Παράτυπο ΟΛΟ το co.gr ή "Νόμιμη" Αυθαιρεσία της ΕΕΤΤ ?

ότι θέλουμε να ρωτήσουμε και να μάθουμε για τα domains στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συντονιστής: Super-Moderators

Απάντηση
dnfan
Δημοσιεύσεις: 21
Εγγραφή: 06 Απρ 2008 02:42

Παράτυπο ΟΛΟ το co.gr ή "Νόμιμη" Αυθαιρεσία της ΕΕΤΤ ?

Δημοσίευση από dnfan » 13 Απρ 2008 02:50

Βρήκα το ακόλουθο pdf στην ΕΕΤΤ το οποίο εγγείρει σημαντικά ερωτήματα για την λειτουργία του εκχωρητηρίου ονομάτων co.gr κατά τη γνώμη μου
Δεν είμαι αρνητικός στο co.gr το ενάντιο θα έλεγα.
Είμαι θετικός σε οποιαδήποτε εξέλιξη ή τουλάχιστον εναρμόνιση με τα διεθνή δεδομένα
Παραθέτω με copy & paste το όλο κείμενο εδώ και γι’αυτούς που ‘βαριούνται’ να το διαβάσουν όλο κάνω bold και σχολιάζω τα συγκεκριμένα σημεία


---------------------------------------------------------------------------------


Ενημέρωση Καταχωρητών και Φορέων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

Επ’ αφορμής σχετικών ερωτημάτων που έλαβε η ΕΕΤΤ αναφορικά με το νομικό καθεστώς της Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, διευκρινίζονται τα κάτωθι:


Ι. Αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ σύμφωνα με το ν. 3431/2006 «περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»

Η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. κδ του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/3-2-2006) είναι αρμόδια να ρυθμίζει τα θέματα ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη «gr». καθώς και οποιουδήποτε άλλου χώρου ή υποχώρου χορηγηθεί στην Ελλάδα. Εκδίδει Κανονισμό με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε θέμα το οποίο αφορά την εκχώρηση των ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη «gr» τους όρους χρήσης τους, τους λόγους διαγραφής, τους όρους μεταβίβασης, την τήρηση του μητρώου εκχωρουμένων ονομάτων χώρου, τα τέλη για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, την άσκηση εποπτείας για την χρήση
και κάθε άλλο θέμα το οποίο αφορά στη λειτουργία και χρήση των ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη «gr». Όπως ρητώς ορίζει ο ανωτέρω νόμος, τα ονόματα χώρου με κατάληξη .gr αποτελούν πόρους του Ελληνικού Κράτους, οι οποίοι εκχωρούνται αποκλειστικά από την ΕΕΤΤ μόνο κατά χρήση. Το Μητρώο δεδομένων που περιέχει κάθε πληροφορία σχετικά με τα ονόματα χώρου με κατάληξη . gr τηρείται στην ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ έχει τη δυνατότητα με διαγωνισμό για περιορισμένο χρόνο ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει την πενταετία να αναθέτει την τήρηση του Μητρώου σε άλλο
πρόσωπο, το οποίο όμως θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της ΕΕΤΤ. Σύμφωνα δε με τον ορισμό, όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο μζ) του ιδίου ως άνω Νόμου, «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως έναντι αμοιβής, των οποίων η παροχή συνίσταται εν όλω ή εν μέρει στη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών μετάδοσης σε δίκτυα, που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις. Από τον ορισμό αυτό είναι σαφές ότι η εκχώρηση των ονομάτων χώρου δεν είναι τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα. Ακολούθως, η εκχώρηση ονομάτων χώρου δεν υπόκειται σε καθεστώς γενικής άδειας όπως αυτό περιγράφεται στα άρθρα 21 επ. του ιδίου ως άνω Νόμου.


ΙΙ. Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

Η ΕΕΤΤ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της έχει εκδώσει τον «Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου ( Domain names) με κατάληξη .gr» (ΑΠ ΕΕΤΤ 351/76/20-5-2005, ΦΕΚ 717/Β΄/27-05-2005) – εφεξής «Κανονισμός» - σύμφωνα με τον οποίο ρυθμίζονται σαφώς τα κάτωθι:

A. Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr
Στο άρθρο 2 του Κανονισμού ορίζεται ότι ως «Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη gr» νοείται η ατομική διοικητική πράξη με την οποία η ΕΕΤΤ χορηγεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης (και όχι βεβαίως οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα κυριότητος επ’ αυτού) συγκεκριμένου Ονόματος Xώρου 2oυ επιπέδου με κατάληξη .gr ή Oνόματος Xώρου 3ου
επιπέδου με κατάληξη .gr, του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο.
Στο άρθρο 1 παρ. 2 του Κανονισμού ορίζεται ότι αντικείμενο εκχώρησης μπορεί να είναι αποκλειστικά και μόνο:
α. ονόματα χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr (onoma.gr, ονομα.gr) και β. ονόματα χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, το δε δεύτερο επίπεδο αποτελείται από στοιχεία που συνθέτουν κοινόχρηστο όνομα χώρου .gr (π.χ. onoma.com.gr, ονομα.com.gr)

H EETT έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα εκχώρησης Oνομάτων Xώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr ή Oνομάτων Xώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr, των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο.


B. Μητρώο Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ως «Mητρώο», σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη νοείται η βάση δεδομένων που περιλαμβάνει το σύνολο των εκχωρηθέντων Oνομάτων Xώρου με
κατάληξη .gr και των Oνομάτων Xώρου με κατάληξη .gr που τυχόν αποτελούν αντικείμενο αίτησης για εκχώρηση, με τα στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε ένα από αυτά, όπως κατά καιρούς τα στοιχεία αυτά καθορίζονται από την EETT με Απόφασή της. Επιπλέον, το Μητρώο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των Εξυπηρετητών Ονομάτων και των αρχείων ζώνης (zone files) που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr. Tο Mητρώο ανήκει στην EETT, η οποία είναι και υπεύθυνη για τη σωστή και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία χρήση του. Κατά τους όρους το Νόμου
3431/2006 και του Κανονισμού, η ΕΕΤΤ είναι το μόνο μητρώο ονομάτων χώρου με κατάληξη gr.
H EETT δύναται να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο τη διαχείριση του Mητρώου υπό τους όρους της παρούσας. Η ΕΕΤΤ με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 288/154/4.7.2003 απόφασή της («Κατακύρωση του διενεργηθέντος Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση του Έργου της Μελέτης, Ανάπτυξης, Εγκατάστασης, Λειτουργίας και Διαχείρισης του Μητρώου Συστήματος Ονοματοδοσίας Διαδικτύου για το Χώρο .gr») και στα πλαίσια της από 31 Ιουλίου 2003 σύμβασης υπηρεσιών μεταξύ της ΕΕΤΤ και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας για το έργο «Ανάπτυξη και Εγκατάσταση του Μητρώου Συστήματος Ονοματοδοσίας
Διαδικτύου για το χώρο .gr καθώς και τη λειτουργία και διαχείριση αυτού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανέθεσε τη διαχείριση του Μητρώου στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας- Ινστιτούτο Πληροφορικής.


Γ. Χρήση ονομάτων χώρου 3ου ή επομένου επιπέδου χωρίς Εκχώρηση

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρα.1, 2β, 3, 4 και 5 του Κανονισμού, δεν απαιτείται εκχώρηση για ονόματα χώρου 3ου ή επομένου επιπέδου, τα οποία συντίθενται από ονόματα χώρου 2ου επιπέδου ή ονόματα χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr, των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό πεδίο. Έτσι, ο Φορέας Oνόματος Xώρου δύναται να επιτρέπει ή να απαγορεύει τη χρήση από τρίτους του Oνόματος Xώρου με κατάληξη .gr το οποίο του έχει εκχωρηθεί, σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Ο Φορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενεργοποίηση ονόματος χώρου 3ου επιπέδου του οποίου το δεύτερο επίπεδο είναι μεταβλητό ή επομένου επιπέδου που περιλαμβάνει το εκχωρηθέν στον Φορέα όνομα χώρου με κατάληξη .gr με τη συναίνεση ή την ανοχή του. Για παράδειγμα, ο Φορέας του ονόματος χώρου www.onoma1.gr είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενεργοποίηση του
ονόματος χώρου www.onoma2.onoma1.gr.
Ωστόσο:
β. O Φορέας υποχρεούται να μεριμνά ώστε να μην επιτρέπει την ενεργοποίηση Oνόματος Xώρου 3ου επιπέδου του οποίου το δεύτερο επίπεδο είναι Μεταβλητό ή επόμενου επιπέδου που περιλαμβάνει το εκχωρηθέν στον Φορέα Όνομα Xώρου με κατάληξη .gr, ή να διακόπτει την ενεργοποίηση αυτού σε περίπτωση που συντρέχει λόγος απόρριψης αίτησης εκχώρησης ή λόγος διαγραφής εκχωρηθέντος
ονόματος χώρου αντιστοίχως σύμφωνα με τον Κανονισμό. Έτσι, για παράδειγμα, θα πρέπει να μην παραχωρείται η χρήση ενός ονόματος που αποτελείται από δύο χαρακτήρες ως τρίτο επίπεδο εκχωρηθέντος ονόματος χώρου δευτέρου επιπέδου (λ.χ. www.xx.onoma.gr) καθώς και να ελέγχεται αν ένα όνομα έχει ήδη απορριφθεί από την ΕΕΤΤ εξαιτίας των στον Κανονισμό προβλεπομένων λόγων.

γ. O Φορέας οφείλει να διαθέτει αντίστοιχη υποδομή για την επίτευξη των ανωτέρω.

δ. Tο δικαίωμα το οποίο αποκτά τρίτος από τον Φορέα, δεν συνιστά Eκχώρηση σύμφωνα με τον Κανονισμό.

ε. Σε περίπτωση διαγραφής του Oνόματος Xώρου με κατάληξη .gr του Φορέα παύει η χρήση όλων των Oνομάτων Xώρου των οποίων η λειτουργία βασίζεται στο συγκεκριμένο Όνομα Xώρου με κατάληξη .gr. Έτσι, εάν ένα όνομα χώρου διαγραφεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό, παύει επακολούθως η χρήση και των λοιπών ονομάτων χώρου που βασίζονται σε αυτό. Σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα, εάν διαγραφεί το όνομα χώρου www.onoma1.gr παύει η χρήση και του ενεργοποιηθέντος ονόματος χώρου 3ου επιπέδου www.onoma2.onoma1.gr.

στ. Ο Φορέας οφείλει να ενημερώνει εγγράφως κάθε ενδιαφερόμενο για τα δικαιώματα, τα οποία αποκτά σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση.

dnfan
Δημοσιεύσεις: 21
Εγγραφή: 06 Απρ 2008 02:42

Παράτυπο ΟΛΟ το co.gr ή "Νόμιμη" Αυθαιρεσία της ΕΕΤΤ ?

Δημοσίευση από dnfan » 13 Απρ 2008 02:50

Λοιπόν μας λέει η ΕΕΤΤ ότι :

1. Οτι είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ μητρώο ονομάτων με κατάληξη .gr "αδειάζοντας" το co.gr που εμφανίζεται σαν "Inet hellas μητρώο ονομάτων χώρου με κατάληξη co.gr"

2. Και στον κανονισμό του 2005 και εδώ μας τονίζει το ότι η ΕΕΤΤ είναι υπεύθυνη ΜΟΝΟ για τα ονόματα 2ου επιπέδου και τα 3ου επιπέδου που δίνει εκείνη (com.gr, net.gr, edu.gr....)
ΑΛΛΑ ("ωστόσο" όπως λέει)
ο φορέας (inet hellas) πρέπει να μεριμνά για να μην δίνει :
- ονόματα 2 χαρακτήρων στο 3ο επίπεδο (π.χ. xx.co.gr)
- παρ'οτι ΔΕΝ ελέγχει το 3ο-4ο επίπεδο του ονόματος η ΕΕΤΤ, ο φορέας ΠΡΕΠΕΙ να διακόπτει την ενεργοποίηση του ονόματος 3ου-4ου επιπέδου αν δεν είναι σύμφωνη με τον κανονισμό της ΕΕΤΤ
- να ελέγχει και να εναρμονίζεται με τα ονόματα που η ΕΕΤΤ έχει απορίψει
- δεν μπορεί ο φορέας να δώσει το δικαίωμα εκχώρησης σύμφωνα με τον κανονισμό
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ co.gr ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ Σ'ΑΥΤΟ

dnfan
Δημοσιεύσεις: 21
Εγγραφή: 06 Απρ 2008 02:42

Παράτυπο ΟΛΟ το co.gr ή "Νόμιμη" Αυθαιρεσία της ΕΕΤΤ ?

Δημοσίευση από dnfan » 13 Απρ 2008 02:51

To co.gr δεν το ξέρω ούτε τους ανθρώπους που το έχουν
Αν έχουν υποπέσει σε κινήσεις που δεν τιμούν τον χώρο τόσο τον τεχνολογικό όσο και τον εμπορικό δεν μπορώ να το μάθω. Αυτό που βρήκα είναι αυτό
http://www.go-online.gr/ebusiness/speci ... cle_id=441

ΑΛΛΑ μπορώ να διακρίνω τα εξής από την πιο πάνω δήλωση της ΕΕΤΤ ότι αντιδρά ιδιαιτέρως παιδαριώδη

Πως γίνεται να ΜΗΝ είναι υπεύθυνη για τα ονόματα 3ου-4ου επιπέδου αλλά παράλληλα να υπαγορεύει τους όρους που ο φορέας θα τα δίνει συναινώντας και επεκτείνοντας την πολιτική της λογοκρισίας που η ίδια διατηρεί ?

Τέλος μιας και είναι το πιο σημαντικό ποια είναι η νομική εξασφάλιση των πελατών των ονομάτων co.gr ότι με την γνωστή αυθαιρεσία της ΕΕΤΤ δεν θα διαγράψει το co.gr και αντίστοιχα και όλα τα ονόματα κατώ απ’αυτό
(Μήπως είναι η γενική άδεια 01-253 που αναφέρεται στην inet hellas , και τι ακριβώς αναφέρει αυτή η γενική άδεια που θα μπορέσει να αντιταχθεί στον κανονισμό και τις δηλώσεις της ΕΕΤΤ)

Άβαταρ μέλους
KGP
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 5857
Εγγραφή: 18 Ιούλ 2002 01:50
Τοποθεσία: Mr Wonderful

Παράτυπο ΟΛΟ το co.gr ή "Νόμιμη" Αυθαιρεσία της ΕΕΤΤ ?

Δημοσίευση από KGP » 13 Απρ 2008 05:20

kainourios christis... 3 minimata... me gamatti tachitita daktilografisis... ego ti na ipotheso tora gia tin EETT kai to co.gr ?
*Στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι...χάνεις πολύτιμο χρόνο!
*"The power of accurate observation is frequently called cynicism by those who don't have it." -George Bernard Shaw (1856-1950)
*The purpose of argument should not be victory, but progress.

syred
Δημοσιεύσεις: 4
Εγγραφή: 13 Μαρ 2008 18:49
Επικοινωνία:

Παράτυπο ΟΛΟ το co.gr ή "Νόμιμη" Αυθαιρεσία της ΕΕΤΤ ?

Δημοσίευση από syred » 13 Απρ 2008 06:36

Δεν καταλαβαίνω, που το βλέπεις το πρόβλημα εσύ? Όλο το internet παρέχει subodmains και μάλιστα πολλές φορές δωρεάν.

Το ότι είναι ηλίθιο γενικότερα σαν ιδέα, κατά την γνώμη μου είναι, αλλά το τι κάνουν αυτοί με το domain τους είναι πρόβλημα τους, η ΕΕΤΤ τι θέλεις να σου κάνει?
dsfsfsdfcvsd

Άβαταρ μέλους
Giannis78
Δημοσιεύσεις: 1334
Εγγραφή: 11 Οκτ 2005 12:45
Τοποθεσία: Assigned by DHCP
Επικοινωνία:

Παράτυπο ΟΛΟ το co.gr ή "Νόμιμη" Αυθαιρεσία της ΕΕΤΤ ?

Δημοσίευση από Giannis78 » 13 Απρ 2008 11:52

σιγα την ταχύτητα. Copy paste ειναι απο αλλο forum. ;)
WebHosting Services
http://www.intechs.gr

dnfan
Δημοσιεύσεις: 21
Εγγραφή: 06 Απρ 2008 02:42

Παράτυπο ΟΛΟ το co.gr ή "Νόμιμη" Αυθαιρεσία της ΕΕΤΤ ?

Δημοσίευση από dnfan » 13 Απρ 2008 15:20

KGP έγραψε:kainourios christis... 3 minimata... me gamatti tachitita daktilografisis... ego ti na ipotheso tora gia tin EETT kai to co.gr ?
Το μόνο σίγουρο που μπορείς να υποθέσεις είναι ότι δεν είναι τόσο γρήγοροι όσο η ταχύτητα του copy & paste, πάντως μάλλον το κουράζω το θέμα γιατί δεν βλέπω να ενδιαφέρεται κανένας παρ'οτι αυτό μαζί με τις άλλες αυθαιρεσίες της ΕΕΤΤ (λογοκρισία ονομάτων, τεράστιες ασάφειες....) δεν τις αναφέρει κανένας

Τείνω να συμφωνήσω με το sig σου "*Στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι...χάνεις πολύτιμο χρόνο!"

dnfan
Δημοσιεύσεις: 21
Εγγραφή: 06 Απρ 2008 02:42

Παράτυπο ΟΛΟ το co.gr ή "Νόμιμη" Αυθαιρεσία της ΕΕΤΤ ?

Δημοσίευση από dnfan » 13 Απρ 2008 15:30

syred έγραψε:Δεν καταλαβαίνω, που το βλέπεις το πρόβλημα εσύ? Όλο το internet παρέχει subodmains και μάλιστα πολλές φορές δωρεάν.

Το ότι είναι ηλίθιο γενικότερα σαν ιδέα, κατά την γνώμη μου είναι, αλλά το τι κάνουν αυτοί με το domain τους είναι πρόβλημα τους, η ΕΕΤΤ τι θέλεις να σου κάνει?

Εγω δεν ξέρω καν αν διάβασες το topic απο την αρχή
Ηλίθια δεν είναι κατά τη γνώμη μου η ιδέα του co.gr, αυτό γίνεται και στο εξωτερικό με σχετικό επιτυχία έξω ενώ εδώ δεν βλέπω τίποτα ιδιαίτερα απο το co.gr

Τι σημαίνει subdomain ?
Το xxx.gr δεν είναι subdomain του .gr ?
Εχει επικρατήσει το default σκεπτικό ότι είναι όλα απο το xxx.gr μιας και αυτά μπορούν να εκμεταλευτούν οι χρήστες αλλά subdomains είναι όλα πέρα απο το TLD και το ccTLD

Το ηλίθιο της υπόθεσης είναι ότι όταν βλέπουν μια τέτοια υπηρεσία αρκετοί λένε "σιγά αυτό θα μπορούσα να το κάνω και γω". Το θέμα είναι ότι δεν το κάνουν και απλά αρκούνται στην πάγια Ελληνική τακτική, ο άλλος δεν πρέπει να είναι καλύτερος απο μένα

Το τι κάνουν αυτοί με το domain τους ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥΣ ?
Ξαναδιάβασε το topic syred και θα δεις ότι η ΕΕΤΤ παρ'οτι λέει ότι ΔΕΝ είναι η αρμοδιότητα της δίνει σαφείς όρους για το τι πρέπει να κάνει αυτός που έχει ένα τέτοιο domain, συμπληρώνοντας ότι μπορεί να σβήσει το αρχικό όνομα... και όλα τα ονόματα κάτω απ'αυτό
Ποιανού πρόβλημα είναι τελικά ?

dnfan
Δημοσιεύσεις: 21
Εγγραφή: 06 Απρ 2008 02:42

Παράτυπο ΟΛΟ το co.gr ή "Νόμιμη" Αυθαιρεσία της ΕΕΤΤ ?

Δημοσίευση από dnfan » 13 Απρ 2008 15:45

Giannis78 έγραψε:σιγα την ταχύτητα. Copy paste ειναι απο αλλο forum. ;)
Ναι Giannis78 copy & paste είναι. Δεν προσπάθησα να πάρω το ρεκόρ για το πιο γρήγορο post, αποποιούμαι μια τέτοια πρωτιά
Αυτό που μου κάνει εντύπωση όμως είναι ότι παρ’ότι εσύ πουλάς .co.gr δεν βλέπω να ενδιαφέρθηκες να σχολιάσεις το γεγονός, να μας διαφωτίσεις και να προασπίσεις τις υπηρεσίες σου μιας και υποθέτω ξέρεις κάποια περισσότερα από ένα απλό χρήστη

Άβαταρ μέλους
Giannis78
Δημοσιεύσεις: 1334
Εγγραφή: 11 Οκτ 2005 12:45
Τοποθεσία: Assigned by DHCP
Επικοινωνία:

Παράτυπο ΟΛΟ το co.gr ή "Νόμιμη" Αυθαιρεσία της ΕΕΤΤ ?

Δημοσίευση από Giannis78 » 13 Απρ 2008 16:31

Τo copy paste θέλει και copyrights/source etc...

Η γνώμη μου για τα co.gr για να τα πουλάω νομίζω είναι ξεκάθαρη.
WebHosting Services
http://www.intechs.gr

dnfan
Δημοσιεύσεις: 21
Εγγραφή: 06 Απρ 2008 02:42

Παράτυπο ΟΛΟ το co.gr ή "Νόμιμη" Αυθαιρεσία της ΕΕΤΤ ?

Δημοσίευση από dnfan » 13 Απρ 2008 16:36

Giannis78 έγραψε:Τo copy paste θέλει και copyrights/source etc...

Η γνώμη μου για τα co.gr για να τα πουλάω νομίζω είναι ξεκάθαρη.
Ασε εμένα να ανησυχώ για τα copyrights .... και ας ασχοληθούμε με το topic

Θα σου ζητήσω συγγνώμη γι'αυτό που θα ρωτήσω αλλά ... είναι επαγγελματική απάντηση αυτό που λές ?

Δηλαδή εφόσον τα πουλάς δεν υπάρχει πρόβλημα ?

Τι απαντάς συγκεκριμένα στα πιο πάνω ?

Άβαταρ μέλους
Giannis78
Δημοσιεύσεις: 1334
Εγγραφή: 11 Οκτ 2005 12:45
Τοποθεσία: Assigned by DHCP
Επικοινωνία:

Παράτυπο ΟΛΟ το co.gr ή "Νόμιμη" Αυθαιρεσία της ΕΕΤΤ ?

Δημοσίευση από Giannis78 » 13 Απρ 2008 17:30

Μα τι πρέπει να απολογηθώ γιατί πουλάω .co.gr?
WebHosting Services
http://www.intechs.gr

dnfan
Δημοσιεύσεις: 21
Εγγραφή: 06 Απρ 2008 02:42

Παράτυπο ΟΛΟ το co.gr ή "Νόμιμη" Αυθαιρεσία της ΕΕΤΤ ?

Δημοσίευση από dnfan » 13 Απρ 2008 17:56

Giannis78 έγραψε:Μα τι πρέπει να απολογηθώ γιατί πουλάω .co.gr?
Να απολογηθείς ... ?
Οχι βέβαια.
Δεν κατευθύνω καμία ερώτηση ή επίθεση εναντίον σου
Απλά νόμιζα ότι ως περισσότερο εμπλεκόμενος με το θέμα ότι θα σε ενδιέφερε να ξέρεις (άρα και να απαντήσεις) για το συγκεκριμένο θέμα

Εμένα τουλάχιστον θα με ενδιέφερε
Άλλωστε ρισκάρεις το όνομα σου γι'αυτό. Δεν νομίζω ότι πολλοί λένε ποιος έχει co.gr , πάμε σ'αυτόν αλλά να έχει ο τάδε και co.gr ας πάρω ένα
Αν υπάρχει ο παραμικρή επικινδυνότητα για τους πελάτες μου οφείλω εγώ να τους προστατεύσω με το να πληροφορηθώ αντ’αυτών για τη σιγουριά της επένδυσης τους
Τα ονόματα δεν είναι πλέον ένα hidden link για affiate προγράμματα αλλά κανονική ταμπέλα της επιχείρησης

Να τονίσω ότι βλέπω θετικά σαν ιδέα το θέμα του co.gr απλά ανησυχώ για άλλη μια φορά για την προσπάθεια χειραγώγησης απο την ΕΕΤΤ

Άβαταρ μέλους
Giannis78
Δημοσιεύσεις: 1334
Εγγραφή: 11 Οκτ 2005 12:45
Τοποθεσία: Assigned by DHCP
Επικοινωνία:

Παράτυπο ΟΛΟ το co.gr ή "Νόμιμη" Αυθαιρεσία της ΕΕΤΤ ?

Δημοσίευση από Giannis78 » 13 Απρ 2008 18:03

συμφωνω μαζι σου στο θεμα πελατών
και εγω ρωτησα οταν ξεκίνησα την συνεργασια και πειρα τις απαντήσεις μου.
WebHosting Services
http://www.intechs.gr

Άβαταρ μέλους
fiskilis
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 14098
Εγγραφή: 16 Νοέμ 2003 22:44
Τοποθεσία: Athens
Επικοινωνία:

Παράτυπο ΟΛΟ το co.gr ή "Νόμιμη" Αυθαιρεσία της ΕΕΤΤ ?

Δημοσίευση από fiskilis » 13 Απρ 2008 18:22

+1

καθως πουλαω και εγω .co.gr απο το www.yourname.co.gr και δεν βλεπω κανενα απολυτως προβλημα μετα τις επαφες που ειχα με τον ιδιοκτητη του .co.gr !

Απάντηση

Επιστροφή στο “Domains - γενικά”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης