Ορολογία Κινητής Τηλεφωνίας και Τεχνολογίας

Απόψεις, σχόλια και συζητήσεις για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις συσκευές.

Συντονιστές: WebDev Moderators, Super-Moderators

Απάντηση
simosz
Δημοσιεύσεις: 558
Εγγραφή: 29 Ιαν 2005 03:33
Τοποθεσία: Βόλος
Επικοινωνία:

Ορολογία Κινητής Τηλεφωνίας και Τεχνολογίας

Δημοσίευση από simosz » 05 Φεβ 2006 05:27

3G Third Generation Τρίτης Γενιάς
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line Ασσύμετρη Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή
AL Access Line Γραμμή Πρόσβασης
AMPS Advanced Mobile Phone Service Προηγμένη Υπηρεσία Κινητής Τηλεφωνίας
ANI Automatic Number Identification Αυτόματη Αναγνώριση Αριθμού
AS Analog Signal Αναλογικό Σήμα
ATM Asynchronous Transfer Mode Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς
B-ISDN Broadband ISDN Ευρυζωνικό ISDN
BEX Broadband Exchange Ευρυζωνικό Κέντρο
Bps Bits per Second Ψηφία ανά δευτερόλεπτο
BTS Base Transceiver Station (See Base Station) Σταθμών Πομποδεκτών Βάσης
Business TV Επιχειρηματική Τηλεόραση
CATV Cable Television Καλωδιακή Τηλεόραση
CATV Community Antenna Television Τηλεόραση Συλλογικής Κεραίας
CDMA Code Division Multiple Access Πολλαπλή Πρόσβαση Διαίρεσης Κώδικα
CLI Caller Line Identification Αναγνώριση Αριθμού Καλούντος
Coverage Kάλυψη δικτύου
CO Central Office Κεντρικό Γραφείο
CTM Cordless Telephone Mobility Κινητότητα ακόρδονου τηλεφώνου
CT2(standards) Cordless Telephony Standards Πρότυπα ακόρδονης τηλεφωνίας 2ης γενιάς
CUG Closed User Group Κλειστή ομάδα χρηστών
DCS 1800/1900 Digital >Cellular System at 1800/1900 Ψηφιακό Κυψελοειδές Σύστημα στα 1800/1900Mhz
DDS
Digital Data System
Ψηφιακή υπηρεσία δεδομένων
DEA Digital Exchange Access Πρόσβαση ψηφιακού κέντρου
DECT Digital European Cordless Telecoms Ευρωπαϊκές ψηφιακές ακόρδονες τηλεπικοινωνίες
DSN
Digital Switched Network
Ψηφιακό δίκτυο 2αγωγής
DON Digital Overlay Network Ψηφιακό Υπερκείμενο Δίκτυο
DSL
Distributed Service Logic
Λογική Κατανεμημένης Υπηρεσίας
DSP
Digital Signal Processor
Επεξεργαστής Ψηφιακών Σημάτων
DTMF Dual Tone Multi Frequency Πολυσυχνότητα Διπλού Τόνου
Dual Band Κάλυψη των δύο συχνοτήτων GSM 900 MHz και 1800 MHz
EFR Enhance Full Rate Βελτιωμένος Πλήρης Ρυθμός
ETACS Extended Total Access Communication Εκτεταμένο Επικοινωνιακό Σύστημα Ολικής Πρόσβασης
FCC Federal Communication Commission Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών
FDDI Fibre Distributed Data Interface Διεπαφή Δεδομένων Διανεμόμενα μέσω Οπτικών Ινών
FDM Frequency Division Multiplexing Πολλαπλή Πρόσβαση Διαίρεσης συχνότητας
FDMA Frequency Division Multiple Access Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνότητας
FITL Fibre In The Loop Οπτική Ίνα στο Βρόχο
FM Frequency Modulation Διαμόρφωση Συχνότητας
FSN Full Service Network Δίκτυο Πλήρους Υπηρεσίας
FTTC Fibre To The Curb Οπτική Ίνα στον Ακραίο Διακλαδωτή
FTTH Fibre To The House Οπτική Ίνα στο σπίτι
FTTSA Fibre To The Serving Area Οπτική Ίνα στην Περιοχή Εξυπηρέτησης
GSM Global System for Mobile Communications Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών
HEMP High Attitude Electromagnetic Pulse Ηλεκτρολογικός Παλμός μεγάλου Ύψους
HTML Hypertext Markup Language Γλώσσα Υπερκείμενης Σημασίας
IC Integrated Circuit Ολοκληρωμένο Κύκλωμα
ICD Interconnection Directive Οδηγία της Διασύνδεσης
ICN Interconnection Διασύνδεση
IDN Integrated Digital Network Ενοποιημένο Ψηφιακό Δίκτυο
IEC Inter Exchange Carrier Διακεντρικός Φορέας
INTELSAT International Telecommunications Satellite Organization Διεθνής Οργανισμός Τηλεπικοινωνιακών Δορυφόρων
Infra red Υπέρυθρη θύρα που χρησιμοποιείται για την ασύρματη μεταφορά δεδομένων σε άλλες συσκευές
IOC Integrated Optical Circuit Ενοποιημένο Οπτικό Κύκλωμα
IP Internet Protocol Πρωτόκολλο Ιντερνετ
IRC International Record Carrier Διεθνής Φορέας Εγγραφής
ISDN Integrated Services Digital Network Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών
ISP Internet Service Provider Παροχέας Υπηρεσιών Ιντερνετ
ITMC International Test and Maintenance Center Διεθνές Κέντρο Δοκιμών και Συντήρησης
Keypad Lock Κλείδωμα Πλήκτρων
LAN Local Area Network Τοπικό Δίκτυο
LCR Least Cost Routing Δρομολόγηση Ελάχιστου Κόστους
LD Long Distance Υπεραστικός
Lithium lon Li-lon Μπαταρία Λιθίου
Lithium Polymer Νεότερος τύπος μπαταρίας λιθίου
LEC Local Exchange Carrier Φορέας Εκμετάλλευσης Τοπικών Κέντρων
LEOS Low-Earth Orbiting Satellites Δορυφόροι Χαμηλής Γήινης Τροχιάς
LMS Local Measure Service Τοπική Υπηρεσία Μετρήσεων
Network Δίκτυο
NiMH Nickel Metal Hydride Μπαταρία νικελίου μετάλλου υδριδίου
NMTS Nordic Mobile Telephone System Σκανδιναβικό Σύστημα Κινητής Τηλεφωνίας
OCC?s Other Common Carriers Άλλοι Κοινοί Φορείς
PABX Private Automatic Branch Exchange Αυτόματο Ιδιωτικό Κέντρο
PAD Packet Assembly / Disassembly Συναρμολόγηση / Αποσυναρμολόγηση Πακέτων
PAB Private Automatic Branch Exchange Αυτόματο Ιδιωτικό Κέντρο
PAL Public Access Line Γραμμή Δημόσιας Πρόσβασης
PAMA Pulse Address Multiple Access Πολλαπλή Πρόσβαση μέσω Παλμών Διεύθυνσης
PBX Private Branch Exchange Ιδιωτικό Κέντρο
PCM Pulse Code Modulation Παλμοκωδική Διαμόρφωση
PDC Personal Digital Cellular Προσωπικό Ψηφιακό Κυψελοειδές
PDH Plesiosynchronous Digital Hierarchy Πλησιόχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία
PDN Public Data Network Δημόσιο Δίκτυο Δεδομένων
Phonebook Τηλεφωνικός Κατάλογος
PHS Personal Handy phone System Σύστημα Προσωπικού Εύχρηστου Τηλεφώνου
PoP Point of Presence Σημείο Παρουσίας
POTS Plain Old Telephone Service Απλή Παλαιά Τηλεφωνική Υπηρεσία
PRI Primary Rate Interface Διεπαφή Πρωτεύοντος Ρυθμού
PRP Primary Routing Point Σημείο Πρωτεύουσας Δρομολόγησης
PRS Premium Rate Service Υπηρεσία Πρόσθετου Τέλους
Prepaid Προπληρωμένη κάρτα
PSDN Packet Switched Data Network Δίκτυο Μεταγωγής Πακέτων Δεδομένων
PSPDN Packet Switched Public Data Network Δημόσιο Δίκτυο Μεταγωγής Πακέτων Δεδομένων
PSN Public Switched Network Δημόσιο Δίκτυο Μεταγωγής
PSTN Public Switched Telecommunication Network Δημόσιο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο Μεταγωγής
PTN Public Telephone Network Δημόσιο Τηλεφωνικό Κέντρο
PTO Public Telecoms Operator Φορέας Εκμετάλλευσης Δημοσίων Τηλεπικοινωνιών
RCC Radio Common Carrier Κοινό Ραδιοφορέας
Roaming Περιαγωγή (Υπηρεσία για τη χρήση κινητού τηλεφώνου στο εξωτερικό)
RF Radio Frequency Ραδιοσυχνότητα
SA Switched Access Μεταγωγή Πρόσβασης
SC Switching Center Κέντρο Μεταγωγής
SDH Synchronous Digital Hierarchy Σύγχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία
SDR Special Drawing Right Ειδικό Τραβηκτικό Δικαίωμα
SHF Super High Frequency Υπερύψηλη Συχνότητα
SMDS Switched Multimegabit Data Service Υπηρεσία Πολυμεγαψηφιακής Μεταγωγής Δεδομένων
SMTP Simple Mail Transfer Protocol Πρωτόκολλο Μεταφοράς απλού Ταχυδρομείου
Service Provider Εταιρία που προσφέρει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
SIM Ηλεκτρονική κάρτα τοποθετείται στο κινητό και είναι απαραίτητη για την λειτουργία του
SMS Short Message Service Γραπτά Μηνύματα
S-PCS Satellite Personal Communications Services Δορυφορικές Υπηρεσίες Προσωπικών Επικοινωνιών
Standby Κατάσταση αναμονής σε εισερχόμενες κλήσεις
T9, easy text, predictive text Νέος τύπος λογισμικού για εύχρηστη πληκτρολόγηση γραπτών μηνυμάτων
Tri Band Κινητό συμβατό με τις ευρωπαϊκές συχνότητες GSM 900/1800 MHz και την αμερικάνικη 1900 MHz
TAC
Total Access Controller Ελεγκτήρας Ολικής Πρόσβασης
TACS Total Access Communications System Επικοινωνιακό Σύστημα Ολικής Πρόσβασης
TCP Transmission Control Protocol
Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης
TDM Time Division Multiplexing Πολυπλεξία Διαίρεσης Χρόνου
TDMA Time Division Multiple Access Πολυπλεξία Χρόνου Πρόσβασης
TELCO Telephone Company Τηλεφωνική Εταιρία
TL Transmission Level Σταθμός Μετάδοσης
UHF Ultra High Frequency Πάρα πολύ υψηλή συχνότητα
UMTS Universal Mobile Telecommunications Systems Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Τηλεπικοινωνιών
VAN Value Added Network Δίκτυο Προστιθέμενης Αξίας
VAS Value Added Services Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας
VF Voice Frequency Συχνότητα Φωνής
VHF Very High Frequency Πολύ Υψηλή Συχνότητα
VOD Video On Demand Βίντεο κατά αίτηση
Voice Dial Φωνητική Κλήση Αριθμών
Voice Mail Ηχητικό Μήνυμα
Voice Memo Ηχογραφημένο Μήνυμα Υπενθύμισης
VPN Virtual Private Network Ιδεατό Ιδιωτικό Δίκτυο
VR Voice Response Φωνητική Απόκριση
WAN Wide Area Network Δίκτυο Ευρείας Περιοχής
WAP Wireless Application Protocol Τεχνολογία που επιτρέπει την πρόσβαση στο ιντερνετ και παροχή μίας σειράς υπηρεσιών
WATS Wide Area Telephone Service Τηλεφωνική Υπηρεσία Ευρείας Περιοχής
WDM Wave Division Multiplexing Πολυπλεξία Διαίρεσης (μήκους) κύματος
WWW World Wide Web Παγκόσμιος (δίκτυο) ιστός, Κοσμοϊστός

Cmg__
Δημοσιεύσεις: 1710
Εγγραφή: 29 Μαρ 2005 22:40

Ορολογία Κινητής Τηλεφωνίας και Τεχνολογίας

Δημοσίευση από Cmg__ » 05 Φεβ 2006 16:41

Πολύ ωραία και χρήσιμα. Όμως αν δεν τα έγραψες μόνος σου καλό θα ήταν να δώσεις και ένα link. :wink: νιμίζω πάει για tut?

Άβαταρ μέλους
patriot
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 1590
Εγγραφή: 20 Αύγ 2002 19:21
Τοποθεσία: Σπίτι μου!

Ορολογία Κινητής Τηλεφωνίας και Τεχνολογίας

Δημοσίευση από patriot » 05 Φεβ 2006 16:55

Πολύ χρήσιμη λίστα όμως να τονίσω ότι δεν είναι μόνο για κινητά τηλέφωνα αλλά internet-ική γενικότερα (το HTML π.χ)
1) Για όποιον γράφει με πολυτονικά....
2) Καλά ακόμα να συνηθίσετε την ιδέα ότι δεν γράφουμε ούτε με greeklish ούτε με κεφαλαία;

simosz
Δημοσιεύσεις: 558
Εγγραφή: 29 Ιαν 2005 03:33
Τοποθεσία: Βόλος
Επικοινωνία:

Ορολογία Κινητής Τηλεφωνίας και Τεχνολογίας

Δημοσίευση από simosz » 05 Φεβ 2006 17:10

Σαφως και θα εβαζα λινκ αν δεν τα ειχα γραψει μονος μου.Την παραπανω λιστα μας την ειχε δωσει εκτυπωμενη ενας καθηγητης στο τεχνικο λυκειο και θα μπορουσε να χαρακτηριστη και ως internet-ικη.Απλα επειδη οι περισσοτεροι οροι που περιεχει ειναι για κινητα την εκανα post εδω μεσα.
Εικόνα

Άβαταρ μέλους
patriot
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 1590
Εγγραφή: 20 Αύγ 2002 19:21
Τοποθεσία: Σπίτι μου!

Ορολογία Κινητής Τηλεφωνίας και Τεχνολογίας

Δημοσίευση από patriot » 05 Φεβ 2006 18:59

Τότε μήπως θες να αλλάξεις λιγάκι τον τίτλο του thread και να τον κάνεις ποιο προσιτό; σκέφτηκα να γράψω. Όμως είδα ότι πρόσθεσες και το "και τεχνολογίας" (εμ... από ότι θυμάμαι δεν υπήρχε αυτό πριν, έτσι; ) άρα τώρα είσαι εντάξει. :wink:
1) Για όποιον γράφει με πολυτονικά....
2) Καλά ακόμα να συνηθίσετε την ιδέα ότι δεν γράφουμε ούτε με greeklish ούτε με κεφαλαία;

Απάντηση

Επιστροφή στο “Κινητή & Σταθερή Τηλεφωνία”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης