Ena (mh) aplo decode...

Σε αυτή την περιοχή μπορείτε να βρείτε ή να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικές με την PHP

Συντονιστές: WebDev Moderators, Super-Moderators

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
AAT
Δημοσιεύσεις: 379
Εγγραφή: 23 Αύγ 2007 16:31
Τοποθεσία: Lemesos, Limassol
Επικοινωνία:

Ena (mh) aplo decode...

Δημοσίευση από AAT » 16 Φεβ 2008 23:57

Paidia o parakato kodikas me skotose edo kai di meres...:

Κώδικας: Επιλογή όλων

kr9NHenNHenNHe1lFMamb3klFoxiC2APk19gOLlHOa9gkZXJkZwVkr9NTznNHr8XHt4JkZwShokiF2A2Yy9LcBYvcoAPF3OZfuwPcmklCBWPkr8XHenNHr8XHtXLT08XHr8XHeEXhUXmOB50cbk5d3a3D2iUUylRTlfNaaOnCAkJW2YrcrcMO2fkDApQToxYdanXAbyTF1c2BuiDGjExHjH0YTC3KeLqRz0mRtfnWLYrOAcuUrlhU0xYTL9WAakTayaBa1icBMyJC2OlcMfPDBpqdo1Vd3nxFmY0fbc3Gul6HerZHzW1YjF4KUSvkZLphUL7cMYSd3YlhtONHeEXTznNHeEpK2a2CBXPkr9NHenNHenNHtL7wt8vwoxpCJ5XDuEIKjPIW29sdB9Vwoc1dMY0DB9VFZn1F2aLwuOPFM91c2ivfbWIfoilwunZd2fZCB0VeWPYtJ8vtAOZCBfvdJnTC291FMfleWPvRX0hRZ8kAukvc3kidUnifbOPd3kzKJnhCB1pdJntdo91dmWYtJ8vtAYvFulZDBfPftEPWZLIHjEXYZnJGUnZcB5LcbkzcTfldI0hRZ8kA2YZDbn0wyclFmYpd24IHU4XwrklforIYUntfBlSctEZHE0heWPvRXlcd3AIdBy5wo5vftnLDbY0FMlJfbOlwuOPDbHIFukvc3kidUnpdJnidmLIdByVdMaZRtnsd2OpcMllctnvFI0hRZ8kd3OPcbk3DbYlRtn3DbOPd3a0wuOPcUnlGunZcbYzRtn3FMl0foaVwoYvdmYldmWIcmkvdW0hRZ8kFMaVcoaZF2A3cB4VeWPvRX0hRZ8kBB91wo1iGUnsCBslwo1vcolMDBYifolvdmHSwok1ftnvdMx5wocvFJn5d3aZwo93dJn1F2AICB5LeWPvRXl3DbOPDB4IfoilwoYvdMcpdMazwo9MwuOPcUnrFMymd24IA2YvfbkmcUnHDBYldmYlwrymFMaldBaVfE0hRZ8khuYlcUnvfbwIf2aJF2l0cUnMd3wIfoiiftLVeWPYtI0hRZ9pcJEPcMlSca9lGolzfuHPwMlVF3OidoXVFoiXwJLpwuSIcollhtkWdoaiF2AIFMasd3clwuOPcUE8Cj5pdmY0CBxSRmnPFeXvCj4ICB5LwexJNMlVF3OidoXVF3ySNt9JNJnMDBxlFZnMFM9swulvfbwIc2yscUnLDbklC3OvFmLICMaMd3klwoYvdmOpdmapdMFVwJL7wu0YtJ8vDBCIhocpdoagcbipF3OzhtkpdmY0CBxSRmYxdtwphUn7woOpcUIJAoxlCbYlwukldB92cUn0DoAIDB5zfoySdt5XDuEIcMlScUnMFM9swulvfbwIc2yscUnLDbklC3OvFmLICMaMd3klwoYvdmOpdmapdMFVwJL7wu0YtI0hRZ8IA2a0fbEIcM9ZwuY1FoaZc2xvCMySwuY0fBcMwuOPCbWIC2yVk3WIc28IDB4Ic2xvCMySFZ5XDuEVeWPLF3OiFmO0DB1lwe0Ic2a0dBljFM90DB1lhtL7eWPLdmasFbalFMllFZE9weE7eWPLdolVDZE9wo9XcB5LCJIpKX0hkuclFmYpd24INUEJWMa0CUE1wjSYtJOJdmasCMaZwe0IwjwXwjSYtJOJdMyscUE9wtked25zd2xifolvdJnWFMl6cUnWCbk0wrOlfbIJKX0hkokLCbOlwe0IwjLVHJ4ZHeE3wjSYtMlVC2x1coAPwMxpCjwVFoiXwJL7eWPYtJ8vwriidMOSDB5mwocvFJnzcbk2cbkzwufpfoIIdBymDBYgFbavfoazwuO1FM5lctnvdJ4YtMlMwtimcbOgdBymDBYgFbavfoazb2fXCZIphUn7eWPYtJEIwtOgAr9TatE9woyZFMy5b21iFtImfBklFl9zFZFSwtOgAr9TatL7eWPIwtELb0fyatE9woyZFMy5b21iFtImfBklFl9zFZFSwtOgO0aAhTSYtJEIwtOgW09NU0lywe0ICbkZCblgdByXhtf1CMaZb3YzkZXIky9eT09RUAApKX0heWp9eWPLb1nNA1WINUniFmkiGa9sCbEPk3aJcbkgdbklFZFSwtOgAr9TatL7eWPLb1nNA1WINUniFmkiGa9sCbEPk3aJcbkgDuYjkZXIky9WT1YAhTSYtJOgO0aAwe0ICbkZCblgdByXhtf1CMaZb21ZcbHmRtELb0fyatL7eWPLb0fyatE9woyZFMy5b21iFtImfBklFl9PF2HmRtELb0fyatL7eWPLb0YNT0skOUE9woyZFMy5b21iFtImfBklFl9sFMazkZXIky9eT09RUAApKX0hky9eT09RUAAINUniFmkiGa9sCbEPk3aJcbkgDuYjkZXIky9eT09RUAApKX0heWpMfB5jfolvdJn1CMaZb3YzhtO2CBx1cULIGX0hwtEIwE0hwtEIkucidualwe0IDbYgCbkZCbLPkucidualhUE/eWPIwtEIwtEIwtEIwtEIwtniFmkiGa9sCbEPk3aJcbkgF3HmRtELfMySfBApwePYtJEIwtEIwtEIwtEIwtEIwuY0FMlXF2xiF2ilFZILfMySfBApKX0hwtEIFMa0fbkVwtO2CBx1cTSYtJEIwE0hgW0heWpMfB5jfolvdJn1CMaZb21ZcbHPkucidualhUn7eWPIwtEIeWPIwtELfMySfBAINUnpF19iFmkiGUILfMySfBApwe8YtJEIwtEIwtEIwtEIwtEIwoyZFMy5b21iFtImfBklFl9sFMazkZXIkucidualhUE6eWPIwtEIwtEIwtEIwtEIwtnsGbYxdy9ZcBySb2azC2yXca9zfukpdMFPkucidualhTSYtJEIwuklfuaZdJELfMySfBA7eWPIwtEYtm0YtI0hcmaVC3Opd24IfBklFl9PF2HPkucidualhUn7eWPIwtEIeWPIwtELfMySfBAINUnpF19iFmkiGUILfMySfBApwe8YtJEIwtEIwtEIwtEIwtEIwoyZFMy5b21iFtImfBklFl9PF2HmRtELfMySfBApwePYtJEIwtEIwtEIwtEIwtEIwoi0dBxzFoajDBySC2iiFmHPkucidualhTSYtJEIwuklfuaZdJELfMySfBA7eWPIwtEYtm0YtI0hcmaVC3Opd24Id3nldMOJhtLIGZEvRZnNFoaVwoOifoyJCbYlwoYvdM5lC3Opd24VeWPYtJEIwtnpdMYSfBOlhtkjd25MDBFVFoiXwJL7eWPIwtEIcbi0FMyjftILcokzcbO0DB5mFZL7eWPIwtEIkoxpdMSINUnsGbYxdy9jd25VcBY0htOzcbk2cbwSwtO1F2aZRtELFoyzFZLId3wIcbkZho15F3ySb2aZFM9ZhtLSfuk1cUL7eWPIwtEIdblzFBxgF2aScBY0b2OJhtOVCB1lhUnvFJnlFmwPdblzFBxgcbkZd3wPhUx0FmalhTSYtJEIwtnZcbO1FM4IkoxpdMS7eWPYtm0YtI0hcmaVC3Opd24Ico9xfBaZGUILFbalFmLpwuSIRZ8IA29scbOPDB5mwo9MworIfolVGUnSDbO0doAIcoy0CBkiF2AICBkzfukiC3Opd24Idoy5cbwVeWPIwtEIeWPIwtEIDB5jduaLcUImC29VcMlmRmnPFtFpKX0hwtEIwofSd2kidtELdmasFbalFMllFZXIkoYvdmOZd2xZd3F7eWPIwtEIkuYxduy1cbk5we0IdblzFBxgFbalFmLPFuklc19ZcbnSCBYlhtFvNeXPB2rsGLrsBjEsKa9FRa0qhT4+RZFSwtOLCmYlfuOpdMfzBZkXFMaMDbIJbU4mbZWxkZXIkuy1cbk5hUL7eWPIwtEIeWPIwtEIDBCIhtOzFBxxfBaZGUE9NUnMCBxzcULIGX0hwtEIwtEIwtnpcJEPkoYvdmOZd2xZd3fdwMOlCmamwl0INT0IHULIGZnLDBAPdblzFBxgcbkZd3wPhUEVwtw8CmwIRz48CmwIRz4Jwt4Ikuy1cbk5hTSIgUnlduYlwuSIcollhtknwr15A1yHwuy1cbk5woaZFM9Zwo9jC3aZFMaLRJnWdoaiF2AIC29Vfoyjftn0DoAIc2yscUnico1pdMlzfukifo9ZwocvFJnsd3klwoilduEVwJL7wu0YtJEIwtn9eWPIwtEIeWPIwtEIko51dby1cbkpcbHqhzSYtJEIwtnZcbO1FM4IkuYxduy1cbk5KX0hwtEIwE0hgW0heWpMfB5jfolvdJnLd3kvfZILF3ySFbalFmLSwtOMd3kjcUE9wtwJhUn7wt8vwryJF3OZCBY0DB9VwoxiGBaZwuniFmWIcoa1Gt4YtJEIwtEYtJEIwtnzf2l0C2IIho15F3ySb251da9Zd3fzhtOzFBxxfBaZGULpwuSYtJEIwtEIwtEIeWPIwtEIwtEIwoYiF2AIHePYtJEIwtEIwtEIwtEIwtOZd3FINUnMCBxzcTSYtJEIwtEIwtEIwtEIwokZcByqKX0hwtEIwtEIwtnjCbYlwer6eWPIwtEIwtEIwtEIwtnpcJEPkocvFMYlwe09wtwJhUn7eWPIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIkukvfZE9wo15F3ySb2clfoYPb2yzF29jhtOzFBxxfBaZGUL7eWPIwtEIwtEIwtEIwtn9woaSF2AIGX0hwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtO0cB1XFM93we0IdblzFBxgcMa0C2igCbYzd2HPkuYxduy1cbk5hTSYtJEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtELFM93BZO0cB1XFM93BZOMd3kjca1fwe0IkuOldbnZd3F7eWPIwtEIwtEIwtEIwtn9eWPIwtEIwtEIwtEIwtnJFMaiDzSYtJEIwtEIwtEIcoaMCbaSfePYtJEIwtEIwtEIwtEIwolMwtILcM9ZC2AINT0IwJwpwuSYtJEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtn3DolScUEPkuOldbnZd3FINUnsGbYxdy9McbOjDy9iF3YvCZILF3ySFbalFmLphUn7eWPIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtOZd3fdbUE9wtO0cB1XFM93KX0hwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwu0YtJEIwtEIwtEIwtEIwu0IcBxzcUn7eWPIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIf2ipdoAIhtO0cB1XFM93we0IdblzFBxgcMa0C2igCbYzd2HPkuYxduy1cbk5hULIGX0hwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtELFM93BZO0cB1XFM93BZOMd3kjca1fwe0IkuOldbnZd3F7eWPIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIgW0hwtEIwtEIwtEIwtEIgW0hwtEIwtEIwtEIwtEICmklCBS7eWPIwtEIeWPIwtEIgW0hwtEIwtEIwtEYtJEIwtnZcbO1FM4IkukvfzSYtJEIwtEYtm0YtI0hcmaVC3Opd24Ic2a0foasFoxifoAPkuOldbnSCbOldMyscULIGZEvRZnTAAXIFbalFmLIcM9ZwuOPcUn0cB1Xdoy0cU4YtJEIwtEYtJEIwtELcMlScB5idBAINUEJfoasFoxifoazRZwIRJELfoasFoxifoaVCB1lwt4IwJ5XDuEJKX0hwtEIwolVC2x1coAPwJOMDBxldMyscUwpKX0hwtEIwuklfuaZdJELfoasFoxifoA7eWPIwtEIeWp9eWPYtMc1dMY0DB9VwuniFmYlfoasFoxifoAPkuOldbnSCbOlRtELCbkZCbLpwuSIRZ8IAMaXdoyjcUn0cB1Xdoy0cUn3DbOPwunZd3nlFJnjd250cB50RJnnduYvwoOvcbHIdoyVc3aic2azRI0hwtEIwE0hwtEIwocvFMaiC2IPkoyZFMy5woyzwtOiwe0+wtOJhUn7eWPIwtEIwtEIwtO0cB1Xdoy0cUE9wuY0Fl9ZcbnSCBYlhtk7G3SLCb19gUwSwtOJRtELfoasFoxifoApKX0hwtEIwu0YtJEIwtnZcbO1FM4IkuOldbnSCbOlKX0hwtEIwE0hgW0heWpMfB5jfolvdJnmcbOsDBYZd3OpdBAPhUn7wt8vwyazcBWIcM9ZwuOpdBlVcZnzC3kpFuWId3nlFMy0DB9VFZ4YtI0hwtEIwoxpF3WPkuazcBHSwtOzcBHpwe0IcbiXdo9LcUIJwtwSdBljFM90DB1lhtLpKZEYtJEIwtnZcbO1FM4IhtiMdo9iftLLfbYlCZEqwtiMdo9iftLLF2ajhTSIeWPYtm0YtI0hcmaVC3Opd24IDbYgcB1iDBXPkoasCBlShUn7wt8vwyOPCB5qFZn0dZEJdBypdtiiftlXDolSDbnXRBxvfBlzRMOlwJnMFM9swunPFt5VcbWieWPYtJEIwtnZcbO1FM4PFuklc19sCbOjDtIJR15dRa8VBzpido51dTpfbUsEhtIPB1S6CBxVfB06ba18B1S6CBxVfB06ba1dBzpido51dTpfRa0QB1S6CBxVfB06ba0pbt4phZiicuxicbxicbkvgoyMgoymgoypgoySgoysgoyVgoyvgoyxgoyZgoyZFoy8CbY8CbO8Cba8Cbf8Cbp8CMy8CMk8CMO8CMa8CMc8CMf8CMi8CMl8CMl6gokQgoksgokVgokvgokZgokzgok0gok2gok3gok5gok6goYigoYjgoYLgoYMgoYmgoYPgoYpgoYqgoYSgoYsgoYVgoYvgoYvdbxjd29XgoYZgoYzgoY1goY2goY4goY5goY6goOlgoOQgoOqgoOsgoOvgoO6goajgoaLfbxlcbxlc3xlDuxlFmxlF3xlfuxlfbxMDbxMDmxMD3xMdbxMd3xMFmxmCbxmCmxmcuxmcbxmcmxmDuxmDbxmduxmdbxmdmxmd3c8c3n8c3y8c3k8c3Y8c3O8c3a8c3f8c3l8Dos8Do18Do58Duk8DuO8Dua8DBO8DBa8DBx8DB58DB5Md3xpdmO8DB98Dby8Dbk8DbY8DbO8DM18DM98Dmn8D2a8D2f8D2i8D2l8D218D258D3n8D3k8D3f8D3l8D3p8doy8dok8doY8dol8dos8duk8duY8duO8dua8duc8dul8dBy8dBY8dBO8dBf8dBi8dBlSgo1qgo1Sgo1sgo1Vgo1vgo1Xgo1xgo1Zgo1zgo10go11go11F2a1dbxsfmxsf3xsGuxsGbxsGmxVCbxVCB1lgo5jgo5lgo5lfuxVcmxVc3xVDbxVduxVd3xVFuxVFmxVfuxVfbxVGmxvdbxvFMf8Foy8Foa8Foc8Fof8Foi8Fos8Fox8Fo18Fo58Fuk8Fukvgunzgun0gun3gun5guyiguklgukvguk1guk3guYiguYJguYjguYLguYlguYmguYPguYpguYQguYqguYSguYsguYVguYvguYZguY0guY1guY2guY5guY6guOjguOLguOMguOmguOPguOQguOqguOsguOVguOvguOXguOZguO0guO2guO3guO6guaiguamguaqguasguazgua5gua6gucigucjguclgucmgucpgucVguc1gufMgufzgullgul0gul1gupigupsgup3hUO8htidHt05baSXRTlfN3xdHt0xbaSXRTlfBzEsKa18BzkfBzEsYy1dHt05bbxdHl1dYa1dHt01bUlFRJl7H30PBzEsKa1dHt05bT98BzEsHa1dHt05baSXRTlfgySZbaSXRTOfBzEsKa18BzkfBzafBzEsYa0phUWvDUwSkoasCBlShUL7eWPYtm0YtI0hcmaVC3Opd24IdblsCBlShtO0dZXIkuOpfoxlRtELCM9LGUXIkocZd20INUEmkZLIGZEvRZn0DoyVD3HIfo8ICbk0dZnLd3WIArxyWaYywoOvftnrTZnLd3WITL9AwoOvftnTAryYwoy0woyZfo9iCBx0d25ldJnLd3WIcMLVeWPYtJEIwtnmdo9JCBXIkoYvdmOZd2xZd3F7eWPIwtEIcbi0FMyjftILC29VfukvdukvfZL7eWPIwtEIeWPYtJEIwtELcmkvdUE9wuOZDB0PkocZd20pKX0heWPIwtEIDBCIhtrLcmkvdULIGX0hwtEIwtOMFM9swe0IwjXLCBOsDB5ldBypde4JKX0hwtEIwu0YtJEIwtEYtJEIwtELFmEIwtEINUELCBOsDB5ldBypdeSYtJEIwtELd3kmwtEIwe0IwJOmCB1lfbkSwjSYtJEIwtELdBypdoaZwe0IwlnwAtw7eWPIwtEIeWPIwtEIkoilCBWIwe0IwJw7eWPIwtEIkoilCBWIwt49wtked250cB50RaO5FoA6wuOlGuWvFoxiDB4IbukFdJw7eWPIwtEIkoilCBWIwt49wtkrCbOlKJEJRJnLCbOlhtfZkZLVwtwIbukFdJw7eWPIwtEIkoilCBWIwt49wtkUcbO1FM4sAoy0DePIkukXwyxZbo4JKX0hwtEIwtOPcByLwtEVNUEJOmkvdTPIkocZd20IbukFdJw7eWPIwtEIkoilCBWIwt49wtkTcB5Lcbw6wtOMFM9swyxZbo4JKX0hwtEIwtOPcByLwtEVNUEJAMaXduLsao86wtOMFM9swyxZbo4JKX0hwtEIwtOPcByLwtEVNUEJT3kmCB5pGMy0DB9VKJELd3kmwyxZbo4JKX0hwtEIwtOPcByLwtEVNUEJBt1TcB5Lcbw6wtOMFM9swyxZbo4JKX0hwtEIwtOPcByLwtEVNUEJBt1WFMlvFMl0GTPIHZnFFlxVwjSYtJEIwtELDoaictEIRj0IwlIsTBypdoaZKJELdBypdoaZwyxZbo4JKX0hwtEIwE0hwtEIwtOJd2O5wtE9wuY0Fl9ZcbnSCBYlhtkFFlxVwJXIwlxVwJXIkokvcuLpKX0hwtEIwtOJd2O5wtE9wuY0Fl9ZcbnSCBYlhtkFdJwSwtkFFlxVwJXIkokvcuLpKX0hwtEIwE0hwtEIwuklfuaZdJnsCBlShtO0dZXIkuOpfoxlRtELCM9LGUXIkoilCBWpKX0hwtEYtm0YtI0hcmaVC3Opd24IcbkZhtOlFmkvFJXIkuY5F3OldUE9wociduYlRtELFoyVcBxzwe0Ifuk1cULIGZEvRZntCbYpCZnSDbO0doAIcbkZd3wIDoyVcoxlFJ4YtI0hwtEIwtELcbkZdbYmwe0IwL9VcUnvFJnsd3klwoaZFM9ZFZnPCbclwo9jC3aZFMaLKjxJFJEvNjxJFJEvNjxJNJOlFmkvFjXvCj48CmwIRz48CmwIRz5WdoaiF2AINorIDuklcj1FwMpifMyzC3kpFuW6Dolzfo9ZGU5mdZIsHUL7btw+c28ICMyjDzXvCT4ICB5LwuOZGUnic2ypdJ4JKX0hwtEIwtnLDbYXdoy5htkyFmkvFJwSwtOlFmksF2FSwtOXCB5lduHpKX0hwtEIwtEYtm0YtI0hcmaVC3Opd24IcolzFoxiGUILfol0doASwtOjd250cB50RtELFoyVcBxzwe0Ifuk1cULIGZEvRZnoDB5idol6cUnXCBflwoyVctnvfbOXfbWIfo8ICmkvf3YlFJ4YtJEIwtEYtJEIwtnpdMYSfBOlhtfjd25MDBFVFoiXkZL7eWPIwtEIc2xvCMySwtOjd250FM9SFM93RtELfbYlFmkvfZXIkufvFMxLFM93RtELdmasFbalFMllFZXIkuY0Cbk0folscUXIkuclFmYpd24SwtOJfBlSceSYtJEIwtEYtJEIwtnpcJEPwBlzF2a0htOjd250FM9SFM93hULIGX0hwtEIwtEIwtELC29VfukvdukvfZE9woOvFM93hoOvFbalFmLPwlYyTraeatEQwrcUT00INexjd250FM9SNj4Ia0iyALAIDBW9kzrmwrxkTAlAwerJhUL7eWPIwtEIgW0heWPIwtEIRZ8ITByqcUnXCBflwuOic3HIcM9Zwyiwar1HwucidolLCbOpd24VeWPIwtEIkunic2AINUEJNe94dBXIfMaZF2lvdj1FwjrVHyXJwoaVC29LDB5mNaXJUaYNRTI4YTLsHaXJNz5FdJwYtJEIwtEVwtw8wAONW1OcArAIDuOsdtnWaAkHUAHIbtwsRZ9bH0HvR0OAOtnCUyOYTtExRjEIaukidmYpfolvdMySRZ9yTlXJwyXJOyOrR3iPfo1SHU10FMyVF2l0DB9VCBXVcuOLbtw+bo4JeWPIwtEIRJEJNoi0dBXIGo1SdmH9btkPfuOXKJ8vf3f3RmFzRM9ZcZ8xKTL5R3iPfo1SbtwIGo1SKMxidMF9btkldlXJwoxidMF9btkldlXJNlxVwjSYtJEIwtELFoymcUEVNUnmcbO0cB1Xdoy0cUIJFukpdByZGUwpKX0hwtEIwE0hwtEIwt8vwyYlfuaXwocvFJnXFMlsCbk5wunic2AICbkZCbLIDB5LcbilFZ4YtJEIwtELFM93we0ICbkZCbLPhTSYtJEIwtELFM93BZkmCB1ldMyscUkfwe0IkoYvdmOZd2xZd3fdwMfidBaVCB1lwl07eWPIwtEIkukvf1SJFoymcbOpfoxlwl0INUELfol0doA7eWPIwtEIkukvf1SJCMyjD2fZd3aVctkfwe0IwMkiC2smFM91dMWJwt4IkuazcbkZd3fdwmfvFMxLwl07eWPIwtEIkukvf1SJfMaZF2lvdJkfwe0IkuclFmYpd247eWPIwtEIkukvf1SJC29VfoaVftkfwe0IkoYvdmOldmW7eWPIwtEIkukvf1SJdB9LcoaLCmLJbUE9wtOjd250FM9SFM93BZksd2OLcBOJGUkfKX0hwtEIwolMwtILC29Vfukvdukvf1SJcM9ZfB11FMXJbUEiNUEJwJLIGZELFM93BZkMd3k1dbYSDB5qwl0INUEJNorIDuklcj1FwJwVkoYvdmOZd2xZd3fdwMcvFmasfbkSwl0VwlXJNlY1FunvFmWIOM9ZfB1zNt9iNJw7wu0IcBxzcUn7wtOZd3fdwMcvFmasF2xpdMSJbUE9wtwJKZn9eWPIwtEIDBCIhtOjd250FM9SFM93BZkLcBk1cZkfwe09werpwuSIkukvf1SJcoaJfBFJbUE9wtwvwtwIRJELdmasFbalFMllFZEVwtwIAbalFMllFZEvwtwIRJnZd3aVctimcbOsDBYZd3OpdBAPhU0LF3OiFmO0DB1lReWpwt4IwJnTcBYvdMOzwjSIgUnlduYlwuSIkukvf1SJcoaJfBFJbUE9wtwJKZn9eWPIwtEIDBCIhtOZd3fdwM1vcoOlcok5wl0IwT0IwJwpwuSYtJEIwtEIwtEIkukvf1SJDB5MdZkfwe0Ikukvf1SJdB9LcoaLCmLJbTSYtJEIwtn9woaSF2AIGX0hwtEIwtEIwtELFM93BZkpdMcvwl0INUEJaMaZF2lvdJE8CUnPFMaMNaXJDB5LcbIVFoiXN2OvNbclFmYpd25Fwj4Jwt4Ikukvf1SJfMaZF2lvdJkfwt4IwjXvCT4IwJEVwtOZd3fdwMOlCmamwl07eWPIwtEIgW0hwtEIwE0hwtEIwt8vwyYlfuaXwocvFJnzDBOlwunidMaSFZ4YtJEIwtnpdMYSfBOlhtkXCB5lduHVFoiXwJL7eWPIwtEIDBCIhtOXCB5lduHINT0Ifuk1cULIGZEYtJEIwtEIwtEIkukvf1SJdoaMfo5ifJkfwe0IFoyVcBxScBc0htL7wE0hwtEIwtEIwtELFM93BZkZDBfPfo5ifJkfwe0IFoyVcBxZDBfPftIpKX0hwtEIwtEIwtELFM93BZk0d3nVCbCJbUE9wunidMaSfo9XhuOZfBApKX0hwtEIwtEIwtELFM93BZkJd3O0d21VCbCJbUE9wunidMaSCM90fo9shtL7eWPIwtEIwtEIwtOZd3fdwM1pcoOScB5ifJkfwe0IFoyVcBxsDBOLdoAPhTSYtJEIwtn9woaSF2AIGZEYtJEIwtEIwtEIkukvf1SJdoaMfo5ifJkfwe0IwJw7wE0hwtEIwtEIwtELFM93BZkZDBfPfo5ifJkfwe0IwJw7eWPIwtEIwtEIwtOZd3fdwmOvFo5ifJkfwe0IFoyVcBx0d3EPcMySF2ApKX0hwtEIwtEIwtELFM93BZkJd3O0d21VCbCJbUE9wtwJKX0hwtEIwu0YtJEIwtEYtJEIwtELFoymcUE9wuk0FMlshtOXCBflRtEJNt0iwJL7eWPIwtEIeWPLFoymcUEVNUEJtjx0CBkScUnjcBxSF3niC2lVcz1FwjnFwJnjcBxSFoyLcolVcz1FwjYFwJnzfulScT1FwmfpcuOPKJE4HenXGeSICM9ZcoaZKJnzd2xpctExFuIICMxiC2S7wokiC2smFM91dMWsC29Sd3w6wufPDbOlKZnsCbkmDB4sfo9XKJEZFuI7woOpF3nSCbL6wuOiCMxlK1XJNI0hwtE8fuw+eWPIwtEINuOLwufpcuOPNaXJYeElbtw+eWPIwtEIG3spdMcvgb0YtJEIwtE8R3OLNI0hwtEIwex0ctn3DBO0De1FwjwXkaXJwuY0GBxlNaXJfoa4ft1idolmdjPIC2aVfoaZK1XJNI0hwtEIwus7cM9ZfB1zdolVD319eWPIwtEINt90ce4YtJEIwtE8foWIf2lLfoI9btw0HtaFwJnzfulScT1FwmOlGuWsCBxpc246FMlmDuW7btw+eWPIwtEINorIDuklcj1FwMlVcoa4RmnPFe9Ldz12cbkzDB9Vbtw+Oukic29VwyYjd3aZc2A8R2r+wtcjd3n5KZnJGUE8CUnPFMaMNaXJDuO0FePvR3f3fZ5ZcB5LcbkzcTfldJ5jd21Fwj5ZcB5LcbkzcTfldjXvCT4VeWPIwtEINt90ce4YtJEINt90Fj4YtjXvfoyJdoA+eWP8R2YldmOlFj48R2kvcuL+eWP8R2i0dBX+eUw7eWPIwtEIeWPIwtEIRZ8IOMlVCBxpGMAIC29VfukvdtniFmkiGUnMd3wId3a0Fua0RI0hwtEIwtOXCBflwe0IFoyZF2a0cB1Xdoy0cUILFoymcUXIkukvfZL7wE0hwtEIwE0hwtEIwolMwtILC29Vfukvdukvf1SJC29sFuklF3Ypd24JbUE9NUExhUn7wo9Jb3Y0Cbk0htkvCl9mGMiidMOScbwJhTSIgW0hwtEIwoajDo8Ikunic2A7eWPIwtEIcollhtL7eWPIwtEIeWp9eWPYtI==
Mipos yparxei kapios tropos na ginei decode?

Thx

Άβαταρ μέλους
Pavel
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 1046
Εγγραφή: 08 Αύγ 2003 00:05
Τοποθεσία: UK

Ena (mh) aplo decode...

Δημοσίευση από Pavel » 17 Φεβ 2008 02:20

είναι base64

http://en.wikipedia.org/wiki/Base64
http://www.opinionatedgeek.com/dotnet/t ... e64Decode/

στην php είναι η function base64_decode()
Εσύ είσαι τρελός.

Άβαταρ μέλους
AAT
Δημοσιεύσεις: 379
Εγγραφή: 23 Αύγ 2007 16:31
Τοποθεσία: Lemesos, Limassol
Επικοινωνία:

Ena (mh) aplo decode...

Δημοσίευση από AAT » 17 Φεβ 2008 11:23

nai to provlima einai oti mou ta bgazei......
Dokimaste na to kanete decode na dite ti ennoo....

Άβαταρ μέλους
Pavel
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 1046
Εγγραφή: 08 Αύγ 2003 00:05
Τοποθεσία: UK

Ena (mh) aplo decode...

Δημοσίευση από Pavel » 17 Φεβ 2008 12:33

Είναι κάποιο binary αρχείο. Μάλλον περίμενες κάτι διαφορετικό ε?
Εσύ είσαι τρελός.

Άβαταρ μέλους
AAT
Δημοσιεύσεις: 379
Εγγραφή: 23 Αύγ 2007 16:31
Τοποθεσία: Lemesos, Limassol
Επικοινωνία:

Ena (mh) aplo decode...

Δημοσίευση από AAT » 17 Φεβ 2008 13:08

dld pos mporw na to kanw decode?

Άβαταρ μέλους
AAT
Δημοσιεύσεις: 379
Εγγραφή: 23 Αύγ 2007 16:31
Τοποθεσία: Lemesos, Limassol
Επικοινωνία:

Ena (mh) aplo decode...

Δημοσίευση από AAT » 17 Φεβ 2008 20:05

Akousa kati fimes gia IonCube an kai dn xerw ti einai...

Άβαταρ μέλους
soteres2002
S. & H. Moderator
Δημοσιεύσεις: 1524
Εγγραφή: 05 Μαρ 2004 22:17
Τοποθεσία: Ιωάννινα

Ena (mh) aplo decode...

Δημοσίευση από soteres2002 » 17 Φεβ 2008 21:40

auto to base64 apo pou to ksetriposes? apo mail me attachment?

Άβαταρ μέλους
AAT
Δημοσιεύσεις: 379
Εγγραφή: 23 Αύγ 2007 16:31
Τοποθεσία: Lemesos, Limassol
Επικοινωνία:

Ena (mh) aplo decode...

Δημοσίευση από AAT » 17 Φεβ 2008 21:49

oxi einai ena file apo game to opio einai encrypted.... Basika einai encrypted legete gia na min figi to copyright alla egw thelw na do to structure kai afto einai to main file.....

Basika kapioi poy brika to kataferan alla theloyn lefta gia na moy dosoyn ton code.....

Na mia apanthsh poy pira: It is not impossible at all. You just have to be able to know how to change a few eval's to echo's and changing fread positions.

Jay

Nomizw iparxei kapios tropos alla den kserw. Gia auto lew kapios apo sas isos kserei...

Άβαταρ μέλους
AAT
Δημοσιεύσεις: 379
Εγγραφή: 23 Αύγ 2007 16:31
Τοποθεσία: Lemesos, Limassol
Επικοινωνία:

Ena (mh) aplo decode...

Δημοσίευση από AAT » 18 Φεβ 2008 12:02

Ok to brika thx...

Απάντηση

Επιστροφή στο “PHP Προγραμματισμός”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες