNU Linux.
>
>
>
>Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα τετάρτη.
>
>
>
>Και είδεν ο Θεός ότι πάντα α εδημιούργησεν καλά εισίν και ηυλόγησεν
>
>αυτά. Είδεν, δε, ότι έδει υπάρχει τις διαχειριζόμενος αυτά, ότι εις
>
>πρόβατα απολωλότα ομοίαζον. Και είπε ο Θεός, δημιουργήσωμεν User κατ'
>
>εικόνα ημών και κατ΄ ομοίωσιν Και ας εξουσιάζει ούτος επί των
>
>λειτουργικών συστημάτων και επί πάσης της Γης, κατά το είδος αυτού.
>
>Και είδεν ο Θεός ότι καλόν ήτο.
>
>
>
>Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα πέμπτη.
>
>
>
>Και πάλιν δεν είπεν ο Κύριος ο Θεός: Ουκ εστίν καλόν να είναι ο User
>
>μόνος. Θέλω δώσει αυτώ βοηθόν όμοιον,
>
> αλλ' ολίγον καλύτερον αυτού, ίνα
>
>συνδράμει αυτόν εν ταις δυσκολίαις. Και επέβαλεν Κύριος ο Θεός
>
>έκστασιν επί του User και εκοιμήθη αυτός ύπνον βαθύν, Και έλαβε κώδικα
>
>εκ της πλευράς αυτού και ενεπλούτισε τον κώδικα του παραληφθέντος, Και
>
>ούτω εδημιούργησεν Κύριος ο Θεός τον Programmer.
>
>
>
>Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα έκτη.
>
>
>
>Και ηυλόγησεν αυτούς Κύριος ο Θεός και είπεν αυτοίς: Αυξάνεσθε και
>
>πληθύνεσθε και κατακυριεύσατε παν πρόγραμμα και παν λειτουργικόν
>
>σύστημα, και εξουσιάζετε επί των ισχυρών υπολογιστήρων, οικιακών τε
>
>και δημοσίων, φέροντες ούτω ισχυράς και χρήσιμους εφαρμογάς επί της
>
>Γης.
>
>
>
>Ησαν δεν αμφότεροι παντί αρχάριοι, εν τε τω χειρισμώ των προγραμμάτων
>
>και εν τω προγραμματισμώ.
>
>
>
>Παρά ταύτα, εώρακεν ο Θεός πάντα όσα εποίησεν, και ιδού ήσαν άπαντα
>
>καλά λίαν. Και εφύτευσεν ο Θεός ψηφιακόν Παράδεισον εις Ανατολάς, την
>
>και Εδέμ αποκαλούμενην, και έθεσεν εν αυτώ User και Programmer ίνα
>
>εργάζωνται επί των λειτουργικών συστημάτων και φυλάττουσιν αυτά και
>
>εφαρ
>
>μόζουσιν αυτά κατά τας εντολάς Του.
>
>
>
>Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα εβδόμη.
>
>
>
>Εκέκραξεν δε στεντορεία τη φωνή Κύριος ο Θεός τον User και τον
>
>Programmer, λέγων αυτοίς: Από παντός λειτουργικού συστήματος ελεύθερα
>
>θέλετε δοκιμάζειν, των δε Παραθύρων του Bill μηδέποτε δοκιμάσει. Καθ'
>
>ην γαρ ημέραν δοκιμάσετε τα Παράθυρα, θέλετε εξαπαντός αποθανείν.
>
>
>
>Ο Bill, όμως, ήτο φρονιμότερος κατά την πανουργίαν πάντων των
>
>δημιουργημάτων, α Κύριος ο Θεός εποίησεν. Και είπεν ο Bill προς τον
>
>Programmer: Αλήθεια εστί ότι Κύριος ο Θεός σας είπε εξ όλων των
>
>λειτουργικών όπως δοκιμάσετε, πλην των Παραθύρων, των και της
>
>Χιλιετίας αποκαλούμενων; Και είπε ο Programmer προς τον Bill: Όντως
>
>πονηρέ, δυνάμεθα όπως δοκιμάσωμεν εξ όλων των FreeBSD, NetBSD,
>
>OpenBSD, Linux, NextSTEP, πλην των Παραθύρων σου, είτε της Χιλιετίας
>
>είτε άλλων, διότι από εκείνην την ημέραν και μετά θα αποθάνωμεν. Και
>
>υπέλαβεν εκ νέου ο παμπόνηρος Bill προς τον Programmer: Δεν θέλετε
>
>βεβαίως αποθανείν, αλλ' ηξεύρει ο
>
>Κύριος ότι καθ' ην ημέραν δοκιμάσετε
>
>των Παραθύρων μου θέλουσιν ανεωχθεί οι οφθαλμοί σας και θέλετε
>
>αναβαθμισθείτε ως Administrators, γίγνωσκοντες ούτως το καλόν εκ του
>
>κακού;
>
>
>
>Και είδεν ο Programmer ότι τα Παράθυρα εφαίνοντο τέλεια κατά την όψιν,
>
>ευφάνταστα κατά το design και ελκυστικά εις την χρήσιν, ως δίδοντα
>
>γνώσιν. Και εγκατέστησεν τα Παράθυρα επί τω εν του ψηφιακού Παραδείσου
>
>κεντρικώ Server. Επλησιάσεν ο User αρχίσας και αυτός όπως εγκαθιστά
>
>Οδηγούς ποικίλους επί των Παραθύρων, έτι αυξάνων τον όγκον και την
>
>δυστοκίαν αυτών. Και ηνεώχθησαν οι οφθαλμοί αμφότερων και εθαύμασαν,
>
>πλην όμως ουχί επί μακρόν, δίοτι αίφνης κατέρρευσεν το του Παραδείσου
>
>δίκτυον. Και ήρχισον τότε κλαυθμούς και οδυρμούς, αναζητούντες
>
>απεγνωσμένως Service Packs.
>
>
>
>Και ήκουσαν τότε την φωνήν Κυρίου του Θεού αυτών, περιπατούντος εν τω
>
>Παραδείσω προς το δειλινόν, και εκρύφθησαν User τε και Programmer από
>
>προσώπου Κυρίου του Θεού, εν μέσω των του Παραδείσου υπολογιστήρων.
>
>Εκάλεσεν δε Κύριος ο Θεός τον
>
>User και είπεν αυτώ: Πού είσαι; Ο δε
>
>είπε Κυρίω τω Θεώ: Την φωνήν σου ήκουσα Κύριε εν τω Παραδείσω και
>
>έτρεξα να κρυφθώ, διότι εφοβήθην, επειδή κατέρρευσεν το δίκτυον. Και
>
>έιπεν αυτώ ο Θεός: Και πού ηξεύρεις ότι κατέρρευσεν το δίκτυον; Πώς
>
>είναι δυνατόν να κατέρρευσεν το δίκτυον μετά των εν αυτώ
>
>εγκατεστημένων Unixοειδών λειτουργικών συστημάτων; ΄Η μήπως
>
>εγκατέστησές τι εκ του απηγορευμένου λειτουργικού συστήματος του Bill;
>
>
>
>Και απεκρίθη ο User: Ο Programmer τον οποίον μου έδωσες να είναι μετ'
>
>εμού, αυτός εκείνος έλαβε εκ του Bill μια distribution Παραθύρων ΜΕ
>
>και ούτω εγκαταστήσαμεν αυτά, διότι ήσαν αρεστά εις τους οφθαλμούς μας
>
>Κύριε, ως δίδοντα γνώσιν! Και είπεν ο Θεός τω Programmer: Αφρων! Τι
>
>ήτο αυτό ο εποίησες; Κλαυθμηρίζων δε ο Programmer είπεν τω Κυρίω: Ο
>
>όφις ο Bill με εξηπάτησε, λέγων ότι τούτο εστί σταθερότερον
>
>λειτουργικόν σύστημα των άλλων και ότι ουδέποτε χρήζει επανεκκινήσεως
>
>εις Server, βασιζόμενος ο πανούργος εις Παράθυρα.
>
>
>
>Και είπεν Κύριος ο Θεός προς τον ό
>
>φιν τον διοπτροφόρον: Επειδή εποίησες
>
>τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πασών των εταιρειών, και ζαχαρώδη
>
>προϊόντα ριφθήσονται κατ' εσού εις τας περιοδείας σου ανά την Γην, και
>
>είτε θέλεις διασπασθεί εις δύο εις τρία και εις τέσσερα, και έχθραν θέλω
>
>στήσει μεταξύ εσού και των Κριτών και των κυβερνήσεων.
>
>
>
>Προς δε τον User είπεν ο Κύριος ο Θεός: Θέλω μεγάλως υπερπληθύνει τας
>
>λύπας και τους πόνους σου, κατά το Administrating υπό τα Παράθυρα. Με
>
>λύπας δε θέλεις διορθώνει τα δίκτυα και άπαντα τα εις τα λειτουργικά
>
>του Bill βασιζόμενα προγράμματα.
>
>
>
>Προς δε τον Programmer είπεν: Επειδή υπήκουσας εις τον λόγον του User
>
>και συμμετείχες εις την των Παραθύρων εγκατάστασιν, την οποία
>
>προσέταξα εις σε, λέγων μη στήσαι αυτά, κατηραμένοι να είναι οι
>
>προσωπικοί υπολογιστήρες εξ' αιτίας σου, και με λύπας θέλεις
>
>«απεντομώσει» τα εκ του όφεως του διοπτροφόρου προερχόμενα
>
>προγράμματα.
>
>
>
>/npat
>
>
>
>Έκτοκτε δε και ως σήμερον, με λύπας, πόνους, οιμωγάς και κατάρας, οι
>
>απόγονοι του Programmer και του User συνεχίζουσιν τας εργασίας των επί
>
>των υπολογιστήρων, του όφεος συλλέγοντος πλούτον, τιμάς και δόξαν.
>
>
>
>--
>
>The human mind ordinarily operates at only ten percent of its
>
>capacity---the rest is overhead for the operating system.


:hammer: :hammer:Server hmon o en tis IRC, agiasthito o Administirator sou, el8eto ta Services sou, gennhthito panta to connection sou, ws en ores aixmhs kai mh aixmhs, to Bandwith hmwn to epiousion dos hmin shmeron kai afes hmin ta nukes hmwn, ws kai hmeis afiemen tois Operators hmwn kai mh eisenengeis hmas eis lag.... :hammer: :hammer: :hammer:

Άβαταρ μέλους
cvoodan
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 2151
Εγγραφή: 13 Μάιος 2003 14:09
Τοποθεσία: Πίσω σου!

Genesis :)

Δημοσίευση από cvoodan » 31 Ιούλ 2003 01:51

xaxaxaxa!!! T-E-L-E-I-O!!!!
Εικόνα

Άβαταρ μέλους
iNDEFiX
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 2569
Εγγραφή: 20 Δεκ 2002 00:48
Τοποθεσία: κλειστή λόγω έργων
Επικοινωνία:

Genesis :)

Δημοσίευση από iNDEFiX » 31 Ιούλ 2003 03:14

:o :o :o Proth fora to vlepo oloklhro! xaxa kalo kalo!

Μανόλης
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 24 Ιούλ 2003 20:50

Genesis :)

Δημοσίευση από Μανόλης » 31 Ιούλ 2003 13:44

Πρέπει να κοροιδεύετε το ιερό βιβλίο της Π. Διαθήκης για να γελάσετε? Τόσο βαρετή έχει γίνει η ζωή σας, που δε βρίσκετε άλλο τρόπο να χαρείτε?

Άβαταρ μέλους
Mahadeva
Δημοσιεύσεις: 242
Εγγραφή: 15 Μάιος 2003 13:52
Τοποθεσία: Astral Plane
Επικοινωνία:

Genesis :)

Δημοσίευση από Mahadeva » 31 Ιούλ 2003 13:51

Μανόλης έγραψε:Πρέπει να κοροιδεύετε το ιερό βιβλίο της Π. Διαθήκης για να γελάσετε? Τόσο βαρετή έχει γίνει η ζωή σας, που δε βρίσκετε άλλο τρόπο να χαρείτε?

Exoume ton gio ths Louka sto forum kai den toksera???? :o

Άβαταρ μέλους
Calm_Soul
Δημοσιεύσεις: 80
Εγγραφή: 30 Ιουν 2003 18:47

Genesis :)

Δημοσίευση από Calm_Soul » 31 Ιούλ 2003 14:53

funkydarkness έγραψε:
Μανόλης έγραψε:Πρέπει να κοροιδεύετε το ιερό βιβλίο της Π. Διαθήκης για να γελάσετε? Τόσο βαρετή έχει γίνει η ζωή σας, που δε βρίσκετε άλλο τρόπο να χαρείτε?

Exoume ton gio ths Louka sto forum kai den toksera???? :o
hahahahha
Μανόλης to xioumor den dimiourghse pote problimata - polemous :wink:

Άβαταρ μέλους
cordis
Administrator, [F|H]ounder, [C|S]EO
Δημοσιεύσεις: 27648
Εγγραφή: 09 Οκτ 1999 03:00
Τοποθεσία: Greece
Επικοινωνία:

Genesis :)

Δημοσίευση από cordis » 31 Ιούλ 2003 14:53

Οι ζωές όλων όσων χρησιμοποιούν αυτά τα μηχανήματα του ακατονόμαστου ( :evil: ) και το μεγαλύτερο δημιούργημα αυτού, το internet, είναι άδειες..

Γι' αυτό το θέμα κλειδώνει... μπας και σώσουμε καμία ψυχή.. :hammer:
Δεν απαντάω σε προσωπικά μηνύματα με ερωτήσεις που καλύπτονται από τις ενότητες του forum. Για ο,τι άλλο είμαι εδώ για εσάς.
- follow me @twitter

Άβαταρ μέλους
Drizzt
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 993
Εγγραφή: 20 Μαρ 2002 01:00
Τοποθεσία: Kallithea
Επικοινωνία:

Genesis :)

Δημοσίευση από Drizzt » 31 Ιούλ 2003 15:32

Na apagoreusoume kai ola ta anekdota - asteia pou anaferonte se Pontious, Albanous, Tourkous, giati tha thigontai :hammer: i akoma gia tis omades podosfairou ktl

Den pate kala mou fainetai kai i zesti sas mpimp sto kefali
Eleos :hammer: :hammer: :hammer: :hammer:

Κλειδωμένο

Επιστροφή στο “Χαλαρά κι Ανάλαφρα”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 3 επισκέπτες