É Ä Ù Ô => χαρακτήρες στην Word 2010 (μετατροπή σε Ελληνικά)

VB Script και κολπάκια, Excel macro, Word, Powerpoint, κτλ

Συντονιστές: WebDev Moderators, Super-Moderators

Απάντηση
Navagos4
Δημοσιεύσεις: 54
Εγγραφή: 02 Ιουν 2011 17:22

É Ä Ù Ô => χαρακτήρες στην Word 2010 (μετατροπή σε Ελληνικά)

Δημοσίευση από Navagos4 » 27 Σεπ 2012 09:15

παιδιά έχω κάποιου είδους πρόβλημα με την WORD 2010...


το κείμενο ήταν γραμμένο στα Ελληνικά και σε WORD 2003 με Windows XP


όταν το ανοίγω σε Windows 7 και σε WORD 2010 μου εμφανίζει κάτι σαν αυτό:

"(1) Íá äéåîÜãåé, åßôå áðü ìüíç ôçò åßôå ìáæß ìå Üëëïõò, óå ïðïéïäÞðïôå ìÝñïò ôïõ êüóìïõ, åñãáóßåò Þ åðé÷åéñÞóåéò âéïìç÷Üíùí, ìåôáðïéçôþí, åìðüñùí, ÷ïíäñåìðüñùí, ëéáíïðþëùí, åéóáãùãÝùí, åîáãùãÝùí, ðñïìçèåõôþí, äéáíïìÝùí,áãïñáóôþí, ðùëçôþí, ôñïößìùí, êáõóßìùí, îõëåßáò, ìåôÜëëùí êáé ïðïéïõäÞðïôå åßäïõò áãáèþí, õëþí , åìðïñåõìÜôùí Þ ðñáãìÜôùí ïðïéáóäÞðïôå öýóçò êáèþò êáé åñãáóßåò Þ åðé÷åéñÞóåéò åìðüñùí ãåíéêÜ, ìåôáöïñÝùí ìå ïðïéïäÞðïôå ìÝóï, ôáîéäéùôéêþí ðñáêôüñùí Þ áíôéðñïóþðùí, ìåóéôþí ìå ðñïìÞèåéá Þ áëëßùò åêôåëùíéóôþí, êôçìáôïìåóéôþí êáé ðñáêôüñùí."


ξέρω ότι με τα Windows XP υπήρχε τρόπος να μετατραπεί στα Ελληνικά το πιο πάνω μέσω ενός Rich text αρχείου αν και δεν ξέρω επακριβώς τη διαδικασία!


τώρα πως το μετατρέπω;;;


ευχαριστώ για την βοήθεια σας!!!
You will not see me here again... Not until you learn to cry!

Απάντηση

Επιστροφή στο “Office, Excel, Word VB Scripts και Tips”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης