εφαρμογή phpbb

Μια περιοχή για το phpBB, την δημοφιλή δωρεάν πλατφόρμα για forums

Συντονιστές: WebDev Moderators, Super-Moderators

Απάντηση
kala
Δημοσιεύσεις: 97
Εγγραφή: 19 Σεπ 2010 11:11
Τοποθεσία: GR
Επικοινωνία:

εφαρμογή phpbb

Δημοσίευση από kala » 14 Οκτ 2010 19:24

Δες παρακάτω και πες μου τι να κάνω ;

<?php
/**
*
* @package - Board3portal
* @version $Id: index.php 661 2010-07-11 12:34:49Z marc1706 $
* @copyright (c) kevin / saint ( www.board3.de/ ), (c) Ice, (c) nickvergessen ( www.flying-bits.org/ ), (c) redbull254 ( www.digitalfotografie-foren.de ), (c) Christian_N ( www.phpbb-projekt.de )
* @installer based on: phpBB Gallery by nickvergessen, www.flying-bits.org
* @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License
*
* borrowed from phpBB3
* @author: phpBB Group
*
*/

/**
* @ignore
*/
define('IN_PHPBB', true);
define('IN_INSTALL', true);

define('NEWEST_B3P_VERSION', '1.0.6');

$phpbb_root_path = (defined('PHPBB_ROOT_PATH')) ? PHPBB_ROOT_PATH : './../';
$phpEx = substr(strrchr(__FILE__, '.'), 1);
include($phpbb_root_path . 'common.'.$phpEx);
include($phpbb_root_path . 'includes/functions_display.' . $phpEx);
include($phpbb_root_path . 'includes/acp/acp_modules.' . $phpEx);
include($phpbb_root_path . 'includes/db/db_tools.' . $phpEx);
include($phpbb_root_path . 'includes/message_parser.' . $phpEx);

// Start session management
$user->session_begin();
$auth->acl($user->data);
$user->setup(array('install', 'mods/install_portal'));

if (!defined('PORTAL_CONFIG_TABLE'))
{
trigger_error('MISSING_CONSTANTS');
}

//need some module-names
$user->add_lang(array('acp/modules', 'acp/common', 'mods/info_acp_portal'));

$template->set_custom_template('../adm/style', 'admin');
$template->assign_var('T_TEMPLATE_PATH', '../adm/style');

$mode = request_var('mode', 'overview');
$sub = request_var('sub', '');

// the acp template is never stored in the database
$user->theme['template_storedb'] = false;

$install = new module();

$install->create('install', "index.$phpEx", $mode, $sub);
$install->load();

// Generate the page
$install->page_header();
$install->generate_navigation();

$template->set_filenames(array(
'body' => $install->get_tpl_name())
);

$install->page_footer();

/**
* @package install
*/
class module
{
var $id = 0;
var $type = 'install';
var $module_ary = array();
var $filename;
var $module_url = '';
var $tpl_name = '';
var $mode;
var $sub;
var $installed_version = false;
var $installed_p3p_version = false;
var $acp_parent_module = false;

/**
* Private methods, should not be overwritten
*/
function create($module_type, $module_url, $selected_mod = false, $selected_submod = false)
{
global $db, $config, $phpEx, $phpbb_root_path;

/**
* Get tables of a database
*/
function get_tables($db)
{
switch ($db->sql_layer)
{
case 'mysql':
case 'mysql4':
case 'mysqli':
$sql = 'SHOW TABLES';
break;

case 'sqlite':
$sql = 'SELECT name
FROM sqlite_master
WHERE type = "table"';
break;

case 'mssql':
case 'mssql_odbc':
$sql = "SELECT name
FROM sysobjects
WHERE type='U'";
break;

case 'postgres':
$sql = 'SELECT relname
FROM pg_stat_user_tables';
break;

case 'firebird':
$sql = 'SELECT rdb$relation_name
FROM rdb$relations
WHERE rdb$view_source is null
AND rdb$system_flag = 0';
break;

case 'oracle':
$sql = 'SELECT table_name
FROM USER_TABLES';
break;
}
$result = $db->sql_query($sql);

$tables = array();
while ($row = $db->sql_fetchrow($result))
{
$tables[] = current($row);
}
$db->sql_freeresult($result);

return $tables;
}
// Check if the board3 Portal is already installed and acp_parent_module is already exists
$tables = get_tables($db);
if (in_array(PORTAL_CONFIG_TABLE, $tables))
{
$sql = 'SELECT *
FROM ' . PORTAL_CONFIG_TABLE;
$result = $db->sql_query($sql);

while ($row = $db->sql_fetchrow($result))
{
if ($row['config_name'] == 'portal_version')
{
$this->installed_version = $row['config_value'];
}
if ($row['config_name'] == 'acp_parent_module')
{
$this->acp_parent_module = $row['config_value'];
}
}
$db->sql_freeresult($result);
}
if (in_array(CONFIG_TABLE, $tables))
{
$p3p_sql = 'SELECT *
FROM ' . CONFIG_TABLE;
$p3p_result = $db->sql_query($p3p_sql);

while ($p3p_row = $db->sql_fetchrow($p3p_result))
{
if ($p3p_row['config_name'] == 'portal_version')
{
$this->installed_p3p_version = $p3p_row['config_value'];
}
}
$db->sql_freeresult($p3p_result);
}
unset($tables);

$module = array();

// Grab module information using Bart's "neat-o-module" system (tm)
$dir = @opendir('.');

if (!$dir)
{
$this->error('Unable to access the installation directory', __LINE__, __FILE__);
}

$setmodules = 1;
while (($file = readdir($dir)) !== false)
{
if (preg_match('#^install_(.*?)\.' . $phpEx . '$#', $file))
{
include($file);
}
}
closedir($dir);

unset($setmodules);

if (!sizeof($module))
{
$this->error('No installation modules found', __LINE__, __FILE__);
}

// Order to use and count further if modules get assigned to the same position or not having an order
$max_module_order = 1000;

foreach ($module as $row)
{
// Check any module pre-reqs
if ($row['module_reqs'] != '')
{
}

// Module order not specified or module already assigned at this position?
if (!isset($row['module_order']) || isset($this->module_ary[$row['module_order']]))
{
$row['module_order'] = $max_module_order;
$max_module_order++;
}

$this->module_ary[$row['module_order']]['name'] = $row['module_title'];
$this->module_ary[$row['module_order']]['filename'] = $row['module_filename'];
$this->module_ary[$row['module_order']]['subs'] = $row['module_subs'];
$this->module_ary[$row['module_order']]['stages'] = $row['module_stages'];

if (strtolower($selected_mod) == strtolower($row['module_title']))
{
$this->id = (int) $row['module_order'];
$this->filename = (string) $row['module_filename'];
$this->module_url = (string) $module_url;
$this->mode = (string) $selected_mod;
// Check that the sub-mode specified is valid or set a default if not
if (is_array($row['module_subs']))
{
$this->sub = strtolower((in_array(strtoupper($selected_submod), $row['module_subs'])) ? $selected_submod : $row['module_subs'][0]);
}
else if (is_array($row['module_stages']))
{
$this->sub = strtolower((in_array(strtoupper($selected_submod), $row['module_stages'])) ? $selected_submod : $row['module_stages'][0]);
}
else
{
$this->sub = '';
}
}
} // END foreach
} // END create

/**
* Load and run the relevant module if applicable
*/
function load($mode = false, $run = true)
{
global $phpbb_root_path, $phpEx;

if ($run)
{
if (!empty($mode))
{
$this->mode = $mode;
}

$module = $this->filename;
if (!class_exists($module))
{
$this->error('Module "' . htmlspecialchars($module) . '" not accessible.', __LINE__, __FILE__);
}
$this->module = new $module($this);

if (method_exists($this->module, 'main'))
{
$this->module->main($this->mode, $this->sub);
}
}
}

/**
* Output the standard page header
*/
function page_header()
{
if (defined('HEADER_INC'))
{
return;
}

define('HEADER_INC', true);
global $template, $user, $stage, $phpbb_root_path;

$template->assign_vars(array(
'L_CHANGE' => $user->lang['CHANGE'],
'L_INSTALL_PANEL' => $user->lang['INSTALL_PANEL'],
'L_SELECT_LANG' => $user->lang['SELECT_LANG'],
'L_SKIP' => $user->lang['SKIP'],
'PAGE_TITLE' => $this->get_page_title(),
'T_IMAGE_PATH' => $phpbb_root_path . 'adm/images/',

'S_CONTENT_DIRECTION' => $user->lang['DIRECTION'],
'S_CONTENT_FLOW_BEGIN' => ($user->lang['DIRECTION'] == 'ltr') ? 'left' : 'right',
'S_CONTENT_FLOW_END' => ($user->lang['DIRECTION'] == 'ltr') ? 'right' : 'left',
'S_CONTENT_ENCODING' => 'UTF-8',

'S_USER_LANG' => $user->lang['USER_LANG'],
)
);

header('Content-type: text/html; charset=UTF-8');
header('Cache-Control: private, no-cache="set-cookie"');
header('Expires: 0');
header('Pragma: no-cache');

return;
}

/**
* Output the standard page footer
*/
function page_footer()
{
global $db, $template;

$template->display('body');

// Unload cache, must be done before the DB connection if closed
if (!empty($cache) && is_object($cache))
{
$cache->unload();
}

// Close our DB connection.
if (!empty($db) && is_object($db))
{
$db->sql_close();
}

if (function_exists('exit_handler'))
{
exit_handler();
}
}

/**
* Returns desired template name
*/
function get_tpl_name()
{
return $this->module->tpl_name . '.html';
}

/**
* Returns the desired page title
*/
function get_page_title()
{
global $user;

if (!isset($this->module->page_title))
{
return '';
}

return (isset($user->lang[$this->module->page_title])) ? $user->lang[$this->module->page_title] : $this->module->page_title;
}

/**
* Generate the navigation tabs
*/
function generate_navigation()
{
global $user, $template, $phpEx, $language;

if (is_array($this->module_ary))
{
@ksort($this->module_ary);
foreach ($this->module_ary as $cat_ary)
{
$cat = $cat_ary['name'];
$l_cat = (!empty($user->lang['CAT_' . $cat])) ? $user->lang['CAT_' . $cat] : preg_replace('#_#', ' ', $cat);
$cat = strtolower($cat);
$url = $this->module_url . "?mode=$cat";

if ($this->mode == $cat)
{
$template->assign_block_vars('t_block1', array(
'L_TITLE' => $l_cat,
'S_SELECTED' => true,
'U_TITLE' => $url,
));

if (is_array($this->module_ary[$this->id]['subs']))
{
$subs = $this->module_ary[$this->id]['subs'];
foreach ($subs as $option)
{
$l_option = (!empty($user->lang['SUB_' . $option])) ? $user->lang['SUB_' . $option] : preg_replace('#_#', ' ', $option);
$option = strtolower($option);
$url = $this->module_url . '?mode=' . $this->mode . "&amp;sub=$option";

$template->assign_block_vars('l_block1', array(
'L_TITLE' => $l_option,
'S_SELECTED' => ($this->sub == $option),
'U_TITLE' => $url,
));
}
}

if (is_array($this->module_ary[$this->id]['stages']))
{
$subs = $this->module_ary[$this->id]['stages'];
$matched = false;
foreach ($subs as $option)
{
$l_option = (!empty($user->lang['STAGE_' . $option])) ? $user->lang['STAGE_' . $option] : preg_replace('#_#', ' ', $option);
$option = strtolower($option);
$matched = ($this->sub == $option) ? true : $matched;

$template->assign_block_vars('l_block2', array(
'L_TITLE' => $l_option,
'S_SELECTED' => ($this->sub == $option),
'S_COMPLETE' => !$matched,
));
}
}
}
else
{
$template->assign_block_vars('t_block1', array(
'L_TITLE' => $l_cat,
'S_SELECTED' => false,
'U_TITLE' => $url,
));
}
}
}
}

/**
* Output an error message
* If skip is true, return and continue execution, else exit
*/
function error($error, $line, $file, $skip = false)
{
global $user, $db, $template;

if ($skip)
{
$template->assign_block_vars('checks', array(
'S_LEGEND' => true,
'LEGEND' => $user->lang['INST_ERR'],
));

$template->assign_block_vars('checks', array(
'TITLE' => basename($file) . ' [ ' . $line . ' ]',
'RESULT' => '<b style="color:red">' . $error . '</b>',
));

return;
}

echo '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">';
echo '<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr">';
echo '<head>';
echo '<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />';
echo '<title>' . $user->lang['INST_ERR_FATAL'] . '</title>';
echo '<link href="../adm/style/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />';
echo '</head>';
echo '<body id="errorpage">';
echo '<div id="wrap">';
echo ' <div id="page-header">';
echo ' </div>';
echo ' <div id="page-body">';
echo ' <div id="acp">';
echo ' <div class="panel">';
echo ' <span class="corners-top"><span></span></span>';
echo ' <div id="content">';
echo ' <h1>' . $user->lang['INST_ERR_FATAL'] . '</h1>';
echo ' <p>' . $user->lang['INST_ERR_FATAL'] . "</p>\n";
echo ' <p>' . basename($file) . ' [ ' . $line . " ]</p>\n";
echo ' <p><b>' . $error . "</b></p>\n";
echo ' </div>';
echo ' <span class="corners-bottom"><span></span></span>';
echo ' </div>';
echo ' </div>';
echo ' </div>';
echo ' <div id="page-footer">';
echo ' Powered by phpBB &copy; 2000, 2002, 2005, 2007 <a href="http://www.phpbb.com/">phpBB Group</a>';
echo ' </div>';
echo '</div>';
echo '</body>';
echo '</html>';

if (!empty($db) && is_object($db))
{
$db->sql_close();
}

exit_handler();
}

/**
* Generate the relevant HTML for an input field and the associated label and explanatory text
*/
function input_field($name, $type, $value='', $options='')
{
global $user;
$tpl_type = explode(':', $type);
$tpl = '';

switch ($tpl_type[0])
{
case 'text':
case 'password':
$size = (int) $tpl_type[1];
$maxlength = (int) $tpl_type[2];

$tpl = '<input id="' . $name . '" type="' . $tpl_type[0] . '"' . (($size) ? ' size="' . $size . '"' : '') . ' maxlength="' . (($maxlength) ? $maxlength : 255) . '" name="' . $name . '" value="' . $value . '" />';
break;

case 'textarea':
$rows = (int) $tpl_type[1];
$cols = (int) $tpl_type[2];

$tpl = '<textarea id="' . $name . '" name="' . $name . '" rows="' . $rows . '" cols="' . $cols . '">' . $value . '</textarea>';
break;

case 'radio':
$key_yes = ($value) ? ' checked="checked" id="' . $name . '"' : '';
$key_no = (!$value) ? ' checked="checked" id="' . $name . '"' : '';

$tpl_type_cond = explode('_', $tpl_type[1]);
$type_no = ($tpl_type_cond[0] == 'disabled' || $tpl_type_cond[0] == 'enabled') ? false : true;

$tpl_no = '<label><input type="radio" name="' . $name . '" value="0"' . $key_no . ' class="radio" /> ' . (($type_no) ? $user->lang['NO'] : $user->lang['DISABLED']) . '</label>';
$tpl_yes = '<label><input type="radio" name="' . $name . '" value="1"' . $key_yes . ' class="radio" /> ' . (($type_no) ? $user->lang['YES'] : $user->lang['ENABLED']) . '</label>';

$tpl = ($tpl_type_cond[0] == 'yes' || $tpl_type_cond[0] == 'enabled') ? $tpl_yes . '&nbsp;&nbsp;' . $tpl_no : $tpl_no . '&nbsp;&nbsp;' . $tpl_yes;
break;

case 'select':
eval('$s_options = ' . str_replace('{VALUE}', $value, $options) . ';');
$tpl = '<select id="' . $name . '" name="' . $name . '">' . $s_options . '</select>';
break;

case 'custom':
eval('$tpl = ' . str_replace('{VALUE}', $value, $options) . ';');
break;

default:
break;
}

return $tpl;
}
}

?>

Άβαταρ μέλους
dva_dev
Script Master
Δημοσιεύσεις: 3790
Εγγραφή: 16 Σεπ 2005 01:32
Επικοινωνία:

εφαρμογή phpbb

Δημοσίευση από dva_dev » 14 Οκτ 2010 20:22

kala έγραψε:Δες παρακάτω και πες μου τι να κάνω; ...
Αν αναφέρεσαι σε κάποιον συγκεκριμένα, ίσως πρέπει να βάλεις και το όνομα του ή καλύτερα να του στείλεις pm, για να το καταλάβει αν/όταν δει το μήνυμα σου και να σου απαντήσει.

Άβαταρ μέλους
Nemesis_Elite
Δημοσιεύσεις: 348
Εγγραφή: 14 Μαρ 2009 22:51
Τοποθεσία: athens

εφαρμογή phpbb

Δημοσίευση από Nemesis_Elite » 24 Οκτ 2010 22:00

φιλαράκι ο host σου έχει εγκατεστημένη την php???
αυτό είναι το πρόβλημα σου
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Απάντηση

Επιστροφή στο “phpBB”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης