εισαγωγή browse

Σε αυτή την περιοχή μπορείτε να βρείτε ή να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικές με την PHP

Συντονιστές: WebDev Moderators, Super-Moderators, PHP Moderators

Απάντηση
Anastasia_M
Δημοσιεύσεις: 13
Εγγραφή: 04 Ιουν 2006 23:53

εισαγωγή browse

Δημοσίευση από Anastasia_M » 13 Ιουν 2006 21:03

Καλησπέρα.
Έχω ανεβάσει σε έναν server τις δύο παρακάτω σελίδες Contact.html και nvform.php.

Στη σελίδα Contact.html ο κάθε χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα και πατώντας το κουμπί Send τα στοιχεία του στέλνονται στο email μου...
Ψάχνω πως θα βάλω στη φόρμα αυτή ένα browse έτσι ώστε οι χρήστες να μου στέλνουν και εικόνες.

Η σελίδα Contact.html λειτουργεί σε συνδιασμό με την σελίδα nvform.php.

Κώδικας nvform.php.

Κώδικας: Επιλογή όλων

<?php

/*
##########################################################################################
## FILE&#58; nvform.php                                  ##
##                                           ##
## Novice Form                  Version 1.1              ##
## © Copyright 2000-2003 Seth Michael Knorr   mail@sethknorr.com          ##
##                                           ##
##            http&#58;//www.noviceform.com/                   ##
##     Please contact me with any bugs found, or any bug fixes.           ##
##                                           ##
##                                           ##
##########################################################################################
##                                           ##
## There is no email support provided for this script, the only support can be     ##
## found at our web site&#58; http&#58;//www.noviceform.com/                  ##
##                                           ##
##                                           ##
## ANY PERSON&#40;S&#41; MAY USE AND MODIFY THESE SCRIPT&#40;S&#41; FREE OF CHARGE FOR EITHER BUSINESS ##
## OR PERSONAL, HOWEVER AT ALL TIMES HEADERS AND COPYRIGHT MUST ALWAYS REMAIN IN TACT. ##
##                                           ##
## REDISTRIBUTION FOR PROFIT IS PROHIBITED WITH OUT THE CONSENT OF SETH KNORR.     ##
##                                           ##
## By using this code you agree to indemnify Seth M. Knorr from any liability that   ##
## might arise from its use.                              ##
##                                           ##
##                                           ##
##########################################################################################
*/


/* $sendto is the email where form results are sent to */
  $sendto = "contact@villamarkos.com";

/* $ccto is the email where form results can be carbon copied to */
  $ccto = "";

/*
     O P T I O N A L  V A R I A B L E S 
*/


/*
TO POST PHP ERRORS TO PAGE FOR DEBUGING SET&#58;
	$report_errors = "ALL";


TO REMOVE PHP ERRORS FROM POSTING TO THE PAGE FOR USE SET&#58;
	$report_errors = "NONE";

*/
$report_errors = "NONE";


$setokurl = "1";

$okurls = "http&#58;//villamarkos.com,http&#58;//www.villamarkos.com,192.103.45.67";

/*

    N O  N E E D  T O  E D I T  A N Y  V A R I A B L E S  B E L O W

*/


$footer = "<br><br><br><br><br><center><font face=\"Arial\"><a href=\"http&#58;//www.noviceform.com/\" target=\"_blank\"><font color=\"#ff0000\">Form processing script provided by Novice Form</font></a> </center></font>";

$backbutton = "<br><br><b>Hit your browsers back button and resubmit the form.</b>";


if &#40;$report_errors == "NONE"&#41; &#123;
error_reporting&#40;0&#41;;
&#125;else&#123;
error_reporting&#40;E_ALL&#41;;
&#125;


/* --- I F  S E T  O K  U R L  = 1 ----- */

	if &#40;$setokurl == "1"&#41;&#123;

 $found_url = "0";
 $referer =$_SERVER&#91;"HTTP_REFERER"&#93;;
 $referer = str_replace&#40;"&#58;//", "&#91;CS&#93;", $referer&#41;;
 $referer_sp = explode&#40;"/", $referer&#41;;
 $referer = "$referer_sp&#91;0&#93;";
 $referer .= "/";
 $referer = str_replace&#40;"&#91;CS&#93;", "&#58;//", $referer&#41;;
 $referer = strtolower&#40;$referer&#41;;

 $okurls = split&#40;",", $okurls&#41;;

foreach &#40;$okurls as $myokurls&#41; &#123;

$myokurls = strtolower&#40;$myokurls&#41;;

   if &#40;$referer == strtolower&#40;$myokurls&#41;&#41; &#123; 
   $found_url = "1"; 
   &#125;

 &#125;

 if &#40;$found_url == "0"&#41; &#123;
 $ERROR_action = "bad_okurl";
 include&#40;"$PATH_error$PAGE_error"&#41;;
 &#125;

	&#125;
/* --- E N D  I F  S E T  O K  U R L  = 1 --- *//* check to see if posted */
if &#40;$HTTP_GET_VARS || ! $HTTP_POST_VARS || $_GET || ! $_POST&#41; &#123;
include&#40;"nverror.php"&#41;;
no_pst&#40;&#41;;

&#125;else&#123;


 /* IF OLDER VERSION OF PHP CONVERT TO NEWER VARIABLES */
	if &#40;! $_POST&#41; &#123;
	$_POST = "$HTTP_POST_VARS";
	&#125;

	if &#40;! $_SERVER&#41; &#123;
	$_SERVER = "$HTTP_SERVER_VARS";
	&#125;


$year = date&#40;"Y"&#41;;
$month = date&#40;"m"&#41;;
$day = date&#40;"d"&#41;;
$hour = date&#40;"h"&#41;;
$min = date&#40;"i"&#41;;
$tod = date&#40;"a"&#41;;


$ip=$_SERVER&#91;"REMOTE_ADDR"&#93;;

$SEND_prnt = "The form below was submited by " . $_POST&#123;"email"&#125; . " from Ip address&#58; $ip on $monthnameactual $month/$day/$year at $hour&#58;$min $tod \n";
$SEND_prnt .= "-------------------------------------------------------------------------\n\n";


/* CHECK TO SEE IF $_POST&#123;"required"&#125; IS SET */
if &#40;$_POST&#123;"required"&#125;&#41;&#123;


 $post_required = $_POST&#123;"required"&#125;;
 $required = split&#40;",", $post_required&#41;;
 $reqnum = count&#40;$required&#41;;

	for &#40;$req=0; $req < $reqnum; $req++&#41; &#123;

	$REQ_name = $required&#91;$req&#93;;
	$REQ_value = $POST&#123;"$REQ_name"&#125;;


 if &#40;$REQ_name == "email"&#41; &#123;
   $goodem = ereg&#40;"^&#91;^@ &#93;+@&#91;^@ &#93;+\.&#91;^@ \.&#93;+$", $_POST&#123;"email"&#125;, $trashed&#41;;

    if &#40;! $goodem&#41; &#123;
	include&#40;"nverror.php"&#41;;
	msng_email&#40;&#41;;
    &#125; /* end ! $goodem */

 &#125;
 elseif &#40;! $_POST&#123;"$REQ_name"&#125;&#41; &#123;
 		 $isreqe = "1";
 		 $REQ_error .= "<li> $REQ_name ";
 		 &#125; /* end ! req val */

     &#125; /* end REQ for loop */


        /* IF THERE ARE ANY REQUIRED FIELDS NOT FILLED IN */

		if &#40;$isreqe == "1"&#41; &#123;
		include&#40;"nverror.php"&#41;;
		msng_required&#40;&#41;;
		&#125;


&#125; /* END CHECK TO SEE IF $_POST&#123;"required"&#125; IS SET */


/* END IF THERE ARE ANY REQUIRED FIELDS NOT FILLED IN */


/* GET POSTED VARIABLES */


foreach &#40;$_POST as $NVPOST_name => $NVPOST_value&#41; &#123;

$NVPOST_value = str_replace&#40;"\n", "", $NVPOST_value&#41;;
$NVPOST_value = str_replace&#40;"\r", "", $NVPOST_value&#41;;

$NVPOST_value = preg_replace&#40;"'\cc&#58;'si", "Cc ", $NVPOST_value&#41;;
$NVPOST_value = preg_replace&#40;"'\bcc&#58;'si", "bcc ", $NVPOST_value&#41;;
$NVPOST_value = preg_replace&#40;"'\to&#58;'si", "to ", $NVPOST_value&#41;;
$NVPOST_value = preg_replace&#40;"'\bc&#58;'si", "bc ", $NVPOST_value&#41;;	if &#40;strtolower&#40;$NVPOST_name&#41; == "subject"&#41; &#123;

	$NVPOST_value = str_replace&#40;"&#58;", ";", $NVPOST_value&#41;;
	&#125;


      /* G E T  E M A I L */
    
      if &#40;strtolower&#40;$NVPOST_name&#41; == "email"&#41; &#123;
      $SEND_email = "$NVPOST_value";
	  $SEND_email = str_replace&#40;"&#58;", "", $SEND_email&#41;;
	  $SEND_email = str_replace&#40;" ", "", $SEND_email&#41;;
      &#125;

      /* END GET LEADS EMAIL */
 
  if &#40;! $_POST&#123;"sort"&#125;&#41; &#123;


              /* CHECK TO SEE IF CONFIG FIELD */
              if &#40;$NVPOST_name == "subject" || $NVPOST_name == "sort" || $NVPOST_name == "required" || $NVPOST_name == "success_page"&#41;&#123;&#125;else&#123;
              $SEND_prnt .= "$NVPOST_name; $NVPOST_value \n";
              &#125;
  &#125; /* end ! sort */
 

&#125; /* end foreach */


 /* END GET POSTED VARIABLES */
 if &#40;$_POST&#123;"sort"&#125;&#41; &#123;

 /* SORT VARIABLES */

	$sortvars = split&#40;",", $_POST&#123;"sort"&#125;&#41;;
	$sortnum = count&#40;$sortvars&#41;;

        for &#40;$num=0; $num < $sortnum; $num++&#41; &#123;
	    $SEND_prnt .= "$sortvars&#91;$num&#93;&#58; " . $_POST&#123;"$sortvars&#91;$num&#93;"&#125; . " \n";
	    &#125;

 &#125;  /* END SORT VARIABLES */
/* send mail */


if &#40;! $ccto&#41; &#123;
$header = "From&#58; $SEND_email\r\nReply-to&#58; $SEND_email";
&#125;else&#123;
$header = "From&#58; $SEND_email\r\nReply-to&#58; $SEND_email\r\nCc&#58; $ccto";
&#125;


mail&#40;$sendto, $_POST&#123;"subject"&#125;, $SEND_prnt, $header&#41;;

/* END sendmail */

   /* CHECK TO SEE IF FORM SPECIFYS A SUCCESS PAGE */
   if &#40;! $_POST&#123;"success_page"&#125;&#41; &#123;

include&#40;"nverror.php"&#41;;
default_success&#40;&#41;;

   &#125;else&#123;
   $successpage=$_POST&#123;"success_page"&#125;;
   header&#40;"Location&#58; $successpage"&#41;; /* redirect */ 
   exit;
   &#125;&#125; /* END IF POSTED */


?>
Κώδικας Contact.html

Κώδικας: Επιλογή όλων

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http&#58;//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http&#58;//www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Contact</title>
<link href="mm_travel2.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="mm_lodging1.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
.style19 &#123;font-size&#58; 10px; font-weight&#58; bold; font-family&#58; Arial; &#125;
.style22 &#123;color&#58; #CC3300; font-family&#58; Georgia; font-size&#58; 20px;&#125;
.style15 &#123;font-size&#58; 18px;
	font-weight&#58; bold;
	font-family&#58; "Times New Roman", Times, serif;
	color&#58; #587EAD;
&#125;
.style26 &#123;font-size&#58; 10px; font-weight&#58; bold; font-family&#58; Arial; color&#58; #333333; &#125;
-->
</style>
<script type="text/JavaScript">
<!--
function MM_goToURL&#40;&#41; &#123; //v3.0
 var i, args=MM_goToURL.arguments; document.MM_returnValue = false;
 for &#40;i=0; i<&#40;args.length-1&#41;; i+=2&#41; eval&#40;args&#91;i&#93;+".location='"+args&#91;i+1&#93;+"'"&#41;;
&#125;
//-->
</script>
</head>

<body>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF">
 <!--DWLayoutTable-->
 <tr align="center">
  <td width="100%" height="681" valign="top"><table width="779" height="85" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ECE9D8">
   <!--DWLayoutTable-->
   <tr>
    <td height="66" colspan="3" valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#CCCC99">
     <!--DWLayoutTable-->
     <tr>
      <td width="779" height="66" valign="top"><img src="vm.jpg" width="779" height="66" border="0" usemap="#Map" /></td>
       </tr>
     </table></td>
     <td width="107"></td>
    </tr>
   <tr>
    <td height="1" colspan="3" valign="top"><img name="" src="" width="779" height="1" alt="" style="background-color&#58; #FFFFFF" /></td>
     <td></td>
    </tr>
   <tr>
    <td height="24" colspan="3" valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#C4D2E2">
     <!--DWLayoutTable-->
     <tr>
      <td width="20" height="24" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
        <td width="173" valign="middle"><span class="style19"><a href="Photos_&amp;_details.html">PHOTOS AND DETAILS</a></span></td>
        <td width="104" valign="middle"><span class="style26"><a href="Location.html">LOCATION</a></span></td>
        <td width="82" valign="middle"><span class="style19"><a href="Prices.html">PRICES</a></span></td>
        <td width="126" valign="middle"><span class="style19"><a href="Photo_almbum.html">PHOTO ALMBUM</a></span></td>
        <td width="88" valign="middle"><span class="style19"><a href="Contact.html">CONTACT</a></span></td>
        <td width="186">&nbsp;</td>
       </tr>
     <!--DWLayoutTable-->
     
     
     </table></td>
     <td></td>
    </tr>
   <tr>
    <td height="3" colspan="3" valign="top"><img src="" width="779" height="3" alt="" style="background-color&#58; #FFFFFF" /></td>
     <td></td>
    </tr>
   <tr>
    <td width="3" height="452" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
     <td width="773" rowspan="2" valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
       <!--DWLayoutTable-->
       <tr>
        <td width="17" height="33" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
        <td colspan="2" align="left" valign="middle"><span class="style22">Contact</span></td>
       </tr>
       <tr>
        <td height="394" colspan="3" valign="top"><form action="nvform.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1" id="form1">
          <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#990000" 
   size="2">You can contact us by using our contact form&#58;</font></p>
          <table width="626" height="359" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" onfocus="MM_goToURL&#40;'parent','index.html'&#41;;MM_goToURL&#40;'parent','index.html'&#41;;return document.MM_returnValue">
           <!--DWLayoutTable-->
          
           <tr>
            <td height="26" colspan="7" align="center" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
           </tr>
           <tr>
            <td height="26" colspan="2" valign="middle"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" 
      color="#990000" size="2">First Name *&#58;</font></td>
            <td colspan="3" valign="top"><label>
             <input name="firstname" type="text" id="firstname" />
            </label></td>
            <td width="255" rowspan="5" valign="top"><img src="HH00231_.jpg" width="179" height="133" /></td>
            <td width="98">&nbsp;</td>
           </tr>
           <tr>
            <td height="27" colspan="2" valign="middle"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" 
      color="#990000" size="2">Last Name *&#58;</font></td>
            <td colspan="3" valign="top"><label>
             <input name="lastname" type="text" id="lastname" />
            </label></td>
            <td></td>
           </tr>
           <tr>
            <td height="27" colspan="2" valign="middle"><font color="#990000" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">C</font><font color="#990000" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">ountry &#58;</font></td>
            <td colspan="3" valign="top"><label>
             <input name="phone" type="text" id="phone" />
            </label></td>
            <td></td>
           </tr>
           <tr>
            <td height="27" colspan="2" valign="middle"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" 
      color="#990000" size="2">E-mail *&#58;</font></td>
            <td colspan="3" valign="top"><label>
             <input name="email" type="text" id="email" />
            </label></td>
            <td></td>
           </tr>
           <tr>
            <td height="27" colspan="2" valign="middle"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" 
      color="#990000" size="2">Phone &#58;</font></td>
            <td colspan="3" valign="top"><label>
             <input name="Phone" type="text" id="Phone" />
            </label></td>
            <td></td>
           </tr>
           <tr>
            <td width="115" height="12"></td>
            <td width="3"></td>
            <td width="60"></td>
            <td width="50"></td>
            <td width="45"></td>
            <td></td>
            <td></td>
           </tr>
            <tr>
            <td height="38" colspan="2" valign="middle"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" 
      color="#990000" size="2">Comments&#58;</font></td>
            <td colspan="5" rowspan="2" align="left" valign="top"><label>
             <textarea name="comments" cols="45" rows="7" id="comments"></textarea>
            <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#990000" 
   size="2"><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;            * &#58; required fields</font>            </label></td>
           </tr>
           <tr>
            <td height="105">&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
           </tr>
           
           <tr>
            <td height="30">&nbsp;</td>
            <td colspan="2" valign="top"><label>
             <input type="submit" value="Send" />
            </label></td>
            <td valign="top"><label>
             <input type="reset" name="Submit2" value="Reset" />
            </label></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
           </tr>
           
           <tr>
            <td height="14"></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
           </tr>
          </table>
         </form>        </td>
       </tr>
       
      <tr>
        <td height="119">&nbsp;</td>
        <td width="701" valign="top"><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#990000" 
   size="2"> We will inform you about availability within 24 hours<br />
         <br />
         If you don't get a reply within the next 24 hours please complete 
          the contact form again making sure that you have filled in the 
        correct email address.</font><br />
        <br />
        <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#990000" 
   size="2">or by sending us an email at <a href="mailto&#58;contact@villamarkos.com">contact@villamarkos.com</a><a 
   href="mailto&#58;contact@skinari-villas.com"></a></font><br />
        <br />
        <br />
        <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#990000" 
   size="2">You can also call us at&#58; +30 28210 73693, mobile&#58; +30 6977285800 </font></p></td>
        <td width="55">&nbsp;</td>
       </tr>
       <tr>
        <td height="31">&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
       </tr>
       
        <tr>
        <td height="33" colspan="3" valign="middle"><div align="center"><span class="style15"><a href="index.html">HOME PAGE</a></span></div></td>
       </tr>
       
   </table></td>
     <td width="3" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
     <td></td>
    </tr>
   <tr>
    <td height="135"></td>
     <td></td>
     <td></td>
    </tr>
   
  </table></td>
 </tr>
 <tr align="center">
  <td height="19">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>

<map name="Map" id="Map">
<area shape="poly" coords="86,9,315,8,314,45,135,58,83,60" href="index.html" alt="www.villamarkos.com" />
</map></body>
</html>

Ευχαριστώ πολύ...

Άβαταρ μέλους
Rapid-eraser
WebDev Moderator
Δημοσιεύσεις: 6851
Εγγραφή: 05 Απρ 2003 17:50
Τοποθεσία: Πειραιάς
Επικοινωνία:

εισαγωγή browse

Δημοσίευση από Rapid-eraser » 14 Ιουν 2006 10:42

To 8es etoimo dior8omevo n exeis skopo va asxoli8eis me afto ?
Cu, Rapid-eraser, Tα αγαθά copies κτώνται.
Love is like oxygen, You get too much you get too high
Not enough and you're gonna die, Love gets you high

Anastasia_M
Δημοσιεύσεις: 13
Εγγραφή: 04 Ιουν 2006 23:53

εισαγωγή browse

Δημοσίευση από Anastasia_M » 15 Ιουν 2006 04:29

Καλησπέρα. Θα ήθελα αν γίνεται να μου το δώσετε διορθωμένο γιατί δεν θα ήθελα να σπαταλήσω και άλλο χρόνο σε αυτό το θέμα ευχαριστώ..

Άβαταρ μέλους
cpulse
Script Master
Δημοσιεύσεις: 1527
Εγγραφή: 21 Μαρ 2006 19:30
Τοποθεσία: Αθήνα village
Επικοινωνία:

εισαγωγή browse

Δημοσίευση από cpulse » 15 Ιουν 2006 16:26

Με διορθώσεις σε κόκκινο χρώμα για να φαίνονται και καλύτερα;

Άβαταρ μέλους
nikirtsi
Δημοσιεύσεις: 169
Εγγραφή: 02 Ιουν 2006 16:35

εισαγωγή browse

Δημοσίευση από nikirtsi » 19 Ιουν 2006 20:12

Κοπελιά Καλησπέρα Σού.
Τό Νά Μεταφέρεις Επισυναπτόμενα Αρχεία (Εικόνες) Είναι Εφικτό Καί Άμεσα
Υποστηριζόμενο Από Τό Ίδιο Τό Πρότυπο Τής Html Πού Ακολουθεί Τίς συστάσεις Τού
W3C.
Η Σύναψη Αρχείων Κατά HΤTP Υποστηρίζεται Μέσα Στήν Μέθοδο <FORM>.
Η Λήψη Όμως Καί Η Διαχείρηση Αυτού Είναι Προγραμματισκή Υπόθεση.
Μπορείς Νά Το Καταφέρεις Αρκετά Εύκολα Καί Μόνη Σού Πιστεύω...


<form method="POST" enctype="multipart/form-data" name="image_upload_form" action="Upload.php">
<p><input type="file" name="image_file" size="20"></p>
<p><input type="submit" value="Upload Image" name="action"></p>
</form>

Ρίχτω Μιά Ματιά....
Ενημερώσου Στόν Εξής Σύνδεσμο Γιά Πληροφορίες
http://www.htmlgoodies.com/beyond/php/a ... hp/3472551
Καί......
΄Αν Δέν Τά Καταφέρεις Τά Ξαναλέμε...
Ακόμα και ο ήλιος, στό αριστερό μελίγγι μου ανατέλλει καί στό ζερβό δύει.

panosru
WebDev Moderator
Δημοσιεύσεις: 1885
Εγγραφή: 13 Σεπ 2005 16:13
Τοποθεσία: Camp

εισαγωγή browse

Δημοσίευση από panosru » 20 Ιουν 2006 01:28

Anastasia_M έγραψε:Καλησπέρα. Θα ήθελα αν γίνεται να μου το δώσετε διορθωμένο γιατί δεν θα ήθελα να σπαταλήσω και άλλο χρόνο σε αυτό το θέμα ευχαριστώ..
E kai les afou yparxoun blakes pou tha spatalisoun ton diko tous xrono gia mena giati na xalaso ton diko mou sosta.. ?

mprabo koritsi mou etsi etsi alla den ftais esy :D

@Rapid-eraser xe xe stoxeymenh erothsh :P
@cpulse kalh apanthsh ! :P

Άβαταρ μέλους
cordis
Administrator, [F|H]ounder, [C|S]EO
Δημοσιεύσεις: 27648
Εγγραφή: 09 Οκτ 1999 03:00
Τοποθεσία: Greece
Επικοινωνία:

εισαγωγή browse

Δημοσίευση από cordis » 27 Ιουν 2006 13:18

όποιος θέλει βοηθάει...
Δεν απαντάω σε προσωπικά μηνύματα με ερωτήσεις που καλύπτονται από τις ενότητες του forum. Για ο,τι άλλο είμαι εδώ για εσάς.
- follow me @twitter

Απάντηση

Επιστροφή στο “PHP Προγραμματισμός”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες