Ελληνικα και cdosys

Πληροφορίες σχετικές με την ASP, ASP.NET και με τις εφαρμογές που είναι γραμμένες με αυτήν.

Συντονιστές: WebDev Moderators, Super-Moderators

Απάντηση
makpa
Δημοσιεύσεις: 6
Εγγραφή: 12 Δεκ 2008 18:48

Ελληνικα και cdosys

Δημοσίευση από makpa » 12 Δεκ 2008 20:47

Καλησπέρα.
Στήνω το site της δουλειάς μου και θα ήθελα την βοήθεια σας διότι είμαι λίγο εως πολύ άσχετος!
Χρησιμοποιούσα το frontpage και τα extenssions του μέχρι που η microsoft τα κατήργησε... διότι έβγαλε νέα προγράμματα!
Τέλος πάντων στην εταιρεία που φιλοξενεί το site που είπαν ότι η φόρμα επικοινωνίας για να λειτουργήσει θα πρέπει να είναι με asp μέσω cdosys λόγω του ότι φιλοξενούμαι σε server windows2003.
Έχω βρει τον παρακάτω κώδικα, παραλαμβάνω τα μηνύματα στο mail μου αλλά με κινέζικους... χαρακτήρες όταν κάποιος στέλνει μήνυμα στα ελληνικά.
Μπορείτε να με βοηθήσετε στο τι πρέπει να συμπληρώσω στον κώδικα ώστε να τα παραλαμβάνω σωστά?

Κώδικας: Επιλογή όλων

<%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>
<% option explicit %>
<% Response.Buffer = True %>

<!--
'*********************************************************************** 
'             COPYRIGHT NOTICE								 
'  Code Example &#58;Self Submitting "Contact Us" Form Using CDOSYS
'  Author   &#58;  Christopher Williams of								 
'         www.CJWSoft.com and www.PowerASP.com					 
'																		 
' You can use this code anywhere as long as this copyright notice		 
' remains with the code													 
'															 
'  &#40;c&#41; Copyright 2000 - 2008 by CJWSoft / PowerASP	 All rights reserved 
'
' If you like this code please check out some of our ASP Based Applications
' such as ASPProtect and ASPBanner.. www.aspprotect.com / www.aspbanner.com
'
'*********************************************************************** 
-->

<%
'Declaring Variables
Dim smtpserver,youremail,yourpassword,ContactUs_Name,ContactUs_Email
Dim ContactUs_Subject,ContactUs_Body,Action,IsError
	
' Edit these 3 values accordingly
smtpserver = "o smptoserver mou"
youremail = "to mail mou"
yourpassword = "to password mou"
	
' Grabbing variables from the form post
ContactUs_Name = Request&#40;"ContactUs_Name"&#41;
ContactUs_Email = Request&#40;"ContactUs_Email"&#41;
ContactUs_Subject = Request&#40;"ContactUs_Subject"&#41;
ContactUs_Body = Request&#40;"ContactUs_Body"&#41;
Action = Request&#40;"Action"&#41;
	
' Used to check that the email entered is in a valid format
Function IsValidEmail&#40;Email&#41;
	Dim ValidFlag,BadFlag,atCount,atLoop,SpecialFlag,UserName,DomainName,atChr,tAry1
	ValidFlag = False
		If &#40;Email <> ""&#41; And &#40;InStr&#40;1, Email, "@"&#41; > 0&#41; And &#40;InStr&#40;1, Email, "."&#41; > 0&#41; Then
			atCount = 0
			SpecialFlag = False
			For atLoop = 1 To Len&#40;Email&#41;
			atChr = Mid&#40;Email, atLoop, 1&#41;
				If atChr = "@" Then atCount = atCount + 1
				If &#40;atChr >= Chr&#40;32&#41;&#41; And &#40;atChr <= Chr&#40;44&#41;&#41; Then SpecialFlag = True
				If &#40;atChr = Chr&#40;47&#41;&#41; Or &#40;atChr = Chr&#40;96&#41;&#41; Or &#40;atChr >= Chr&#40;123&#41;&#41; Then SpecialFlag = True
				If &#40;atChr >= Chr&#40;58&#41;&#41; And &#40;atChr <= Chr&#40;63&#41;&#41; Then SpecialFlag = True
				If &#40;atChr >= Chr&#40;91&#41;&#41; And &#40;atChr <= Chr&#40;94&#41;&#41; Then SpecialFlag = True
			Next
			If &#40;atCount = 1&#41; And &#40;SpecialFlag = False&#41; Then
				BadFlag = False
				tAry1 = Split&#40;Email, "@"&#41;
				UserName = tAry1&#40;0&#41;
				DomainName = tAry1&#40;1&#41;
			If &#40;UserName = ""&#41; Or &#40;DomainName = ""&#41; Then BadFlag = True
			If Mid&#40;DomainName, 1, 1&#41; = "." then BadFlag = True
			If Mid&#40;DomainName, Len&#40;DomainName&#41;, 1&#41; = "." then BadFlag = True
				ValidFlag = True
			End If
		End If
		If BadFlag = True Then ValidFlag = False
		IsValidEmail = ValidFlag
End Function
%>

<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8" />
<title>Contact Us Form &#40; Powered By www.CJWSoft.com &#41;</title>
</head>

<body style="font-family&#58; Arial; font-size&#58; 12px">

<%
If Action = "SendEmail" Then
	
	' Here we quickly check/validate the information entered
	' These checks could easily be improved to look for more things
	If IsValidEmail&#40;ContactUs_Email&#41; = "False" Then
		IsError = "Yes"
		Response.Write&#40;"<font color=""red"">You did not enter a valid email address.</font><br>"&#41;
	End If
	
	If ContactUs_Name = "" Then
		IsError = "Yes"
		Response.Write&#40;"<font color=""red"">You did not enter a Name.</font><br>"&#41;
	End If
	
	If ContactUs_Subject = "" Then
	IsError = "Yes"
		Response.Write&#40;"<font color=""red"">You did not enter a Subject.</font><br>"&#41;
	End If
	
	If ContactUs_Body = "" Then
		IsError = "Yes"
		Response.Write&#40;"<font color=""red"">You did not enter a Body.</font><br>"&#41;
	End If
	
End If
	
' If there were no input errors and the action of the form is "SendEMail" we send the email off
If Action = "SendEmail" And IsError <> "Yes" Then
	
	Dim strBody
	
	' Here we create a nice looking html body for the email
	strBody = strBody & "<font face=""Arial"">Contact Us Form submitted at " & Now&#40;&#41; & vbCrLf & "<br><br>"
	strBody = strBody & "From http&#58;//" & Request.ServerVariables&#40;"HTTP_HOST"&#41; & vbCrLf & "<br>"
	strBody = strBody & "IP " & Request.ServerVariables&#40;"REMOTE_ADDR"&#41; & vbCrLf & "<br>"
	strBody = strBody & "Name" & " &#58; " & " " & Replace&#40;ContactUs_Name,vbCr,"<br>"&#41; & "<br>"
	strBody = strBody & "Email" & " &#58; " & " " & Replace&#40;ContactUs_Email,vbCr,"<br>"&#41; & "<br>"
	strBody = strBody & "Subject" & " &#58; " & " " & Replace&#40;ContactUs_Subject,vbCr,"<br>"&#41; & "<br>"
	strBody = strBody & "<br>" & Replace&#40;ContactUs_Body,vbCr,"<br>"&#41; & "<br>"
	strBody = strBody & "</font>"
	
	Dim ObjSendMail
	Set ObjSendMail = CreateObject&#40;"CDO.Message"&#41; 
   
	'This section provides the configuration information for the remote SMTP server.
   
	ObjSendMail.Configuration.Fields.Item &#40;"http&#58;//schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing"&#41; = 2 'Send the message using the network &#40;SMTP over the network&#41;.
	ObjSendMail.Configuration.Fields.Item &#40;"http&#58;//schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver"&#41; = smtpserver
	ObjSendMail.Configuration.Fields.Item &#40;"http&#58;//schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport"&#41; = 25 
	ObjSendMail.Configuration.Fields.Item &#40;"http&#58;//schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl"&#41; = False 'Use SSL for the connection &#40;True or False&#41;
	ObjSendMail.Configuration.Fields.Item &#40;"http&#58;//schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout"&#41; = 60
   
	ObjSendMail.Configuration.Fields.Item &#40;"http&#58;//schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate"&#41; = 1 'basic &#40;clear-text&#41; authentication
	ObjSendMail.Configuration.Fields.Item &#40;"http&#58;//schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername"&#41; = youremail
	ObjSendMail.Configuration.Fields.Item &#40;"http&#58;//schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword"&#41; = yourpassword
   
	ObjSendMail.Configuration.Fields.Update
   
	'End remote SMTP server configuration section==
   
	ObjSendMail.To = youremail
	ObjSendMail.Subject = ContactUs_Subject
	ObjSendMail.From = ContactUs_Email
   
	' we are sending a html email.. simply switch the comments around to send a text email instead
	ObjSendMail.HTMLBody = strBody
	'ObjSendMail.TextBody = strBody
   
	ObjSendMail.Send
   
	Set ObjSendMail = Nothing 
	
' change the success messages below to say or do whatever you like
' you could do a response.redirect or offer a hyperlink somewhere.. etc etc
%>
<font size="2">Your message as seen below has been sent. Thank You !!
<br><br>
<font color="blue">
<% =Replace&#40;ContactUs_Body,vbCr,"<br>"&#41; %>
</font>
</font>
<% Else %>

<form action="contact_us.asp" method="POST">
<input type="hidden" name="Action" value="SendEmail">
<font size="2">Contact Us&#58;</font>
<br><br>
	<table border="0" cellspacing="1">
		<tr>
			<td valign="top">
				Name&#58;
			</td>
			<td colspan="2">
				<input type="text" name="ContactUs_Name" size="35" value="<% =ContactUs_Name %>">
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">
				Email&#58;
			</td>
			<td colspan="2">
				<input type="text" name="ContactUs_Email" size="35" value="<% =ContactUs_Email %>">
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">
				Subject&#58;
			</td>
			<td colspan="2">
				<input type="text" name="ContactUs_Subject" value="<% =ContactUs_Subject %>" size="35">
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">
				Message&#58;
			</td>
			<td valign="top">
				<textarea rows="10" name="ContactUs_Body" cols="40"><% =ContactUs_Body %></textarea>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top">
				&nbsp;
			</td>
			<td colspan="2">
				<input type="submit" value="Send Message">
			</td>
		</tr>
	</table>
</form>

<% End If %>

<p>If you like this contact form code please check out some of our applications 
such as <a target="_blank" href="http&#58;//www.aspprotect.com">
ASPProtect</a> and <a target="_blank" href="http&#58;//www.aspbanner.com">ASPBanner</a>.</p>

</body>

</html>
Σας ευχαριστώ για την οποιαδήποτε βοήθεια!

Άβαταρ μέλους
dva_dev
Script Master
Δημοσιεύσεις: 3790
Εγγραφή: 16 Σεπ 2005 01:32
Επικοινωνία:

Ελληνικα και cdosys

Δημοσίευση από dva_dev » 13 Δεκ 2008 02:18

Δε δοκιμάζεις να του πεις ότι το mail θα περιέχει κείμενο σε utf-8 κωδικοποίηση και να μην βάλει ότι ANSI του καπνίσει;.
Μετά το

Κώδικας: Επιλογή όλων

  Set ObjSendMail = CreateObject&#40;"CDO.Message"&#41; 
πρόσθεσε

Κώδικας: Επιλογή όλων

  ObjSendMail.SetLocaleIDs 65001 ' = CP_UTF8
Δες http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... S.85).aspx

makpa
Δημοσιεύσεις: 6
Εγγραφή: 12 Δεκ 2008 18:48

Ελληνικα και cdosys

Δημοσίευση από makpa » 13 Δεκ 2008 08:25

Dva-dev σ'ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σου, έκανα αυτό που μου προτείνεις, δηλαδή

Κώδικας: Επιλογή όλων

Dim ObjSendMail
	Set ObjSendMail = CreateObject&#40;"CDO.Message"&#41; 
  ObjSendMail.SetLocaleIDs 65001 ' = CP_UTF8
αλλά μου έβγαλε μήνυμα

Κώδικας: Επιλογή όλων

Microsoft VBScript runtime error '800a01b6'
Object doesn't support this property or method&#58; 'SetLocaleIDs
/contact_us.asp, line 124 
όπου line 124 είναι αυτό που πρόσθεσα. Τώρα τι εννοεί ο "ποιητής" με το παραπάνω μήνυμα δυστυχώς δεν γνωρίζω σαν άσχετος που είμαι με τέτοιου είδους κώδικα.

Λίγη περισσότερη βοήθεια θα'ναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτη....

Άβαταρ μέλους
dva_dev
Script Master
Δημοσιεύσεις: 3790
Εγγραφή: 16 Σεπ 2005 01:32
Επικοινωνία:

Ελληνικα και cdosys

Δημοσίευση από dva_dev » 13 Δεκ 2008 11:16

Χμ, ναι. Το SetLocaleIDs είναι στο cdonts, όχι στο cdosys.
Δοκίμασε με

Κώδικας: Επιλογή όλων

ObjSendMail.BodyPart.Charset = "utf-8"
http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... G.10).aspx

makpa
Δημοσιεύσεις: 6
Εγγραφή: 12 Δεκ 2008 18:48

Ελληνικα και cdosys

Δημοσίευση από makpa » 13 Δεκ 2008 16:35

Τώρα λαμβάνω το μήνυμα αλλά με "κινέζικους" χαρακτήρες.... Τόσο μπέρδεμα για μία φόρμα...

Άσχετο αλλά κάτι άλλο που παρατήρησα είναι ότι σε τεστ που έκανα με κάποιο τυχαίο email με κατάληξη @in.gr που συμπλήρωσα στην φόρμα για να δω αν λειτουργεί είδα ότι στο μήνυμα που παρέλαβα εμφανίσθηκε το πραγματικό (?) όνομα του ιδιοκτήτη του mail.

Μπήκα και στα links που έχεις βάλει αλλά δεν....

please helpppppppp!

makpa
Δημοσιεύσεις: 6
Εγγραφή: 12 Δεκ 2008 18:48

Ελληνικα και cdosys

Δημοσίευση από makpa » 15 Δεκ 2008 18:41

Αν κι άσχετος... μάλλον βρήκα την λύση. Κάποιος/α με εμπειρία σε κώδικες θα ήταν χρήσιμο να μας πει την γνώμη του!

Στις πρώτες γραμμές

Κώδικας: Επιλογή όλων

<%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>
<% option explicit %>
<% Response.Buffer = True %>
Εδώ προσθέτω

Κώδικας: Επιλογή όλων

<% Response.Charset="iso-8859-7"%>
Εν συνεχεία εκεί που γράφει

Κώδικας: Επιλογή όλων

Dim ObjSendMail
	Set ObjSendMail = CreateObject&#40;"CDO.Message"&#41; 
Εδώ προσθέτω

Κώδικας: Επιλογή όλων

  ObjSendMail.BodyPart.Charset = "iso-8859-7"
Η φόρμα δουλεύει και στέλνει τα "ελληνικά" μηνύματα.

Dva-dev σ'ευχαριστώ πάντως για την άμεση ανταπόκρισή σου.

Άβαταρ μέλους
dva_dev
Script Master
Δημοσιεύσεις: 3790
Εγγραφή: 16 Σεπ 2005 01:32
Επικοινωνία:

Ελληνικα και cdosys

Δημοσίευση από dva_dev » 15 Δεκ 2008 23:49

Αφού σου δούλεψε με ελληνική iso κωδικοποίηση "iso-8859-7" δοκίμασε αν σου δουλεύει και με "utf-8".

makpa
Δημοσιεύσεις: 6
Εγγραφή: 12 Δεκ 2008 18:48

Ελληνικα και cdosys

Δημοσίευση από makpa » 16 Δεκ 2008 19:22

Dva-dev, τώρα που σε βρήκα δεν σε αφήνω με τίποτα!
Η φόρμα μου "χαλάει" το stylesheet της σελίδας μου. Συγκεκριμένα στον ie7 μου βγάζει το περιεχόμενο της σελίδας στα αριστερά (ενώ είναι κέντρο) και στον Firefox βγάζει μια άσπρη γραμμή ακριβώς πάνω από την φόρμα αλλά κάτω από τα διάφορα error messages.
Τι φταίει? Μήπως είναι τα μηνύματα λάθους που βγάζει η asp η μπορεί και το responde message? Ίσως να φταίει και η διάρθρωση της σελίδας δηλαδή η τοποθέτηση της φόρμας (asp, cdosys) μέσα στην htm.
Δεν ξέρω....
Μπορείς να μου πεις τι πρέπει να διορθώσω? Σου παραθέτω ολόκληρο τον κώδικα της σελίδας.

Κώδικας: Επιλογή όλων

<%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>
<% option explicit %>
<% Response.Buffer = True %>
<% Response.Charset="iso-8859-7"%>
<!--
'*********************************************************************** 
'             COPYRIGHT NOTICE								 
'  Code Example &#58;Self Submitting "Contact Us" Form Using CDOSYS
'  Author   &#58;  Christopher Williams of								 
'         www.CJWSoft.com and www.PowerASP.com					 
'																		 
' You can use this code anywhere as long as this copyright notice		 
' remains with the code													 
'															 
'  &#40;c&#41; Copyright 2000 - 2008 by CJWSoft / PowerASP	 All rights reserved 
'
' If you like this code please check out some of our ASP Based Applications
' such as ASPProtect and ASPBanner.. www.aspprotect.com / www.aspbanner.com
'
'*********************************************************************** 
-->

<%
'Declaring Variables
Dim smtpserver,youremail,yourpassword,ContactUs_Name,ContactUs_Email
Dim ContactUs_Subject,ContactUs_Body,Action,IsError
	
' Edit these 3 values accordingly
smtpserver = "ΧΧΧΧΧΧΧ"
youremail = "ΧΧΧΧΧΧΧΧ"
yourpassword = "ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ"
	
' Grabbing variables from the form post
ContactUs_Name = Request&#40;"ContactUs_Name"&#41;
ContactUs_Email = Request&#40;"ContactUs_Email"&#41;
ContactUs_Subject = Request&#40;"ContactUs_Subject"&#41;
ContactUs_Body = Request&#40;"ContactUs_Body"&#41;
Action = Request&#40;"Action"&#41;
	
' Used to check that the email entered is in a valid format
Function IsValidEmail&#40;Email&#41;
	Dim ValidFlag,BadFlag,atCount,atLoop,SpecialFlag,UserName,DomainName,atChr,tAry1
	ValidFlag = False
		If &#40;Email <> ""&#41; And &#40;InStr&#40;1, Email, "@"&#41; > 0&#41; And &#40;InStr&#40;1, Email, "."&#41; > 0&#41; Then
			atCount = 0
			SpecialFlag = False
			For atLoop = 1 To Len&#40;Email&#41;
			atChr = Mid&#40;Email, atLoop, 1&#41;
				If atChr = "@" Then atCount = atCount + 1
				If &#40;atChr >= Chr&#40;32&#41;&#41; And &#40;atChr <= Chr&#40;44&#41;&#41; Then SpecialFlag = True
				If &#40;atChr = Chr&#40;47&#41;&#41; Or &#40;atChr = Chr&#40;96&#41;&#41; Or &#40;atChr >= Chr&#40;123&#41;&#41; Then SpecialFlag = True
				If &#40;atChr >= Chr&#40;58&#41;&#41; And &#40;atChr <= Chr&#40;63&#41;&#41; Then SpecialFlag = True
				If &#40;atChr >= Chr&#40;91&#41;&#41; And &#40;atChr <= Chr&#40;94&#41;&#41; Then SpecialFlag = True
			Next
			If &#40;atCount = 1&#41; And &#40;SpecialFlag = False&#41; Then
				BadFlag = False
				tAry1 = Split&#40;Email, "@"&#41;
				UserName = tAry1&#40;0&#41;
				DomainName = tAry1&#40;1&#41;
			If &#40;UserName = ""&#41; Or &#40;DomainName = ""&#41; Then BadFlag = True
			If Mid&#40;DomainName, 1, 1&#41; = "." then BadFlag = True
			If Mid&#40;DomainName, Len&#40;DomainName&#41;, 1&#41; = "." then BadFlag = True
				ValidFlag = True
			End If
		End If
		If BadFlag = True Then ValidFlag = False
		IsValidEmail = ValidFlag
End Function
%>


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http&#58;//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
</head>

<body>


<div class="container">
<ul class="top" style="text-align&#58; right">
<li><a title="Under construction" href="index.html">
En</a></li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</ul>

<div class="mid">
<div class="top">
<div class="base">
<div class="inner">

<div class="left">
<a href="index.html" class="plainlink" title="ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ">
<img src="images/" width="180px" height="64px" alt="ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ" class="logo" /></a>
<h1 class="offscreen">χχχχχχχχχχχ</h1>
	

<div class="menu">
<ul id="nav">
<li id="home" ><a href="index.html" title="Καλως ορίσατε στο website μας.">
<span class="offscreen">Είσοδος.</span></a></li>
<li id="about" class="selected">
<a href="about.htm" title="Προφίλ εταιρείας, Διακρίσεις.">
<span class="offscreen">Γνωρίστε μας.</span></a></li>
<li id="work">
<a href="work.htm" title="Προϊόντα.">
<span class="offscreen">Προϊόντα.</span></a></li>
<li id="services">
<a href="services.htm" title="Υπηρεσίες.">
<span class="offscreen">Υπηρεσίες.</span></a></li>
<li id="contact">
<a href="contact.htm" title="Αποστολή e.mail ή φόρμα επικοινωνίας.">
<span class="offscreen">Επικοινωνία.</span></a></li>
</ul>
</div>


	
<div class="clearingdiv">&nbsp;</div></div>

<div class="right">
<h1><img src="images/.gif" width="200px" height="25px" alt="Γνωρίστε μας." class="h1" /></h1>

<p><br/></p>
<%
If Action = "SendEmail" Then
	
	' Here we quickly check/validate the information entered
	' These checks could easily be improved to look for more things
	If IsValidEmail&#40;ContactUs_Email&#41; = "False" Then
		IsError = "Yes"
		Response.Write&#40;"<font color=""red"">Το email που συμπληρώσατε δεν είναι έγκυρο.</font><br>"&#41;
	End If
	
	If ContactUs_Name = "" Then
		IsError = "Yes"
		Response.Write&#40;"<font color=""red"">Δεν συμπληρώσατε το όνομα σας.</font><br>"&#41;
	End If
	
	If ContactUs_Subject = "" Then
	IsError = "Yes"
		Response.Write&#40;"<font color=""red"">Δεν συμπληρώσατε για ποιό θέμα θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.</font><br>"&#41;
	End If
	
	If ContactUs_Body = "" Then
		IsError = "Yes"
		Response.Write&#40;"<font color=""red"">Δεν συμπληρώσατε με το μήνυμά σας.</font><br>"&#41;
	End If
	
End If
	
' If there were no input errors and the action of the form is "SendEMail" we send the email off
If Action = "SendEmail" And IsError <> "Yes" Then
	
	Dim strBody
	
	' Here we create a nice looking html body for the email
	strBody = strBody & "<font face=""Arial"">Contact Us Form submitted at " & Now&#40;&#41; & vbCrLf & "<br><br>"
	strBody = strBody & "From http&#58;//" & Request.ServerVariables&#40;"HTTP_HOST"&#41; & vbCrLf & "<br>"
	strBody = strBody & "IP " & Request.ServerVariables&#40;"REMOTE_ADDR"&#41; & vbCrLf & "<br>"
	strBody = strBody & "Name" & " &#58; " & " " & Replace&#40;ContactUs_Name,vbCr,"<br>"&#41; & "<br>"
	strBody = strBody & "Email" & " &#58; " & " " & Replace&#40;ContactUs_Email,vbCr,"<br>"&#41; & "<br>"
	strBody = strBody & "Subject" & " &#58; " & " " & Replace&#40;ContactUs_Subject,vbCr,"<br>"&#41; & "<br>"
	strBody = strBody & "<br>" & Replace&#40;ContactUs_Body,vbCr,"<br>"&#41; & "<br>"
	strBody = strBody & "</font>"
	
	Dim ObjSendMail
	Set ObjSendMail = CreateObject&#40;"CDO.Message"&#41; 
  ObjSendMail.BodyPart.Charset = "iso-8859-7"
   
	'This section provides the configuration information for the remote SMTP server.
   
	ObjSendMail.Configuration.Fields.Item &#40;"http&#58;//schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing"&#41; = 2 'Send the message using the network &#40;SMTP over the network&#41;.
	ObjSendMail.Configuration.Fields.Item &#40;"http&#58;//schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver"&#41; = smtpserver
	ObjSendMail.Configuration.Fields.Item &#40;"http&#58;//schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport"&#41; = 25 
	ObjSendMail.Configuration.Fields.Item &#40;"http&#58;//schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl"&#41; = False 'Use SSL for the connection &#40;True or False&#41;
	ObjSendMail.Configuration.Fields.Item &#40;"http&#58;//schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout"&#41; = 60
   
	ObjSendMail.Configuration.Fields.Item &#40;"http&#58;//schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate"&#41; = 1 'basic &#40;clear-text&#41; authentication
	ObjSendMail.Configuration.Fields.Item &#40;"http&#58;//schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername"&#41; = youremail
	ObjSendMail.Configuration.Fields.Item &#40;"http&#58;//schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword"&#41; = yourpassword
   
	ObjSendMail.Configuration.Fields.Update
   
	'End remote SMTP server configuration section==
   
	ObjSendMail.To = youremail
	ObjSendMail.Subject = ContactUs_Subject
	ObjSendMail.From = ContactUs_Email
   
	' we are sending a html email.. simply switch the comments around to send a text email instead
	ObjSendMail.HTMLBody = strBody
	'ObjSendMail.TextBody = strBody
   
	ObjSendMail.Send
   
	Set ObjSendMail = Nothing 
	
' change the success messages below to say or do whatever you like
' you could do a response.redirect or offer a hyperlink somewhere.. etc etc
%>
<font size="2">Σας στείλαμε μήνυμα. Σας ευχαριστούμε.
<br><br>
<font color="blue">
<% =Replace&#40;ContactUs_Body,vbCr,"<br>"&#41; %>
</font>
</font>
<% Else %><form id="verticalForm" action="contact_us.asp" method="POST">

<input type="hidden" name="Action" value="SendEmail">
<p></p>

			
<label for="ContactUs_Name">Όνομα&#58; <em>*</em></label>
<input id="ContactUs_Name" type="text" name="ContactUs_Name" value="<% =ContactUs_Name %>">
<br>
		
<label for="ContactUs_Email">Email&#58; <em>*</em></label>
<input id="ContactUs_Email" type="text" name="ContactUs_Email" value="<% =ContactUs_Email %>">
<br>
		
<label for="ContactUs_Subject">Θέμα&#58; <em>*</em></label>
<input id="ContactUs_Subject" type="text" name="ContactUs_Subject" value="<% =ContactUs_Subject %>">
<br>

<label for="ContactUs_Body">Μήνυμα&#58; <em>*</em></label>
<textarea class="textarea" rows="4" name="ContactUs_Body" id="ContactUs_Body" cols="66"></textarea>
<br>
<br>

<div class="formdivider">&nbsp;</div>

<a href="testcon1.htm">sss</a><br>
<div class="submitholder">
<input class="submit" value="Αποστολή μηνύματος" type="submit">
<input class="hidethis" name="submit_check" value="1" type="hidden">
</div>
</fieldset>
</form>		
<% End If %>


</div>
<p>ΤΕΣΤΤΤΤΤΤ</p><br><br><br>
<div class="clearingdiv">&nbsp;</div>

</div>
</div>
</div>

<div class="footer">
<p class="r"><a href="contact.htm"> Επικοινωνία</a> 
</p>


<div class="clearingdiv"></div>
</div>
</div>
</div>

</body>
</html>
Σου χρωστάω κέρασμα!!!

makpa
Δημοσιεύσεις: 6
Εγγραφή: 12 Δεκ 2008 18:48

Ελληνικα και cdosys

Δημοσίευση από makpa » 17 Δεκ 2008 11:15

Μήπως χρειάζεσαι και το css?
Το ξέρω.... σε βάζω σε κάποια διαδικασία γι'αυτό ειλικρινά σου μιλάω, θα σου είμαι υπόχρεως!

Άβαταρ μέλους
dva_dev
Script Master
Δημοσιεύσεις: 3790
Εγγραφή: 16 Σεπ 2005 01:32
Επικοινωνία:

Ελληνικα και cdosys

Δημοσίευση από dva_dev » 17 Δεκ 2008 14:47

Με το web design ασχολούμαι στο ελεύθερο χρόνο μου, δεν είμαι ο πιο κατάλληλος για να σε βοηθήσω.
Παντως στο κώδικα σου με μια ματιά που έριξα βλέπω το παρακάτω που μάλλον σου δημιουργεί το πρόβλημα με τη γραμμή.

Κώδικας: Επιλογή όλων

<img src="images/.gif" width="200px" height="25px" alt="Γνωρίστε μας." class="h1" />
Λείπει το όνομα του αρχείου από το images/.gif.

Τώρα το css αναλόγως πως είναι φτιαγμένο μπορεί να αλλάζει την εμφάνιση της σελίδας ριζικά. Αν πρόκειται να πάρεις βοήθεια από πιο έμπειρους, μάλλον το css είναι απαραίτητο.

Απάντηση

Επιστροφή στο “ASP, ASP.NET”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες